Doskonałe usability Second Life?

Second Life to mię­dzy­na­ro­do­wy wir­tu­al­ny świat. Dziś ma bli­sko 8 milio­nów miesz­kań­ców. Wir­tu­al­ny świat jest opar­ty o trój­wy­mia­ro­wą gra­fi­kę, umoż­li­wia­ją­cą real­ne odtwa­rza­nie rze­czy­wi­sto­ści w wir­tu­al­nym świe­cie. Każ­dy użyt­kow­nik po zalo­go­wa­niu do wir­tu­al­ne­go świa­ta otrzy­mu­je postać awa­ta­ra. Użyt­kow­nik może mody­fi­ko­wać swo­je­go awa­ta­ra. Każ­dy z użyt­kow­ni­ków może tak­że kupo­wać zie­mię oraz mieć wpływ na posta­cie i przed­mio­ty w Second Life. Użyt­kow­ni­cy mogą wytwa­rzać, sprze­da­wać i kupo­wać wir­tu­al­ne przed­mio­ty. Walu­tę Second Life – Lin­de­ny, moż­na wymie­niać na $.

Naj­częst­sze komer­cyj­ne zasto­so­wa­nia Secon­dLi­fe to:

  • Sprze­daż pro­duk­tów
  • Budo­wa­nie wize­run­ku mar­ki
  • Two­rze­nie wir­tu­al­nych even­tów
  • Pro­wa­dze­nie zajęć edu­ka­cyj­nych i kon­fe­ren­cji

 

Na blo­gu Webusability.pl piszę o Second Life bo kon­ty­nu­uje on coraz popu­lar­niej­szy trend zwią­za­ny z pomy­słem na ucze­nie użyt­kow­ni­ków. Przejdź­my do począt­ku.

Wraz z roz­wo­jem inter­fej­sów gra­ficz­nych ocze­ki­wa­nia użyt­kow­ni­ków wobec ich intu­icyj­no­ści rosną. Więk­szość z użyt­kow­ni­ków zakła­da, że zaraz po uru­cho­mie­niu pro­gra­mu będą mogli z nie­go korzy­stać. Gdy daw­no temu zaczy­na­łem uczyć się 3D Stu­dio MAX nie pomy­śla­łem nawet że będę potra­fił obsłu­gi­wać tak dużą apli­ka­cje bez wczy­ta­nia się w pod­ręcz­ni­ki. Nadal oczy­wi­ście będą ist­nieć spe­cja­li­zo­wa­ne skom­pli­ko­wa­ne apli­ka­cje. Nie­mniej gdy mówi­my ryn­ku maso­wym nie może­my zakła­dać, że nasi użyt­kow­ni­cy zaak­cep­tu­ją koniecz­ność czy­ta­nia porad­ni­ka przed roz­po­czę­ciem pra­cy w apli­ka­cji. Ser­wi­sy WWW są ostat­nim miej­scem gdzie ludzie będą czy­tać pomoc przed przy­stą­pie­niem do dzia­ła­nia.

Co z porad­ni­ka­mi ma wspól­ne­go Second Life? Ten wir­tu­al­ny świat jest dość skom­pli­ko­wa­ny i nauka go tak­że. Auto­rzy stwo­rzy­li zatem wyspę szko­le­nio­wą – zamiast porad­ni­ka po pro­stu wyko­nu­jesz kolej­ne dzia­ła­nia. Naj­pierw uczysz się cho­dzić, póź­niej zmie­niać wygląd, roz­ma­wiać. Nauka poprzez uży­wa­nie. Wcze­śniej tego typu roz­wią­za­nia sto­so­wa­no w grach kom­pu­te­ro­wych. Cie­ka­we i inspi­ru­ją­ce podej­ście do edu­ko­wa­nia swo­ich użyt­kow­ni­ków.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *