Usability — Less is more?

Z przyjemnoś›cią… wys­tą…pił‚em na kole­jnym już OKEBI. Moja prezen­tac­ja dotyczył‚a prob­lemów na jakie napo­ty­ka się™ spec­jal­ista usabil­i­ty pod­czas pra­cy. Rok temu na OKEBI mó‚wił‚em o pod­stawach usabil­i­ty, tym razem zagłębiliś›my się w™ aspek­ty prak­ty­czne.

Poruszył‚em nastę™pują…ce tem­aty:

 • Wię™cej czy mniej?
 • Porządek czy bał‚agan?
 • Logi­ka czy emoc­je?
 • Użyteczność‡ czy fajer­w­er­ki?
 • Sł‚uchać‡ rad czy nie? 🙂
 • Jak nie zwar­i­ować‡?

Każdy z nich jest ważny i nie tak oczy­wisty jak­by mogło się™ wydawać‡. Dziś› opiszę™ jeden z nich.

Wię™cej czy mniej?

Mantrą… wielu specjalistó‚w usabil­i­ty jest hasł‚o “žLess is more”. Wiado­mo, że lekki lay­out jest prze­jrzysty i ł‚atwiej dotrzeć‡ do 20% najcz궛ciej uży­wanych funkcji. Poza tym wdroże­nie w idei Less is more jest tańsze i szyb­sze.

Szy­b­ka ścież­ka opar­ta na Less is more:

 • Rozwiązuj jeden prob­lem, omi­jaj trudne prob­le­my
 • Tylko niezbę™dne funkc­je
 • Zami­ast doku­men­tacji pro­to­typy
 • Uruchami­aj wcześ›nie, uruchami­aj czę™sto
 • 3 oso­by to ide­al­ny team

Tylko czy to się™ zawsze sprawdza?

Jak się™ okazu­je kon­sumen­ci pod­czas wyboru produktó‚w opier­a­ją… decyz­je na liś›cie funkcji. Praw­ie zawsze wybier­a­ją… rozwią…zania o wię™kszej iloś›ci funkcji jeże›li nie są droższe (Don­ald Nor­man). Oczywiś›cie idea 20% funkcji real­izu­ją…cych 80% potrzeb jest bard­zo sek­sow­na ale dla każdego użytkown­i­ka te 20% funkcji jest inne (Joel Spool­s­ki). Pamię™tacie proste edy­to­ry tek­stu, tanie lub dar­mowe? Był‚o ich wiele ale więk­szość‡ i tak został‚a przy Word – każdy z nas for­matu­je tekst i korzys­ta z kilku mniej oczy­wistych funkcji Wor­da ale dla każdego z nas ta lista funkcji jest inna.

Kiedy sprawdza się™ Less is more?

Kiedy star­tu­jesz podejś›cie min­i­mal­isty­czne jest dobrym rozwią…zaniem.
37signals mó‚wi:

 • Less fea­tures
 • Less options/preferences
 • Less peo­ple
 • Less meet­ings
 • Less promis­es

Zł‚oty ś›rodek?

Gdy zna­jdziesz już użytkownikó‚w pod­sta­wowej wer­sji aplikacji spraw by ją… pokochali i reklam­owali ją… za ciebie. Gdy już to nastą…pi moż­na dodawać‡ nowe funkc­je aby posz­erzać‡ grono odbiorcó‚w.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *