Jak robić internet na komórki?

Nawią­zu­jąc do moje­go wcze­śniej­sze­go postu o mobil­nym Inter­ne­cie dziś kon­ty­nu­uję temat. Zacznij­my od kon­kre­tów, czy­li spraw­dzo­nych porad doty­czą­cych usa­bi­li­ty dla urzą­dzeń mobil­nych.

Jak polep­szyć usa­bi­li­ty ser­wi­su mobil­ne­go?

 • Stwórz pro­stą archi­tek­tu­rę infor­ma­cji skie­ro­wa­ną na potrze­by użyt­kow­ni­ków mobil­nych.
 • Wyświe­tlaj nie wię­cej niż 5 kate­go­rii na stro­nie.
 • Wyświe­tlaj nie wię­cej niż 10 lin­ków na stro­nie.
 • Zawsze dostar­czaj co naj­mniej jeden ele­ment kon­wen­to­wy na każ­dą wyświe­tlo­ną stro­nę (uni­kaj gene­ro­wa­nia stron bez tre­ści)
 • Sta­raj się nadać tre­ści prio­ry­te­ty według popu­lar­no­ści lub aktyw­no­ści użyt­kow­ni­ków.
 • Koniec stro­ny powi­nien zawie­rać link umoż­li­wia­ją­cy kon­ty­nu­ację nawi­ga­cji.
 • Mini­ma­li­zuj wiel­kość stro­ny.
 • Uży­waj dobre­go kodu dla mini­ma­li­za­cji pro­ble­mów tech­nicz­nych.
 • Kolej­ność kodu powin­na odpo­wia­dać struk­tu­rze doku­men­tu. Koduj seman­tycz­nie
 • Uży­waj kla­wi­szy dostę­pu.

W struk­tu­rach W3C od dłuż­sze­go cza­su pra­cu­ją już gru­py robo­cze zaj­mu­ją­ce się stwo­rze­niem wytycz­nych doty­czą­cych stan­dar­dów dla urzą­dzeń mobilnch – tak­że wytycz­nych usa­bi­li­ty. Ja od pół­to­ra roku bio­rę udział w gru­pie Mobi­le Web Ini­tia­ti­ve. W ramach W3C powsta­ło też mię­dzy inny­mi war­te zain­te­re­so­wa­nia Mobi­le Web Best Prac­ti­ces.

Gdy mówi­my o usa­bi­li­ty mobil­nym nie moż­na zapo­mnieć o ana­li­zie kon­tek­stu użyt­kow­ni­ka. Tak jak już pisa­łem to wła­śnie ana­li­za kon­tek­stu użyt­kow­ni­ka musi być punk­tem wyj­ścia do pro­jek­to­wa­nia mobil­nej wer­sji ser­wi­su. Dziś rynek mobil­ny przy­po­mi­na Inter­net sprzed kil­ku lat – boom się wła­śnie zaczy­na. Potrze­by użyt­kow­ni­ków są w więk­szo­ści nie zaspo­ko­jo­ne. Ostat­ni raport KPMG (prze­ba­da­no 400 osób w wie­ku 25–40 lat) ujaw­nia, że użyt­kow­ni­cy komó­rek chęt­nie (64%) spraw­dza­li­by za pomo­cą komór­ki adre­sy, godzi­ny otwar­cia, roz­kła­dy jaz­dy, rezer­wo­wa­li bile­ty. W Pol­sce rynek dopie­ro racz­ku­je – inspi­ra­cję moż­na zatem czer­pać tak­że z prze­glą­du kon­ku­ren­cji na bar­dziej roz­wi­nię­tych ryn­kach. Wie­le cie­ka­wych zasto­so­wań dla Inter­ne­tu mobil­ne­go zna­leźć moż­na w kata­lo­gu http://showcase.mtld.mobi/showcase.

W USA i Euro­pie bar­dzo popu­lar­ne jest wyko­rzy­sta­nie ser­wi­sów mobil­nych do nastę­pu­ją­cych celów:

 • Ser­wi­sy kor­po­ra­cyj­ne – zwłasz­cza sek­cja PR
 • Moż­li­wość kon­tak­tu
 • Wyszu­ki­war­ki i kata­lo­gi pla­có­wek, oddzia­łów
 • Infor­ma­cje lokal­ne
 • Infor­ma­cje tury­stycz­ne
 • Infor­ma­cje finan­so­we i biz­ne­so­we
 • Ser­wi­sy trans­ak­cyj­ne ban­ków
 • Pro­ste skle­py inter­ne­to­we (czę­sto np. z upo­min­ka­mi)
 • Wyszu­ki­war­ki yel­low-pages
 • Nie­ru­cho­mo­ści

Oso­bi­ście jestem prze­ko­na­ny o wiel­kim poten­cja­le Inter­ne­tu mobil­ne­go. Jak widzi­cie ilość zasto­so­wań już teraz jest pokaź­na. 

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *