Ach te instrukcje…

Ostat­nio natrafiłam na intere­su­jącą notatkę o czy­ta­niu instrukcji do urządzeń elek­tron­icznych.

Okazu­je się, że wielu Bry­tyjczyków przyz­na­je, że ma prob­le­my z obsługą tych urządzeń, ale więk­szość w ogóle nie czy­ta instrukcji. Na samym szczy­cie listy sprzętów oce­ni­anych jako skom­p­likowane zna­j­du­je się aparat cyfrowy (26% respon­den­tów) oraz GPS (21%). Jedynie 6% badanych przyz­nało, że czy­ta instrukcję do GPS’a, a w przy­pad­ku aparatu jest to 14%.

  • Kiedy ludzie nie czy­ta­ją instrukcji?
  • Kto czy­ta, a kto nie czy­ta?
  • Od czego to zależy?
  • I czy to rzeczy­wiś­cie nieczy­tanie to prob­lem?

Więcej

Za dużo kontroli to brak kontroli

Jak­iś czas temu testowal­iśmy pewien gadżet wyświ­et­la­ją­cy broszurkę w formie wiz­ual­iza­cji prz­erzu­canych stron. Ciekaw­ie wyglą­da­ją­cy gadżet stał się dla niek­tórych użytkown­ików prawdzi­wym polem minowym.

Więcej

Case: Gazeta.pl

Kole­jny mał‚y case na blogu. Tym razem pokazu­ją…cy ele­men­ty tego jak pra­cow­al­iśmy dla Gazeta.pl.

Więcej

User-Centered Design w praktyce

Pub­liku­ję™ dziś› case study zapro­jek­towa­nia sys­te­mu sprzedaży ubez­pieczeń„ dla T. U. Gen­er­ali zgod­nie z metodyką… User-Cen­tered Design.

Więcej

Użyteczna heyah.pl

Na grupie usabil­i­ty przed­staw­iono ostat­nio nowy pro­jekt heyah.pl do oce­ny.

Autorzy strony napisali:

> W dniu dzisiejszym uru­chomil­iśmy nową wit­rynę www.heyah.pl.
> Dołożyliśmy wszel­kich starań by była jak najbardziej użytecz­na i
> funkcjon­al­na, wyko­rzys­tu­jąc przy tym tech­nologię Flasha i Ajaxa. Wybór
> takich rozwiązań poz­wolił na znaczne uproszcze­nie strony oraz
> kon­sek­wentne zachowanie charak­terysty­cznej dla Flasha inter­ak­ty­wnoś­ci
> w całym ser­wisie. Ser­wis Heyah zaw­iera dużą ilość infor­ma­cji — dlat­ego
> naw­igac­ja ser­wisu została podzielona na makro- i mikro­n­aw­igację.

Kiedyś, ktoś z dzi­en­nikarzy zapy­tał Michal­czewskiego czy będąc tak znakomi­tym bok­serem nie kor­ciło go nigdy aby komuś przyłożyć na uli­cy — gdy się niegrzecznie zachowywał albo go zaczepi­ał. Michal­czews­ki odpowiedzi­ał wtedy “nie, bo ja nie biję za dar­mo”. 🙂

Więcej