Przyjaciół poznaje się w biedzie

Pro­sty ale sku­tecz­ny spo­sób na to by użyt­kow­ni­cy Cię poko­cha­li: poma­gaj im gdy mają pro­ble­my.

Wię­cej