Jak usprawnić wyszukiwanie ofert last minute? Ciąg dalszy o użyteczności stron biur podróży

W ostat­nich lat­ach ofer­ty “last minute” cieszą się pop­u­larnoś­cią. W artykule przeanal­izu­je­my czy w łatwy i szy­b­ki sposób użytkown­i­cy mogą znaleźć ofer­ty na stronach biur podróży. Jest to szczegól­nie ważne, ponieważ ofer­ty Last Minute zmusza­ją nas do szy­b­kich decyzji. Jak w poprzed­nich artykułach przyjrzymy się biurom podróży: Ita­ka, Rain­bow Tours, Tui oraz Wezyr Hol­i­days. W anal­izie pominię­to biuro podróży Gre­cos, ponieważ nie ofer­u­je wyjazdów “last minute”.

 

Ita­ka

Po wejś­ciu na stronę Ita­ka użytkown­i­cy nie widzą ofert “last minute”. Dopiero zjeżdża­jąc w dół strony moż­na zauważyć nagłówek pod którym zna­jdziemy intere­su­jące nas ofer­ty. Na poniższym obrazku zieloną lin­ią został zaz­nac­zony punkt “zgię­cia” strony.

 

 

Ofer­ty “last minute” są podzielone ze wzglę­du na datę wyjaz­du. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ może­my szy­bko wybrać intere­su­jące nas ofer­ty, gdyż najczęś­ciej mamy określony ter­min w którym chce­my wyjechać. Oso­ba, która jest w stanie pole­cieć z dnia na dzień może szukać wyjazdów w pier­wszej kolum­nie, z kolei dla innych może być to prob­lem i nie są w stanie tak szy­bko przy­go­tować się do wyjaz­du. Takie oso­by zain­tere­su­ją się ofer­ta­mi w drugiej lub trze­ciej kolum­nie.

Klika­jąc w przy­cisk “zobacz więcej w tym ter­minie” prze­chodz­imy na stronę z ofer­ta­mi. Zaskaku­jące może być to, że nie jesteśmy w zakład­ce “Last Minute”.

 

 

Nie jest to spójne z oczeki­wa­ni­a­mi użytkown­ików, którzy szuka­ją ofert “last minute”. Dobrym rozwiązaniem było­by oznacze­nie zakład­ki “Last Minute” jako akty­wnej z możli­woś­cią prze­jś­cia do wszys­t­kich ofert.

 

Rain­bow Tours

Na stron­ie Rain­bow Tours użytkown­i­cy widzą zakład­kę “Last Minute” w menu głównym.

 

 

Po wejś­ciu w nią pokazu­je się lista ofert, która ma ustaw­ione domyślne sor­towanie według najbliższej daty. W fil­tra­ch jest zaz­nac­zona pro­moc­ja “last minute”, a nie jest zaz­nac­zona domyśl­na data do której ma się odbyć wyjazd. Nie wiemy więc jaki zasięg obe­j­mu­ją ofer­ty “last minute” czy jest to tydzień czy miesiąc. Warto było­by dodać domyśl­ną datę, do której ma się odbyć wyjazd, aby użytkown­i­cy wiedzieli jaki zakres obe­j­mu­ją ofer­ty “last minute”.

 

 

Na stron­ie nie ma możli­woś­ci wyszuka­nia ofert, które otrzy­mały pozy­ty­wne opinie od klien­tów. Użytkown­i­cy częs­to pole­ga­ją na społecznym dowodzie słusznoś­ci, który mówi o tym, że jeśli nie jesteśmy zde­cy­dowani to wybierze­my taką opcję jaką wybrały inne oso­by. Oznacza to, że hotel. który ma dobre opinie będzie bardziej pop­u­larny wśród użytkown­ików, niż hotel, który nie posi­a­da opinii lub posi­a­da negaty­wne.

 

Tui

Na stron­ie Tui, podob­nie jak na stron­ie Rain­bow Tours, w menu głównym zna­jdziemy zakład­kę “last minute”. Oznacza, że ofer­ta ta jest dobrze widocz­na dla użytkown­ików i nie będą mieli prob­lemów z jej znalezie­niem.

 

 

Na stron­ie Tui ofer­ty “last minute” są domyśl­nie pokazy­wane według tygod­ni. Użytkown­i­cy mają możli­wość zawęże­nia wyników poprzez prze­sunię­cie suwa­ka. To rozwiązanie nie jest częs­to stosowane na stronach, stąd użytkown­i­cy mogą w ogóle nie zauważyć takiej opcji.

 

 

Jeśli intere­su­je nas wyjazd w prze­ciągu dwóch tygod­ni jesteśmy zmuszeni do przeglą­da­nia ofert kole­jno po tygod­ni­ach. Może być to iry­tu­jące szczegól­nie dla użytkown­ików, którzy szuka­ją naj­tańszej ofer­ty.

 

Wezyr Hol­i­days

Ter­az prze­jdziemy do anal­izy ofert “last minute” na stron­ie Wezyr Hol­i­days. Prze­jś­cie do ofert możli­we jest poprzez kliknię­cie w pier­wszą pozy­cję w menu głównym. Najechanie na zakład­kę powodu­je, że pojaw­ia się lista z możli­wy­mi desty­nac­ja­mi. Jest to dobre przy­datne rozwiązanie, szczegól­nie dla osób, których intere­su­je konkretne miejsce.

 

 

Jeśli tak nie jest, użytkown­i­cy poprzez kliknię­cie w zakład­kę “last minute” prze­chodzą na stronę pokazu­jącą wszys­tkie ofer­ty. Na stron­ie ist­nieje pew­na niespójność, mianowicie w fil­tra­ch nie jest zaz­nac­zona opc­ja “last minute”. Domyśl­nie ofer­ty pokazy­wane są w przedziale dwu­ty­god­niowym, jed­nakże użytkown­i­cy mogą zawęz­ić, bądź posz­erzyć ten zakres. Nieste­ty na stron­ie braku­je możli­woś­ci sor­towa­nia wyników wyszuki­wa­nia. Warto było­by dodać taką funkcjon­al­ność, ponieważ nie wszyscy użytkown­i­cy chcą oglą­dać ofer­ty sor­towane według ceny.

 

 

Pod­sumowanie

Wybór ofer­ty “last minute” zależy od nas samych, od naszych oczeki­wań, od tego jakiego stan­dar­du wymagamy oraz od naszego budże­tu. Jak widać nie wszys­tkie opisane biu­ra podróży pozwala­ją na szy­bkie znalezie­nie intere­su­ją­cych nas ofert. Zależy to przede wszys­tkim od tego jakie para­me­try wyjazdów są dla nas najważniejsze. Przykład­owo na stron­ie Ita­ka i Tui może­my wyszukać hotele, które posi­ada­ją dobre opinie, a na stronach Wezyr Hol­i­days i Rain­bow Tours nie mamy takiej możli­woś­ci. Oznacza to, że dla użytkown­ików, dla których opinie innych klien­tów są niezbęd­nym kry­teri­um wyboru ofer­ty, strony inter­ne­towe biur podróży Wezyr Hol­i­days i Rain­bow Tours uniemożli­wia­ją znalezie­nie odpowied­nich ofert. Brak odpowied­nich fil­trów może powodować frus­trację użytkown­ików, co w kon­sek­wencji może przełożyć się na stratę klien­tów.

 

 

1 odpowiedz
  1. Zgred
    Zgred says:

    Moż­na dokon­ać aktu­al­iza­cji wpisu bo kil­ka stron zmieniło wygląd 🙂 Pytanie jed­nak jest moje takie: czy z punk­tu widzenia biz­ne­sowego opła­ca się pod­kreślać ofer­tę “last minute” czy też nie ?

    Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *