Chrome – okiem użytkownika

Minę­ło ponad 2 tygo­dnie od wystar­to­wa­nia prze­glą­dar­ki Chro­me i emo­cje już zdą­ży­ły okrzep­nąć. Wg ser­wi­su Get Clic­ky z prze­glą­dar­ki Google korzy­sta ok. 1,7% inter­nau­tów.
W recen­zjach prze­glą­dar­ki sku­pia­no się głów­nie na bez­pie­czeń­stwie i inno­wa­cyj­no­ści, same­mu inter­fej­so­wi użyt­kow­ni­ka nie poświę­co­no jed­nak szcze­gól­nie dużo miej­sca. Być może z bra­ku kar­dy­nal­nych błę­dów.

Pierw­sza rzecz, jaka rzu­ca się w oczy w inter­fej­sie to brak paska menu i taby prze­nie­sio­ne na sama górę okna.
Dzię­ki temu zabie­go­wi okno prze­glą­da­nia stro­ny jest więk­sze, a kar­ty spra­wia­ją wra­że­nie nie­za­leż­nych i odręb­nych pro­ce­sów ( i to to chy­ba Google cho­dzi­ło). Takie roz­wią­za­nie wyda­je  się korzyst­ne, ponie­waż wspie­ra zało­że­nie twór­ców, że każ­da kar­ta prze­glą­dar­ki to osob­ny pro­ces i  w przy­pad­ku zawie­sze­nia jed­nej z kart, inne dzia­ła­ją nie­za­leż­nie i pozo­sta­ją aktyw­ne.

Jako użyt­kow­ni­ko­wi Fire­fo­xa począt­ko­wo bra­ko­wa­ło mi  paska menu, ale do nowe­go umiej­sco­wie­nia  tool­ba­ru bar­dzo szyb­ko moż­na się przy­zwy­cza­ić, tym bar­dziej, że iko­ny dobrze odda­ją swo­ją funk­cję.

Wizu­al­nie podo­ba­ją mi się też efek­ty ani­ma­cji, np. przy zmia­nie kolej­no­ści zakła­dek oraz prze­cią­ga­niu kar­ty do nowe­go auto­no­micz­ne­go okna, co samo w sobie jest cie­ka­wą funk­cjo­nal­no­ścią. Ani­ma­cja jest sub­tel­na, płyn­na i gład­ka.

Inna cie­ka­wa rzecz odno­śnie kart – Chro­me przy wie­lu otwar­tych kar­tach poka­zu­je wszyst­kie, co daje draż­nią­cy efekt prze­ła­do­wa­nia i cha­osu. Trud­no zorien­to­wać się, co się w nich mie­ści.  Oso­bi­ście pre­fe­ru­ję roz­wią­za­nie Fire­fo­xa, któ­ry ukry­wa kar­ty powy­żej 11 czy 12.

Innym man­ka­men­tem Chro­me jest trud­ny dostęp do menedż­de­ra zadań, któ­rym prze­glą­dar­ka się szczy­ci. Mene­dżer uru­cha­mia się kli­kiem w pasek kart pra­wym przy­ci­skiem myszy. Jeśli otwar­tych jest wie­le kart, wów­czas pozo­sta­je nie­wie­le miej­sca na klik. Nie wspo­mi­na­jąc co tym, że mało zaawan­so­wa­ni użyt­kow­ni­cy mogą w ogó­le nie tra­fić na te opcję.

Na uwa­gę zasłu­gu­je też Omni­bar – zin­te­gro­wa­ny pasek wyszu­ki­war­ki i pasek adre­so­wy. W pasku tym mamy do czy­nie­nia zarów­no  z auto­su­ge­ro­wa­niem wpi­sy­wa­nych haseł jak i komu­ni­ka­ta­mi (np.“Wyświetl wszyst­kie stro­ny w histo­rii zawie­ra­ją­ce hasło…”), co gene­ral­nie jest mało czy­tel­ne. Takie roz­wią­za­nie wyma­ga opa­trze­nia się i przy­zwy­cza­je­nia. Wpraw­dzie spra­wę uła­twia odmien­ne kodo­wa­nie kolo­ry­stycz­ne adre­sów url i komu­ni­ka­tów, ale i tak oso­by star­sze lub mniej doświad­czo­ne w posłu­gi­wa­niu sie inter­ne­tem mogą być w kło­po­cie.

Oso­bom korzy­sta­ją­cym z onli­ne­owych apli­ka­cji może spodo­bać się two­rze­nie skró­tów apli­ka­cji, co powo­du­je ich otwie­ra­nie się w samo­dziel­nym i nie­co innym oknie – bez pola adre­su, zakła­dek kart i przy­ci­sków tool­ba­ru. To rze­czy­wi­ście może uspraw­nić pra­cę w doku­men­tach, na Gma­ilu itp. Inna rzecz, że są to głów­nie apli­ka­cje Google…

Cie­ka­we, w jakim kie­run­ku  pój­dzie Chro­me i na ile inno­wa­cyj­no­ści wpro­wa­dzać będzie jesz­cze do funk­cjo­nal­no­ści. Na razie w zasa­dzie oprócz inne­go umiej­sco­wie­nia zakła­dek i tool­ba­ru  oraz wpro­wa­dze­nia kar­ty inco­gni­to w inter­fej­sie nic nowe­go…

/ Jul­ka

7 odpowiedzi
 1. Nexik
  Nexik says:

  mana­dzer zadan jest dostep­ny poprzez skrot Shift+Esc 🙂 Co do kart to wla­snie wie­le osob dener­wo­wa­lo w fire­fo­xie ze jak przge­la­da­ja wie­cej stron to zni­ka­ja one i zeby je odna­lesc to musza sie nakli­kac :p. Oso­bi­scie kto­ra wer­sja jest lep­sza nie moge zde­cy­do­wac. kwe­stia przy­zwy­cza­je­nia 🙂

  Według mnie omi­no­les naj­po­te­zniej­sze narze­dzie Google Chro­me czy­li stro­ne star­to­wa. A jest tam: wyszu­ki­wa­nie histo­rii, liste ostat­nich zamknie­tych kart. Duze plu­sy wedlug mnie sa tez za super kon­tek­sto­we menu po klik­nie­ciem pra­wym przy­ci­skiem.

  Digi­tal Inspi­ra­tion opu­bli­ko­wa­lo dobry arty­kul o zale­tach google chro­me: http://www.labnol.org/software/browsers/best-google-chrome-features/4388/

  Odpowiedz
 2. Michał Moroz
  Michał Moroz says:

  Mene­dżer Chrome’a moż­na tak­że otwo­rzyć za pomo­cą Shift+Esc lub kli­ka­jąc w Opcje stro­ny -> Dla pro­gra­mi­stów. Jak dla mnie skrót kla­wia­tu­ro­wy jest naj­wy­god­niej­szy. 🙂

  Co do Omni­ba­ra – dobrym pomy­słem jest mecha­nizm wyszu­ki­wa­rek – po wpi­sa­niu ‘stro­na­za­py­ta­nie’ od razu moż­na tra­fić na żąda­ną stro­nę. Chro­me sam z sie­bie zapa­mię­tu­je kon­kret­ne wyszu­ki­war­ki, dzię­ki cze­mu po pierw­szym wyszu­ka­niu na danej stro­nie już moż­na korzy­stać z paska adre­su.

  Odpowiedz
 3. TomSieron
  TomSieron says:

  Co do pokazywania/ukrywania wie­lu kart, to wyda­je mi sie ze Two­ja opi­nia jest bar­dzo Two­ja i dosc odosob­nio­na, bo 90% zna­jo­mych kto­rzy umie­ją uru­cho­mic about:config w Fx’ie ma zmie­nio­ne usta­wie­nia wła­snie tak, by kar­ty się ści­ska­ły, a nie cho­wa­ły po bokach i zni­ka­ły. Aza Raskin nie raz pisał o tym, ze mecha­nizm ukry­wa­nia kart wpro­wa­dzo­ny w Fire­fo­xie (chy­ba w Fx2?) jest złem z wie­lu powo­dów i ciez­ko sie z nim nie zgo­dzić.

  Mena­dżer zadań trud­no dostęp­ny dla nie­do­świad­czo­nych use­rów to wg Cie­bie design flaw? Imho to wla­snie dobrze, bo jest to zaawan­so­wa­na funk­cja. To tak, jak­by narze­kać, że moja bab­cia nie uru­cho­mi Fire­bu­ga w Fx, bo ikon­ka za mała..

  Odpowiedz
 4. Karol
  Karol says:

  Bylem bar­dzo zain­te­re­so­wa­ny Chrome’em, ale nie­ste­ty juz od samo­ego poczat­ku Google utrud­ni­lo mi skosz­ty­sta­nie z niej.

  Prze­gla­dar­ke pro­bo­wa­lem pobrac bedac w Bel­gii. W pra­cy korzy­stam z ang. wer­sji win­dow­sa, w domu z pol­skiej. Mimo to w obu przy­pad­kach google umo­zli­wial mi pobra­nie tyl­ko holen­der­skiej (fla­mandz­kiej) wer­sji. Nie pomo­gly zmia­ny usta­wien jezy­ka w prze­gla­dar­kach, ani poszu­ki­wa­nia mozli­wo­sci pobra­nia innej wer­sji – google przy­dzie­lil mi insta­la­to­ra z auto­ma­tu.

  Przy­pi­sa­nie con­ten­tu w zale­zno­sci od geo­lo­ka­li­za­cji jest cal­kiem dobrym pomy­slem o ile mamy mozli­wosc zmia­ny domy­sle­go usta­wie­nia. ina­czej jest to spo­re utrud­nie­nie dla kon­sul­tan­tow pra­cu­ja­cych za gra­ni­ca oraz osob korzy­sta­ja­cych z innych wer­sji jezy­ko­wych opro­gra­mo­wa­nia. Moi fran­cu­sko jezycz­ni kole­dzy tez byli zawie­dze­ni – oni tez mogli pobrac tyl­ko fla­mandz­ka wer­sje.

  Odpowiedz
 5. Grześ
  Grześ says:

  cie­ka­wy pomysl zeby usu­wac komen­ta­rze uzyt­kow­ni­kow kto­re nie sa pie­snia­mi pochwal­ny­mi

  nie pozdra­wiam…

  Odpowiedz
 6. Tomalik
  Tomalik says:

  Do wad dodał­bym jesz­cze menu zakła­dek. Oso­by uży­wa­ją­ce wie­lu zakła­dek są zmu­szo­ne za każ­dym razem kli­kać w roz­wi­ja­ne menu i wybie­rać z listy poszcze­gól­ne stro­ny, któ­re chcą otwo­rzyć. Dla porów­na­nia w fire­fo­xie znaj­du­je się bocz­ny pasek zakła­dek (dla tych, któ­re nie miesz­czą się w gór­nym pasku) – posia­da on struk­tu­rę drze­wa przez co jest bar­dzo czy­tel­ny. Dodat­ko­wo, aby otwo­rzyć wszyst­kie zakład­ki z dane­go fol­de­ra wystar­czy na nie­go klik­nąć przy­trzy­mu­jąc kla­wisz ctrl (bar­dzo przy­dat­ne dla osób pra­cu­ją­cych na kil­ku­na­stu oknach naraz).

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *