Użyteczność stron biur podróży

Cały czas trwa okres waka­cyj­no-wyjaz­do­wy, praw­do­po­dob­nie każ­dy z nas w mniej­szym lub więk­szym stop­niu miał stycz­ność ze stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi biur podró­ży. Na naszym blo­gu wpro­wa­dza­my serię arty­ku­łów o ich uży­tecz­no­ści. Spraw­dzi­my, czy stro­ny wzbu­dza­ją zaufa­nie, na ile intu­icyj­ne i szyb­kie jest odna­le­zie­nie waka­cji oraz jak prze­bie­ga pro­ces zło­że­nia zamó­wie­nia. Przyj­rzy­my się stro­nom naj­więk­szych biur podró­ży w Pol­sce. Do ana­li­zy wybra­li­śmy 5 naj­więk­szych touro­pe­ra­to­rów wg ran­kin­gu www.rp.pl/temat/984572:
Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Holi­days i Gre­cos.

Ranking biur podróży

Ran­king “Rze­czy­po­spo­li­tej” lide­rów tury­sty­ki wyjaz­do­wej www.rp.pl/temat/984572

Wg badań stro­ny biur podró­ży cie­szą się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem w okre­sie let­nim. Sza­cu­je się, że coraz czę­ściej doko­nu­je­my rezer­wa­cji on-line. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby stro­ny biur podró­ży były intu­icyj­ne i uży­tecz­ne.

Co ma wspól­ne­go biu­ro podró­ży i e-com­mer­ce?

Zarów­no skle­pom inter­ne­to­wym jak i biu­rom podró­ży powin­no zale­żeć na pozy­ska­niu klien­ta, zachę­ce­niu go do kupna/rezerwacji. Bran­ża e-com­mer­ce sil­nie się roz­wi­ja, skle­py coraz lepiej eks­po­nu­ją swo­ją mar­kę na ryn­ku inter­ne­to­wym. Jak sytu­acja wyglą­da w przy­pad­ku stron naj­więk­szych touro­pe­ra­to­rów w Pol­sce? Nie­ste­ty da się zauwa­żyć, że stro­ny biur podró­ży nie podą­ża­ją za naj­now­szy­mi tren­da­mi i wyznacz­ni­ka­mi ryn­ku.

Powta­rza­ją­ce się grze­chy takie jak:

  • brak dosto­so­wa­nia do urzą­dzeń mobil­nych,
  • nie­od­świe­ża­ny design,
  • skom­pli­ko­wa­na i nie­in­tu­icyj­na archi­tek­tu­ra infor­ma­cji oraz cha­os infor­ma­cji,

mogą skut­ko­wać wzra­sta­ją­cym współ­czyn­ni­kiem porzu­ceń “koszy­ka”. Dla­te­go naj­wyż­szy czas, aby zmie­nić tą sytu­ację i speł­nić wyma­ga­nia klien­tów.

W arty­ku­le zaj­mie­my się stro­na­mi głów­ny­mi, tym jak pre­zen­tu­ją się użyt­kow­ni­kom.

Naj­waż­niej­szym ele­men­tem zachę­ca­ją­cym użyt­kow­ni­ka do wej­ścia w inte­rak­cję ze stro­ną w przy­pad­ku biur podró­ży jest wyszu­ki­war­ka waka­cji. Pod­czas pro­jek­to­wa­nia ścież­ki użyt­kow­ni­ka nale­ży pamię­tać o dobrej eks­po­zy­cji tzw. call to action i odpo­wied­nim wyci­sze­niu pozo­sta­łych tre­ści, tak aby unik­nąć efek­tu zrów­no­wa­że­nia ele­men­tów o róż­nym prio­ry­te­cie na stro­nie. Układ tre­ści ma za zada­nie zachę­cać użyt­kow­ni­ka do eks­plo­ra­cji stro­ny. Nie może wpro­wa­dzać zamie­sza­nia i odcią­gać użyt­kow­ni­ka od kon­kret­nych infor­ma­cji. To co zauwa­żal­ne na stro­nach touro­pe­ra­to­rów to prze­ła­do­wa­nie infor­ma­cją. Zda­je się, że zamy­słem było doda­nie wszyst­kich moż­li­wych infor­ma­cji na jed­nej stro­nie. Taki spo­sób orga­ni­za­cji tre­ści wpro­wa­dza nad­mier­ny cha­os i wra­że­nie nie­upo­rząd­ko­wa­nia, obni­ża war­tość wizu­al­ną stro­ny oraz może zna­czą­co wpły­nąć na współ­czyn­nik wyszu­ki­wa­nia i rezer­wa­cji waka­cji.

Przy­kła­do­wo pro­jekt gra­ficz­ny stro­ny www.grecos.pl – poprzez sto­so­wa­ną gra­fi­kę moż­na mieć wra­że­nie,  że kom­po­zy­cja wido­ku skła­da się z samych bane­rów rekla­mo­wych.  Dodat­ko­wo wyszu­ki­war­ka waka­cji jest sła­bo zauwa­żal­na wśród tak zakom­po­no­wa­nej tre­ści. Pro­ces dotar­cia do infor­ma­cji jest znacz­nie utrud­nio­ny.

 

Stro­na głów­na www.grecos.pl

 

Kwe­stia eks­po­zy­cji wyszu­ki­war­ki zosta­ła znacz­nie lepiej roz­wią­za­na w ser­wi­sie www.wezyrholidays.pl. uła­twia­jąc w ten spo­sób użyt­kow­ni­kom odna­le­zie­nie kon­kret­nych ofert. Nie­ste­ty  pozo­sta­łe infor­ma­cje mogą być trud­ne w odbio­rze. Tak na przy­kład – zazna­czo­ne na zrzu­cie fil­tro­wa­nie pań­stwa i typu hote­lu. Wszyst­ko umiesz­czo­ne jest na zdję­ciu przez co na pierw­szy rzut oka funk­cjo­nal­ność jest nie­wi­docz­na i nie­zro­zu­mia­ła.

 

Stro­na głów­na www.wezyrholidays.pl

 

Mimo, że ser­wis Rain­bow Tours nie jest prze­ła­do­wa­ny infor­ma­cja­mi, to dość prze­sta­rza­ły pro­jekt spra­wia, że stro­na jest nie­atrak­cyj­na, a wyszu­ki­wa­nie i prze­glą­da­nie ofert może być pro­ce­sem żmud­nym i fru­stru­ją­cym, o czym będzie mowa w następ­nym arty­ku­le z nasze­go cyklu. Dodat­ko­wo, odno­śni­ki do pod­stron ser­wi­su (zazna­czo­ne na zrzu­cie) przy­po­mi­na­ją bane­ry rekla­mo­we, dla­te­go mogą być igno­ro­wa­ne przez użyt­kow­ni­ków przez “śle­po­tę bane­ro­wą”.

 

Stro­na głów­na www.rainbowtours.pl

 

Na uwa­gę zasłu­gu­je stro­na Ita­ki na któ­rej szyb­ko odnaj­du­je­my call to action, a pozo­sta­łe tre­ści na stro­nie są upo­rząd­ko­wa­ne oraz przed­sta­wio­ne w spo­sób przej­rzy­sty. Na tej stro­nie dotar­cie do infor­ma­cji jest znacz­nie bar­dziej intu­icyj­ne niż na stro­nach kon­ku­ren­cji.

 

itaka landing

Stro­na głów­na www.itaka.pl

 

Dosto­so­wa­nie stron do urzą­dzeń mobil­nych

Stro­ny, któ­rych pro­jekt jest dosto­so­wa­ny do obec­nych tren­dów są znacz­nie lepiej odbie­ra­ne. Wyszu­ki­wa­nie waka­cji i prze­glą­da­nie ofert jest przy­jem­niej­sze ze wzglę­du na sto­so­wa­ną gra­fi­kę oraz czy­tel­ny układ tre­ści. Jed­nak w dzi­siej­szych cza­sach nale­ży zadbać rów­nież o użyt­kow­ni­ków, któ­rzy korzy­sta­ją z urzą­dzeń mobil­nych.

Trzech touro­pe­ra­to­rów zadba­ło o wer­sje dosto­so­wa­ne do urzą­dzeń mobil­nych poprzez zasto­so­wa­nie stro­ny respon­syw­nej – Ita­ka, oraz wer­sji mobil­nej – TUI, Rain­bow Tours. Nie­ste­ty użyt­kow­ni­cy mobil­ni mogą mieć znacz­ne pro­ble­my pod­czas szu­ka­nia waka­cji na stro­nach Gre­cos i Wezyr.

Stro­na www.grecos.pl dosto­so­wu­je się do wiel­ko­ści ekra­nu, jed­nak nie jest dosto­so­wa­na do wytycz­nych pro­jek­to­wa­nia roz­wią­zań mobil­nych. Stro­na jest jedy­nie pomniej­szo­ną wer­sją stro­ny wyświe­tla­nej na desk­to­pie. Nawi­ga­cja i odczy­ta­nie tre­ści na tele­fo­nie jest nie­moż­li­we.

 

Wer­sja mobil­na stro­ny www.grecos.pl

 

Taką samą prak­ty­kę sto­su­je biu­ro podró­ży Wezyr:

Wer­sja mobil­na stro­ny www.wezyrholidays.pl

Pod­su­mo­wa­nie

Stro­ny naj­więk­szych touro­pe­ra­to­rów mają znacz­ne bra­ki w sfe­rze ukła­du i przej­rzy­sto­ści tre­ści. Więk­szość z nich jest nie­do­pa­so­wa­na do obec­nych stan­dar­dów i tren­dów pro­jek­to­wych. W cza­sach, gdy Inter­net jest coraz powszech­niej­szym miej­scem reali­za­cji zamó­wień, istot­nym jest dostar­cze­nie swo­im klien­tom roz­wią­zań nowo­cze­snych i przy­ja­znych w obsłu­dze, aby wyróż­nić się na tle kon­ku­ren­cji.

W kolej­nym arty­ku­le bli­żej zaj­mie­my się wyszu­ki­war­ką waka­cji. Zapra­sza­my!

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *