Jak stworzyć prototyp?

Jak stwo­rzyć dobry pro­to­typ?
Do opra­co­wa­nia pierw­sze­go pro­to­ty­pu sys­te­mu moż­na użyć metod uła­twia­ją­cych uzy­ska­nia dobrej uży­tecz­no­ści.

Ana­li­za kon­tek­stu użyt­ko­wa­nia
Ana­li­za ta ma na celu dokład­ne pozna­nie przy­szłych użyt­kow­ni­ków sys­te­mu. Uła­twi to okre­śle­nie wyma­gań co do sys­te­mu.

Musisz odpo­wie­dzieć na pyta­nia:

  • kim są użyt­kow­ni­cy sys­te­mu,
  • do cze­go będzie słu­żył im sys­tem,
  • jakie są umie­jęt­no­ści użyt­kow­ni­ków,
  • czy sys­tem lub użyt­kow­ni­cy napo­ty­kać będą na ogra­ni­cze­nia zewnętrz­ne.

By poznać użyt­kow­ni­ków oraz ich wyma­ga­nia możesz posłu­żyć się:

  • spo­tka­niem z użyt­kow­ni­ka­mi,
  • ankie­ta­mi,
  • wywia­da­mi indy­wi­du­al­ny­mi z użyt­kow­ni­ka­mi,
  • obser­wa­cją pra­cy użyt­kow­ni­ków.

Ana­li­za kon­tek­stu użyt­kow­ni­ka nie zastę­pu­je póź­niej­szych testów z użyt­kow­ni­ka­mi na pro­to­ty­pie ale pozwo­li Wam uzy­skać lep­szy pro­to­typ – czy­li mniej do popra­wy w następ­nych ite­ra­cjach.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *