Świetne produkty

Guy Kawa­sa­ki w swo­jej książ­ce „Rewo­lu­cyj­ne pomy­sły” poświę­ca roz­dział „Świet­nym pro­duk­tom”. Pro­duk­ty takie mają dużą szan­sę odnieść suk­ces. Według Kawa­sa­ki na świet­ny pro­dukt skła­da się pięć war­to­ści. Świet­ne pro­duk­ty są: Głę­bo­kie, Zachwy­ca­ją­ce, Peł­ne, Ele­ganc­kie, Emo­cjo­nal­ne.

 • Głę­bo­kie – pro­dukt zaspo­ka­ja pra­gnie­nia z któ­rych w momen­cie doko­ny­wa­nia zaku­pu nie zda­wa­łeś sobie nawet spra­wy. Kie­dy po pew­nym cza­sie zechcesz sko­rzy­stać z jakiejś funk­cji oka­że się, że ona już tam jest. Pro­duk­ty głę­bo­kie roz­wi­ja­ją się razem z ich użyt­kow­ni­ka­mi.
 • Zachwy­ca­ją­ce – ofe­ru­je wię­cej niż potrze­bu­jesz. Użyt­kow­nik czu­je się zado­wo­lo­ny, wręcz roz­piesz­czo­ny funk­cja­mi jakie posia­da.
 • Peł­ne – posia­da wszyst­kie cechy, któ­re spra­wia­ją korzy­sta­nie z nie­go przy­jem­nym. Peł­ny ozna­czać może – świet­ny ser­wis, dosko­na­łe wspar­cie tech­nicz­ne.
 • Ele­ganc­kie – Liczy się przede wszyst­kim funk­cjo­nal­ność ale pro­dukt wyglą­da też ele­ganc­ko i pięk­nie.
 • Dbaj o este­ty­kę – po ele­ganc­kim pro­duk­cie widać, że ktoś doło­żył sta­rań by był dopra­co­wa­ny.
 • Pokaż, że for­ma pod­po­rząd­ko­wa­na jest funk­cji.
 • Wyko­rzy­stuj mate­ria­ły zgod­nie z prze­zna­cze­niem.
 • Daj użyt­kow­ni­ko­wi moż­li­wość bez­po­śred­nie­go i natych­mia­sto­we­go ste­ro­wa­nia – pro­dukt dzia­ła w jasny spo­sób, użyt­kow­nik spra­wu­je kon­tro­lę.
 • Cały czas poda­waj infor­ma­cje zwrot­ne – ele­ganc­kie pro­duk­ty infor­mu­ją co się dzie­je.
 • Wyba­czaj – ele­ganc­ki pro­dukt nie pozwa­la użyt­kow­ni­kom utknąć w sytu­acji bez wyj­ścia.
 • Emo­cjo­nal­ne – świet­ny pro­dukt wywo­łu­je sil­ne odczu­cia. Mogą popra­wiać jakość życia, mogą zagra­żać wygo­dzie życia nie­któ­rych ludzi (a ludzie nie lubią zmian). Z pew­no­ścią taki pro­dukt ma zarów­no fanów jak i prze­ciw­ni­ków.

Pora­dy byłe­go Dyrek­to­ra Mar­ke­tin­gu Apple z pew­no­ścią war­to brać pod uwa­gę a każ­dy ser­wis inter­ne­to­wy to pro­dukt. Życzę Wam i sobie jak naj­wię­cej „Świet­nych pro­duk­tów”.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *