Użyteczność w urzą…dzeniach mobilnych

Rynek mobil­ny jest naj­więk­szą plat­for­mą dys­try­bu­cyj­ną na Świe­cie. Mamy dwa miliar­dy użyt­kow­ni­ków tele­fo­nów komór­ko­wych w opo­zy­cji do miliar­da użyt­kow­ni­ków Inter­ne­tu i miliar­da użyt­kow­ni­ków tele­wi­zji
- “Outlo­ok 2007: The Futu­re is Now,” For­tu­ne Maga­zi­ne, 2007

Oko­ło 28% użyt­kow­ni­ków tele­fo­nów komór­ko­wych korzy­sta­ło za ich pomo­cą z Inte­ren­tu przy­naj­mniej raz.
- Ipsos, 2006

Nie jest zatem dziw­ne, że wszyst­kich coraz bar­dziej cią­gnie do mobi­le. War­to zdać sobie spra­wę, że w wypad­ku dostę­pu do WWW przez urzą­dze­nia prze­no­śne wie­le się zmie­nia.

  • Koszt – bar­dzo czę­sto użyt­kow­ni­cy mobil­ni są roz­li­cza­ni za pobra­ne dane. Nale­ży mini­ma­li­zo­wać kosz­ty na jakie ich nara­ża­my poprzez lek­ki lay­out ser­wi­su.
  • Szyb­kość dzia­ła­nia – dostęp mobil­ny odby­wa się zazwy­czaj wol­niej niż na popu­lar­nych łączach sze­ro­ko­pa­smo­wych. Nale­ży zasto­so­wać tech­ni­ki umoż­li­wia­ją­ce mini­ma­li­za­cję opóź­nień.
  • Nawi­ga­cja – cha­rak­te­ry­sty­ka urzą­dzeń mobil­nych wyma­ga zupeł­nie inne­go zapro­jek­to­wa­nia user-expe­rien­ce. Nale­ży brać pod uwa­gę małe wymia­ry wyświe­tla­cza, pra­cę w cięż­kich warun­kach, moż­li­wość wystą­pie­nia nawi­ga­cji z kla­wia­tu­ry lub ekra­nu doty­ko­we­go oraz wie­le innych czyn­ni­ków.
  • Popraw­ne dzia­ła­nie – urzą­dze­nia mobil­ne nie wykształ­ci­ły jesz­cze spój­ne­go stan­dar­du tech­no­lo­gicz­ne­go. Nale­ży dopa­so­wy­wać ser­wo­wa­ne dane w zależ­no­ści od wykry­tej prze­glą­dar­ki w urzą­dze­niu. Nale­ży też prze­pro­wa­dzić testy ser­wi­su w naj­po­pu­lar­niej­szych urzą­dze­niach.
  • Kon­tekst – potrze­by użyt­kow­ni­ków mobil­nych są dia­me­tral­nie róż­ne od potrzeb użyt­kow­ni­ków kla­sycz­nych. Koniecz­na jest ana­li­za potrzeb dla usta­le­nia war­to­ści klu­czo­wych dla użyt­kow­ni­ka mobil­ne­go.

Moim zda­niem zwłasz­cza ana­li­za potrzeb użyt­kow­ni­ków mobil­nych prze­są­dzać będzie o suk­ce­sie dane­go wdro­że­nia mobil­ne­go.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *