Preferencje formatu daty

Wil­liam Hud­son z designforusability.com prze­pro­wa­dził bada­nie pre­fe­ren­cji for­ma­tu dat wśród nie­speł­na 1000 osób, któ­re zosta­ły popro­szo­ne o napi­sa­nie daty “Dru­gi sierp­nia tego roku” w pre­fe­ro­wa­nym for­ma­cie.

Poni­żej pre­fe­ren­cje dla 3 for­ma­tów:

% Bada­nych w for­ma­cie miesiąc/dzień/rok (n = 435)

% Bada­nych w for­ma­cie dzień/miesiąc/rok (n = 435)

% Bada­nych w for­ma­cie rok/miesiąc/dzień  (n = 30)

Naj­waż­niej­szy wnio­sek, któ­ry z tego pły­nie to chy­ba to, że każ­dy wpi­su­je datę ina­czej. Więc zamiast karać użyt­kow­ni­ka komu­ni­ka­ta­mi błę­dów rób­my for­mu­la­rze dat tak, aby inte­li­gent­nie akcep­to­wa­ły wpi­sa­ną datę w dowol­nym for­ma­cie (np. nie wyma­ga­ły poprze­dza­ją­cych zer) i zawsze umoż­li­wia­ły wpi­sa­nie daty z kla­wia­tu­ry.

Pod koniec zeszłe­go roku podob­ny temat dys­ku­to­wa­no na gru­pie Dostęp­no­śći i Uży­tecz­ność z goldenline.pl – zachę­cam do przej­rze­nia dys­ku­sji. Moż­na zna­leźć tam tak­że cie­ka­we lin­ki.

/KUBA:)

6 odpowiedzi
 1. eL
  eL says:

  “zamiast karać użyt­kow­ni­ka komu­ni­ka­ta­mi błę­dów rób­my for­mu­la­rze dat tak, aby inte­li­gent­nie akcep­to­wa­ły wpi­sa­ną datę w dowol­nym for­ma­cie (np. nie wyma­ga­ły poprze­dza­ją­cych zer)”

  o ile przy­kład jest logicz­nym rozu­mo­wa­niem o tyle bar­dziej roz­sze­rzo­ne rozu­mo­wa­nie jest prze­sa­dą… nie da się akcep­to­wać dat w dowol­nych for­ma­tach… bo co zro­bić jak ktoś wpi­sze 01–02-03?!

  Odpowiedz
 2. Godryk
  Godryk says:

  Prze­ko­do­wać na przy­ję­ty w danym miej­scu (wąt­pię, aby aku­rat obo­wią­zy­wał taki nie­jed­no­znacz­ny) i pozwo­lić wyedy­to­wać. Choć­by w for­mie popu­pa “czy masz na myśli 3 lute­go 2001?” wyska­ku­ją­ce­go przy wyj­ściu z dane­go pola.

  Inna rzecz, że meto­da bada­nia i inter­pre­ta­cja wyni­ków bar­dzo sil­nie zale­żą od języ­ka i pre­fe­ren­cji dane­go kra­ju. W Pol­sce datę roz­dzie­la się albo krop­ka­mi (for­mat teo­re­tycz­nie ogól­nie przy­ję­ty): DD.MM.RR (ew. RRRR) , albo dywi­za­mi (kre­ska­mi, zgod­nie z nor­ma­mi tech­nicz­ny­mi) – RR-MM-DD (ew. też czte­ry cyfry roku). Znak roz­dzie­la­ja­cy decy­du­je o kolej­no­ści odczy­tu. Nato­miast w pod­pi­sach wykre­sów widzia­łem i angiel­ski August, i węgier­ski augusz­tus. więc mam poważ­ne wąt­pli­wo­ści, czy te wyni­ki w ogó­le uwzględ­nia­ły kwe­stię loka­li­za­cji…

  Odpowiedz
 3. Paulina N
  Paulina N says:

  Ana­lo­gicz­nie do kwot wpi­sy­wa­nych do for­mu­la­rzy. Przy­ję­to od jakie­goś cza­su, że część dzie­sięt­ną powin­no roz­dzie­lać się krop­ka­mi, ale w wie­lu przy­pad­kach użyt­kow­cy odru­cho­wo wpi­su­ją prze­ci­nek. Tak jak za gra­ni­cą ten sche­mat jest już od daw­na przy­ję­ty tak u nas dopie­ro zaczy­na się poja­wiać. To czę­sto mylą­ce i odsta­ra­sza­ją­ce użyt­kow­ni­ków ze stro­ny.

  Odpowiedz
 4. KPK
  KPK says:

  Bada­nie na pew­no nie uwzględ­nia­ło loka­li­za­cji, ale nie osła­bia to wnio­sku: każ­dy wpi­su­je ina­czej (ści­ślej: nie ma jed­no­znacz­nie domi­nu­ją­ce­go warian­tu). Gdy­by podob­ne bada­nie prze­pro­wa­dzić w Pol­sce – wnio­sek był­by nie­mal na pew­no taki sam: 23.07.2009 będzie szło łeb w łeb z 23-07-2009, a tuż za nimi znaj­dzie się 23–07-09, 23–7-09 itd.

  Odpowiedz
 5. Ewa
  Ewa says:

  szko­da, bo to jed­nak bada­nia anglo­ję­zycz­ne (ame­ry­kań­skie?:) ), a wia­do­mo, że my, tu w Pol­sce, mamy zupeł­nie inne pre­fe­ren­cje daty;-) (dla mnie to absurd pisać dzień w środ­ku daty… czy tyl­ko dla mnie?)

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *