Jak stworzyć prototyp?

Jak stworzyć dobry pro­to­typ?
Do opra­cow­a­nia pier­wszego pro­to­ty­pu sys­te­mu moż­na użyć metod ułatwia­ją­cych uzyska­nia dobrej użytecznoś­ci.

Anal­iza kon­tek­stu użytkowa­nia
Anal­iza ta ma na celu dokładne poz­nanie przyszłych użytkown­ików sys­te­mu. Ułatwi to określe­nie wyma­gań co do sys­te­mu.

Musisz odpowiedzieć na pyta­nia:

  • kim są użytkown­i­cy sys­te­mu,
  • do czego będzie służył im sys­tem,
  • jakie są umiejęt­noś­ci użytkown­ików,
  • czy sys­tem lub użytkown­i­cy napo­tykać będą na ograniczenia zewnętrzne.

By poz­nać użytkown­ików oraz ich wyma­gania możesz posłużyć się:

  • spotkaniem z użytkown­ika­mi,
  • anki­eta­mi,
  • wywiada­mi indy­wid­u­al­ny­mi z użytkown­ika­mi,
  • obserwacją pra­cy użytkown­ików.

Anal­iza kon­tek­stu użytkown­i­ka nie zastępu­je późniejszych testów z użytkown­ika­mi na pro­to­typ­ie ale poz­woli Wam uzyskać lep­szy pro­to­typ — czyli mniej do poprawy w następ­nych iter­ac­jach.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *