Użyteczność w urzą…dzeniach mobilnych

Rynek mobil­ny jest najwięk­szą plat­for­mą dys­try­bucyjną na Świecie. Mamy dwa mil­iardy użytkown­ików tele­fonów komórkowych w opozy­cji do mil­iar­da użytkown­ików Inter­ne­tu i mil­iar­da użytkown­ików telewiz­ji
- “Out­look 2007: The Future is Now,” For­tune Mag­a­zine, 2007

Około 28% użytkown­ików tele­fonów komórkowych korzys­tało za ich pomocą z Inter­en­tu przy­na­jm­niej raz.
- Ipsos, 2006

Nie jest zatem dzi­wne, że wszys­t­kich coraz bardziej ciąg­nie do mobile. Warto zdać sobie sprawę, że w wypad­ku dostępu do WWW przez urządzenia przenośne wiele się zmienia.

  • Koszt – bard­zo częs­to użytkown­i­cy mobil­ni są rozliczani za pobrane dane. Należy min­i­mal­i­zować kosz­ty na jakie ich narażamy poprzez lek­ki lay­out ser­wisu.
  • Szy­bkość dzi­ała­nia – dostęp mobil­ny odby­wa się zazwyczaj wol­niej niż na pop­u­larnych łączach sze­rokopas­mowych. Należy zas­tosować tech­ni­ki umożli­wia­jące min­i­mal­iza­cję opóźnień.
  • Naw­igac­ja – charak­terysty­ka urządzeń mobil­nych wyma­ga zupełnie innego zapro­jek­towa­nia user-expe­ri­ence. Należy brać pod uwagę małe wymi­ary wyświ­et­lacza, pracę w cięż­kich warunk­ach, możli­wość wys­tąpi­enia naw­igacji z klaw­iatu­ry lub ekranu dotykowego oraz wiele innych czyn­ników.
  • Poprawne dzi­ałanie – urządzenia mobilne nie wyk­sz­tał­ciły jeszcze spójnego stan­dar­du tech­no­log­icznego. Należy dopa­sowywać ser­wowane dane w zależnoś­ci od wykry­tej przeglą­dar­ki w urządze­niu. Należy też przeprowadz­ić testy ser­wisu w najpop­u­larniejszych urządzeni­ach.
  • Kon­tekst – potrze­by użytkown­ików mobil­nych są diame­tral­nie różne od potrzeb użytkown­ików klasy­cznych. Koniecz­na jest anal­iza potrzeb dla ustal­e­nia wartoś­ci kluc­zowych dla użytkown­i­ka mobil­nego.

Moim zdaniem zwłaszcza anal­iza potrzeb użytkown­ików mobil­nych przesądzać będzie o sukce­sie danego wdroże­nia mobil­nego.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *