Jak robić internet na komórki?

Naw­iązu­jąc do mojego wcześniejszego pos­tu o mobil­nym Internecie dziś kon­tynu­u­ję tem­at. Zaczni­jmy od konkretów, czyli sprawd­zonych porad doty­czą­cych usabil­i­ty dla urządzeń mobil­nych.

Jak polep­szyć usabil­i­ty ser­wisu mobil­nego?

 • Stwórz prostą architek­turę infor­ma­cji skierowaną na potrze­by użytkown­ików mobil­nych.
 • Wyświ­et­laj nie więcej niż 5 kat­e­gorii na stron­ie.
 • Wyświ­et­laj nie więcej niż 10 linków na stron­ie.
 • Zawsze dostar­czaj co najm­niej jeden ele­ment kon­wen­towy na każdą wyświ­et­loną stronę (unikaj gen­erowa­nia stron bez treś­ci)
 • Staraj się nadać treś­ci pri­o­ry­te­ty według pop­u­larnoś­ci lub akty­wnoś­ci użytkown­ików.
 • Koniec strony powinien zaw­ier­ać link umożli­wia­ją­cy kon­tynu­ację naw­igacji.
 • Min­i­mal­izuj wielkość strony.
 • Uży­waj dobrego kodu dla min­i­mal­iza­cji prob­lemów tech­nicznych.
 • Kole­jność kodu powin­na odpowiadać struk­turze doku­men­tu. Koduj seman­ty­cznie
 • Uży­waj klaw­iszy dostępu.

W struk­tu­rach W3C od dłuższego cza­su pracu­ją już grupy robocze zaj­mu­jące się stworze­niem wyty­cznych doty­czą­cych stan­dard­ów dla urządzeń mobil­nch – także wyty­cznych usabil­i­ty. Ja od pół­to­ra roku biorę udzi­ał w grupie Mobile Web Ini­tia­tive. W ramach W3C pow­stało też między inny­mi warte zain­tere­sowa­nia Mobile Web Best Prac­tices.

Gdy mówimy o usabil­i­ty mobil­nym nie moż­na zapom­nieć o anal­izie kon­tek­stu użytkown­i­ka. Tak jak już pisałem to właśnie anal­iza kon­tek­stu użytkown­i­ka musi być punk­tem wyjś­cia do pro­jek­towa­nia mobil­nej wer­sji ser­wisu. Dziś rynek mobil­ny przy­pom­i­na Inter­net sprzed kilku lat – boom się właśnie zaczy­na. Potrze­by użytkown­ików są w więk­szoś­ci nie zaspoko­jone. Ostat­ni raport KPMG (prze­badano 400 osób w wieku 25–40 lat) ujaw­nia, że użytkown­i­cy komórek chęt­nie (64%) sprawdza­l­i­by za pomocą komór­ki adresy, godziny otwar­cia, rozkłady jazdy, rez­er­wowali bile­ty. W Polsce rynek dopiero raczku­je – inspirację moż­na zatem czer­pać także z przeglą­du konkurencji na bardziej rozwinię­tych rynkach. Wiele ciekawych zas­tosowań dla Inter­ne­tu mobil­nego znaleźć moż­na w kat­a­logu http://showcase.mtld.mobi/showcase.

W USA i Europie bard­zo pop­u­larne jest wyko­rzys­tanie ser­wisów mobil­nych do następu­ją­cych celów:

 • Ser­wisy kor­po­ra­cyjne – zwłaszcza sekc­ja PR
 • Możli­wość kon­tak­tu
 • Wyszuki­war­ki i kat­a­lo­gi placówek, odd­zi­ałów
 • Infor­ma­c­je lokalne
 • Infor­ma­c­je turysty­czne
 • Infor­ma­c­je finan­sowe i biz­ne­sowe
 • Ser­wisy transak­cyjne banków
 • Proste sklepy inter­ne­towe (częs­to np. z upominka­mi)
 • Wyszuki­war­ki yel­low-pages
 • Nieru­chomoś­ci

Oso­biś­cie jestem przeko­nany o wielkim potenc­jale Inter­ne­tu mobil­nego. Jak widzi­cie ilość zas­tosowań już ter­az jest pokaź­na. 

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *