Jak usprawnić wyszukiwanie ofert last minute? Ciąg dalszy o użyteczności stron biur podróży

W ostat­nich latach ofer­ty “last minu­te” cie­szą się popu­lar­no­ścią. W arty­ku­le prze­ana­li­zu­je­my czy w łatwy i szyb­ki spo­sób użyt­kow­ni­cy mogą zna­leźć ofer­ty na stro­nach biur podró­ży. Jest to szcze­gól­nie waż­ne, ponie­waż ofer­ty Last Minu­te zmu­sza­ją nas do szyb­kich decy­zji. Jak w poprzed­nich arty­ku­łach przyj­rzy­my się biu­rom podró­ży: Ita­ka, Rain­bow Tours, Tui oraz Wezyr Holi­days. W ana­li­zie pomi­nię­to biu­ro podró­ży Gre­cos, ponie­waż nie ofe­ru­je wyjaz­dów “last minu­te”.

 

Ita­ka

Po wej­ściu na stro­nę Ita­ka użyt­kow­ni­cy nie widzą ofert “last minu­te”. Dopie­ro zjeż­dża­jąc w dół stro­ny moż­na zauwa­żyć nagłó­wek pod któ­rym znaj­dzie­my inte­re­su­ją­ce nas ofer­ty. Na poniż­szym obraz­ku zie­lo­ną linią został zazna­czo­ny punkt “zgię­cia” stro­ny.

 

 

Ofer­ty “last minu­te” są podzie­lo­ne ze wzglę­du na datę wyjaz­du. Jest to dobre roz­wią­za­nie, ponie­waż może­my szyb­ko wybrać inte­re­su­ją­ce nas ofer­ty, gdyż naj­czę­ściej mamy okre­ślo­ny ter­min w któ­rym chce­my wyje­chać. Oso­ba, któ­ra jest w sta­nie pole­cieć z dnia na dzień może szu­kać wyjaz­dów w pierw­szej kolum­nie, z kolei dla innych może być to pro­blem i nie są w sta­nie tak szyb­ko przy­go­to­wać się do wyjaz­du. Takie oso­by zain­te­re­su­ją się ofer­ta­mi w dru­giej lub trze­ciej kolum­nie.

Kli­ka­jąc w przy­cisk “zobacz wię­cej w tym ter­mi­nie” prze­cho­dzi­my na stro­nę z ofer­ta­mi. Zaska­ku­ją­ce może być to, że nie jeste­śmy w zakład­ce “Last Minu­te”.

 

 

Nie jest to spój­ne z ocze­ki­wa­nia­mi użyt­kow­ni­ków, któ­rzy szu­ka­ją ofert “last minu­te”. Dobrym roz­wią­za­niem było­by ozna­cze­nie zakład­ki “Last Minu­te” jako aktyw­nej z moż­li­wo­ścią przej­ścia do wszyst­kich ofert.

 

Rain­bow Tours

Na stro­nie Rain­bow Tours użyt­kow­ni­cy widzą zakład­kę “Last Minu­te” w menu głów­nym.

 

 

Po wej­ściu w nią poka­zu­je się lista ofert, któ­ra ma usta­wio­ne domyśl­ne sor­to­wa­nie według naj­bliż­szej daty. W fil­trach jest zazna­czo­na pro­mo­cja “last minu­te”, a nie jest zazna­czo­na domyśl­na data do któ­rej ma się odbyć wyjazd. Nie wie­my więc jaki zasięg obej­mu­ją ofer­ty “last minu­te” czy jest to tydzień czy mie­siąc. War­to było­by dodać domyśl­ną datę, do któ­rej ma się odbyć wyjazd, aby użyt­kow­ni­cy wie­dzie­li jaki zakres obej­mu­ją ofer­ty “last minu­te”.

 

 

Na stro­nie nie ma moż­li­wo­ści wyszu­ka­nia ofert, któ­re otrzy­ma­ły pozy­tyw­ne opi­nie od klien­tów. Użyt­kow­ni­cy czę­sto pole­ga­ją na spo­łecz­nym dowo­dzie słusz­no­ści, któ­ry mówi o tym, że jeśli nie jeste­śmy zde­cy­do­wa­ni to wybie­rze­my taką opcję jaką wybra­ły inne oso­by. Ozna­cza to, że hotel. któ­ry ma dobre opi­nie będzie bar­dziej popu­lar­ny wśród użyt­kow­ni­ków, niż hotel, któ­ry nie posia­da opi­nii lub posia­da nega­tyw­ne.

 

Tui

Na stro­nie Tui, podob­nie jak na stro­nie Rain­bow Tours, w menu głów­nym znaj­dzie­my zakład­kę “last minu­te”. Ozna­cza, że ofer­ta ta jest dobrze widocz­na dla użyt­kow­ni­ków i nie będą mie­li pro­ble­mów z jej zna­le­zie­niem.

 

 

Na stro­nie Tui ofer­ty “last minu­te” są domyśl­nie poka­zy­wa­ne według tygo­dni. Użyt­kow­ni­cy mają moż­li­wość zawę­że­nia wyni­ków poprzez prze­su­nię­cie suwa­ka. To roz­wią­za­nie nie jest czę­sto sto­so­wa­ne na stro­nach, stąd użyt­kow­ni­cy mogą w ogó­le nie zauwa­żyć takiej opcji.

 

 

Jeśli inte­re­su­je nas wyjazd w prze­cią­gu dwóch tygo­dni jeste­śmy zmu­sze­ni do prze­glą­da­nia ofert kolej­no po tygo­dniach. Może być to iry­tu­ją­ce szcze­gól­nie dla użyt­kow­ni­ków, któ­rzy szu­ka­ją naj­tań­szej ofer­ty.

 

Wezyr Holi­days

Teraz przej­dzie­my do ana­li­zy ofert “last minu­te” na stro­nie Wezyr Holi­days. Przej­ście do ofert moż­li­we jest poprzez klik­nię­cie w pierw­szą pozy­cję w menu głów­nym. Naje­cha­nie na zakład­kę powo­du­je, że poja­wia się lista z moż­li­wy­mi desty­na­cja­mi. Jest to dobre przy­dat­ne roz­wią­za­nie, szcze­gól­nie dla osób, któ­rych inte­re­su­je kon­kret­ne miej­sce.

 

 

Jeśli tak nie jest, użyt­kow­ni­cy poprzez klik­nię­cie w zakład­kę “last minu­te” prze­cho­dzą na stro­nę poka­zu­ją­cą wszyst­kie ofer­ty. Na stro­nie ist­nie­je pew­na nie­spój­ność, mia­no­wi­cie w fil­trach nie jest zazna­czo­na opcja “last minu­te”. Domyśl­nie ofer­ty poka­zy­wa­ne są w prze­dzia­le dwu­ty­go­dnio­wym, jed­nak­że użyt­kow­ni­cy mogą zawę­zić, bądź posze­rzyć ten zakres. Nie­ste­ty na stro­nie bra­ku­je moż­li­wo­ści sor­to­wa­nia wyni­ków wyszu­ki­wa­nia. War­to było­by dodać taką funk­cjo­nal­ność, ponie­waż nie wszy­scy użyt­kow­ni­cy chcą oglą­dać ofer­ty sor­to­wa­ne według ceny.

 

 

Pod­su­mo­wa­nie

Wybór ofer­ty “last minu­te” zale­ży od nas samych, od naszych ocze­ki­wań, od tego jakie­go stan­dar­du wyma­ga­my oraz od nasze­go budże­tu. Jak widać nie wszyst­kie opi­sa­ne biu­ra podró­ży pozwa­la­ją na szyb­kie zna­le­zie­nie inte­re­su­ją­cych nas ofert. Zale­ży to przede wszyst­kim od tego jakie para­me­try wyjaz­dów są dla nas naj­waż­niej­sze. Przy­kła­do­wo na stro­nie Ita­ka i Tui może­my wyszu­kać hote­le, któ­re posia­da­ją dobre opi­nie, a na stro­nach Wezyr Holi­days i Rain­bow Tours nie mamy takiej moż­li­wo­ści. Ozna­cza to, że dla użyt­kow­ni­ków, dla któ­rych opi­nie innych klien­tów są nie­zbęd­nym kry­te­rium wybo­ru ofer­ty, stro­ny inter­ne­to­we biur podró­ży Wezyr Holi­days i Rain­bow Tours unie­moż­li­wia­ją zna­le­zie­nie odpo­wied­nich ofert. Brak odpo­wied­nich fil­trów może powo­do­wać fru­stra­cję użyt­kow­ni­ków, co w kon­se­kwen­cji może prze­ło­żyć się na stra­tę klien­tów.

 

 

1 odpowiedz
  1. Zgred
    Zgred says:

    Moż­na doko­nać aktu­ali­za­cji wpi­su bo kil­ka stron zmie­ni­ło wygląd 🙂 Pyta­nie jed­nak jest moje takie: czy z punk­tu widze­nia biz­ne­so­we­go opła­ca się pod­kre­ślać ofer­tę “last minu­te” czy też nie ?

    Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *