Usability – Less is more?

Z przyjemnoś›cią… wystą…pił‚em na kolej­nym już OKEBI. Moja pre­zen­ta­cja dotyczył‚a pro­ble­mów na jakie napo­ty­ka się™ spe­cja­li­sta usa­bi­li­ty pod­czas pra­cy. Rok temu na OKEBI mó‚wił‚em o pod­sta­wach usa­bi­li­ty, tym razem zagłębiliś›my się w™ aspek­ty prak­tycz­ne.

Poruszył‚em nastę™pują…ce tema­ty:

 • Wię™cej czy mniej?
 • Porzą­dek czy bał‚agan?
 • Logi­ka czy emo­cje?
 • Uży­tecz­ność‡ czy fajer­wer­ki?
 • Sł‚uchać‡ rad czy nie? 🙂
 • Jak nie zwa­rio­wać‡?

Każ­dy z nich jest waż­ny i nie tak oczy­wi­sty jak­by mogło się™ wyda­wać‡. Dziś› opi­szę™ jeden z nich.

Wię™cej czy mniej?

Man­trą… wie­lu specjalistó‚w usa­bi­li­ty jest hasł‚o “žLess is more”. Wia­do­mo, że lekki lay­out jest przej­rzy­sty i ł‚atwiej dotrzeć‡ do 20% najcz궛ciej uży­wa­nych funk­cji. Poza tym wdro­że­nie w idei Less is more jest tań­sze i szyb­sze.

Szyb­ka ścież­ka opar­ta na Less is more:

 • Roz­wią­zuj jeden pro­blem, omi­jaj trud­ne pro­ble­my
 • Tyl­ko niezbę™dne funk­cje
 • Zamiast doku­men­ta­cji pro­to­ty­py
 • Uru­cha­miaj wcześ›nie, uru­cha­miaj czę™sto
 • 3 oso­by to ide­al­ny team

Tyl­ko czy to się™ zawsze spraw­dza?

Jak się™ oka­zu­je kon­su­men­ci pod­czas wybo­ru produktó‚w opie­ra­ją… decy­zje na liś›cie funk­cji. Pra­wie zawsze wybie­ra­ją… roz­wią…zania o wię™kszej iloś›ci funk­cji jeże›li nie są droż­sze (Donald Nor­man). Oczywiś›cie idea 20% funk­cji reali­zu­ją…cych 80% potrzeb jest bar­dzo sek­sow­na ale dla każ­de­go użyt­kow­ni­ka te 20% funk­cji jest inne (Joel Spo­ol­ski). Pamię™tacie pro­ste edy­to­ry tek­stu, tanie lub dar­mo­we? Był‚o ich wie­le ale więk­szość‡ i tak został‚a przy Word – każ­dy z nas for­ma­tu­je tekst i korzy­sta z kil­ku mniej oczy­wi­stych funk­cji Wor­da ale dla każ­de­go z nas ta lista funk­cji jest inna.

Kie­dy spraw­dza się™ Less is more?

Kie­dy star­tu­jesz podejś›cie mini­ma­li­stycz­ne jest dobrym roz­wią…zaniem.
37signals mó‚wi:

 • Less featu­res
 • Less options/preferences
 • Less people
 • Less meetings
 • Less pro­mi­ses

Zł‚oty ś›rodek?

Gdy znaj­dziesz już użytkownikó‚w pod­sta­wo­wej wer­sji apli­ka­cji spraw by ją… poko­cha­li i rekla­mo­wa­li ją… za cie­bie. Gdy już to nastą…pi moż­na doda­wać‡ nowe funk­cje aby posze­rzać‡ gro­no odbiorcó‚w.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *