Testy z użytkownikami – case study “Wesele z klasą”

W kwiet­niu nasz ze­spół UX miał przy­jem­ność zor­ga­ni­zo­wać i prze­pro­wa­dzić te­sty z użyt­kow­ni­kami in­te­rak­tyw­ne­go plan­ne­ra ślub­ne­go znaj­du­ją­ce­go się w ser­wi­sie We­se­le z kla­są. Ce­lem prze­pro­wa­dzo­nych te­stów by­ło zlo­ka­li­zo­wa­nie błę­dów uży­tecz­no­ści obec­nych w ser­wi­sie, któ­re utrud­nia­ją osią­gnię­cie po­żą­da­nych przez użyt­kow­ni­ka ce­lów oraz ze­bra­nie cen­nych spo­strze­żeń do­ty­czą­cych kie­run­ku i za­kre­su pla­no­wa­ne­go w nie­da­le­kiej przy­szło­ści roz­wo­ju na­rzę­dzia.

wesele_z_klasa_fb_01

Jak to wyglądało?

Uczest­nicz­ki te­stów, czy­li do­kład­nie do­pa­so­wa­ne do gru­py do­ce­lo­wej przy­szłe pan­ny mło­de, mia­ły za za­da­nie wy­ko­nać kil­ka za­dań w ser­wi­sie, zgod­nych z przy­go­to­wa­nym przez nas wcze­śniej sce­na­riu­szem. Część za­da­nio­wą po­prze­dza­ła krót­ka część za­po­znaw­cza, w któ­rej ba­dacz opo­wia­dał po­krót­ce o sa­mej pro­ce­du­rze ba­da­nia oraz za­da­wał kil­ka py­tań ogól­nych, do­ty­czą­cych pla­no­wa­ne­go ślu­bu i we­se­la. Pod­czas te­stów przy te­ster­kach sta­le obec­ny był mo­de­ra­tor, któ­ry pro­wa­dził ba­da­nie w po­żą­da­nym, zgod­nym ze sce­na­riu­szem, kie­run­ku oraz dbał o na­tu­ral­ną, sprzy­ja­ją­cą kom­for­to­wi i swo­bo­dzie at­mos­fe­rę. W dru­gim po­miesz­cze­niu znaj­do­wał się ob­ser­wa­tor, któ­ry bacz­nie przy­glą­dał się wy­ko­ny­wa­nym przez oso­bę ba­da­ną za­da­niom oraz spo­rzą­dzał no­tat­ki.

wesele

Co udało się uzyskać?

Test koń­czył się pod­su­mo­wa­niem ca­łe­go ba­da­nia, ze­bra­niem spo­strze­żeń i od­czuć oso­by ba­da­nej w kie­run­ku ser­wi­su oraz ewa­lu­acją przy­go­to­wa­nych wcze­śniej przez Klien­ta po­my­słów na roz­wój plan­ne­ra ślub­ne­go. Wy­ni­kiem te­stów z użyt­kow­ni­ka­mi był ra­port, za­wie­ra­ją­cy do­kład­ną ana­li­zę te­go, w ja­ki spo­sób użyt­kow­nicz­ki po­ru­sza­ły się w ser­wi­sie, ja­kie na­po­ty­ka­ły trud­no­ści oraz w ja­ki spo­sób pró­bo­wa­ły so­bie z ni­mi po­ra­dzić. Do­ku­ment zo­stał wzbo­ga­co­ny o cy­ta­ty uczest­ni­czek ba­da­nia, wy­ra­ża­ją­ce emo­cje w kie­run­ku na­rzę­dzia oraz je­go po­szcze­gól­nych funk­cjo­nal­no­ści. Do­ku­ment za­wie­rał rów­nież szcze­gó­ło­we re­ko­men­da­cje zmian. Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ser­wi­sem We­se­le z kla­są.

Jeśli chciał­byś prze­pro­wa­dzić takie testy u sie­bie, zgłoś się 

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *