Co to jest persona, a raczej kim jest?

Celem biz­ne­sowym wielu firm jest pozyskanie i utrzy­manie klien­tów, skierowanie ich na zakup pro­duk­tów. Jed­nak częs­to zdarza się, że ofer­ta jest źle komu­nikowana do grupy docelowej, co wyni­ka z braku wiedzy o potenc­jal­nych kon­sumen­tach. Rolą badaczy user expe­ri­ence jest poz­nanie użytkown­ików. Aby lep­iej ich zrozu­mieć prze­chodz­imy przez cały pro­ces badań UX — roz­maw­iamy z użytkown­ika­mi, badamy ich środowisko, sprawdza­my jak radzą sobie z pro­duk­tem, dogłęb­nie śledz­imy anal­i­tykę webową. Dane, które uzysku­je­my w takich bada­ni­ach dają nam obraz naszych użytkown­ików. Jed­nak jak przed­staw­ić te dane w czytel­nej i przys­tęp­nej postaci? Na pomoc przy­chodzą “Per­sony”.

Najproś­ciej ujmu­jąc per­sona to mod­e­lowy klient, który posi­a­da określony wygląd, charak­terysty­czne cechy, umiejęt­noś­ci, zain­tere­sowa­nia, wyma­gania i potrze­by. Ważne aby przy tworze­niu per­son wyko­rzys­tać dane uzyskane w pro­ce­sie badaw­czym.  Źródłem danych są najczęś­ciej:

  • wywiady z użytkown­ika­mi
  • bada­nia kon­tek­stowe
  • testy z użytkown­ika­mi
  • anki­ety
  • dane anal­i­ty­czne np. Google Ana­lyt­ics

Jak tworzymy per­sony?

Wyróż­ni­amy podob­ne cechy badanych użytkown­ików, ich środowisko, demografie, potrze­by, frus­trac­je. Dzię­ki mapowa­niu uzysku­je­my kil­ka grup użytkown­ików. Zwyk­le pow­sta­je od 3 do 8. Przy mniejszej licz­bie może­my pom­inąć istotne cechy grup docelowych, przy więk­szej licz­bie nasze prace mogą stać się chao­ty­czne, trud­no będzie nam zapamię­tać cechy każdej grupy.

Zwyk­le określamy dane demograficzne oraz opisu­je­my krótką biografię postaci.

Ważnym ele­mentem jest określe­nie tech­nologii, z których korzys­ta użytkown­ik, czyli przykład­owo czy korzys­ta z table­tu, a może wyłącznie z lap­topa.

Przy tworze­niu per­sony kluc­zowe jest zdefin­iowanie jej potrzeb i prob­lemów. Te infor­ma­c­je pomogą nam prze­myśleć główne funkcjon­al­noś­ci, które nasz pro­dukt powinien speł­ni­ać. W zależnoś­ci od typu pro­jek­tu może­my dodać infor­ma­c­je o markach, z jakich korzys­ta użytkown­ik. Może to być przy­datne np. przy pro­jek­towa­niu sklepu inter­ne­towego.

Jed­nym z ele­men­tów per­sony jest jej wygląd. Dla reprezen­tacji wiz­ual­nej naszych per­son wyko­rzys­tu­je­my zdję­cia. Jed­nak należy pamię­tać, aby wyko­rzysty­wać zdję­cia pokazu­jące nat­u­ralne oso­by, z prawdzi­wego życia. Nie należy stosować stock­owych, odreal­nionych zdjęć.

Dlaczego per­sony są tak ważne?

Per­sony są pomoc­ne w trak­cie dyskusji nad potrze­ba­mi użytkown­ików, funkcjon­al­noś­ci­a­mi pro­duk­tu. Zapo­b­ie­ga­ją przenosze­niu przez członków zespołu włas­nych potrzeb na abstrak­cyjnych użytkown­ików. Stwor­zone pro­file postaci poma­ga­ją nam w oce­nie rozwiązań. Odwołu­je­my się do nich pod­czas pro­ce­su pro­jek­towego, np. zas­tanaw­iamy się czy konkret­na oso­ba zrozu­mie for­mu­la­rz, czy dla tej oso­by pro­ces zakupowy będzie jas­ny lub czy zori­en­tu­je się do czego służy dana kon­trol­ka.

Co nam dają per­sony?

  • przy­pom­i­na­ją dla jakiego typu użytkown­ików tworzymy inter­fe­js
  • poma­ga­ją w oce­nie, które funkcjon­al­noś­ci są potrzeb­ne na stronie/ w aplikacji
  • poma­ga­ją określić jakie infor­ma­c­je powin­ny znaleźć się na stronie/ w aplikacji
  • poma­ga­ją zdefin­iować, które ele­men­ty powin­ny być najbardziej widoczne
  • poma­ga­ją copy­writerom lep­iej dos­tosować treść do strony

Warto wydrukować duże pro­file, zaw­iesić je na ścianach.  Mają nam cały czas przy­pom­i­nać, aby w pro­ce­sie pro­jek­towa­nia mieć na uwadze naszych docelowych użytkown­ików, bo to od nich zależy sukces naszego pro­duk­tu.
Dzie­limy się z Wami for­matką per­sony, z której na co dzień korzys­tamy w Jan­media Inter­ac­tive. Zachę­camy do tworzenia włas­nych for­matek, odpowiada­ją­cych cechom pro­jek­tu.

 

 Persona

 

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *