Co to jest persona, a raczej kim jest?

Celem biz­ne­so­wym wie­lu firm jest pozy­ska­nie i utrzy­ma­nie klien­tów, skie­ro­wa­nie ich na zakup pro­duk­tów. Jed­nak czę­sto zda­rza się, że ofer­ta jest źle komu­ni­ko­wa­na do gru­py doce­lo­wej, co wyni­ka z bra­ku wie­dzy o poten­cjal­nych kon­su­men­tach. Rolą bada­czy user expe­rien­ce jest pozna­nie użyt­kow­ni­ków. Aby lepiej ich zro­zu­mieć prze­cho­dzi­my przez cały pro­ces badań UX – roz­ma­wia­my z użyt­kow­ni­ka­mi, bada­my ich śro­do­wi­sko, spraw­dza­my jak radzą sobie z pro­duk­tem, dogłęb­nie śle­dzi­my ana­li­ty­kę webo­wą. Dane, któ­re uzy­sku­je­my w takich bada­niach dają nam obraz naszych użyt­kow­ni­ków. Jed­nak jak przed­sta­wić te dane w czy­tel­nej i przy­stęp­nej posta­ci? Na pomoc przy­cho­dzą “Per­so­ny”.

Naj­pro­ściej ujmu­jąc per­so­na to mode­lo­wy klient, któ­ry posia­da okre­ślo­ny wygląd, cha­rak­te­ry­stycz­ne cechy, umie­jęt­no­ści, zain­te­re­so­wa­nia, wyma­ga­nia i potrze­by. Waż­ne aby przy two­rze­niu per­son wyko­rzy­stać dane uzy­ska­ne w pro­ce­sie badaw­czym.  Źró­dłem danych są naj­czę­ściej:

  • wywia­dy z użyt­kow­ni­ka­mi
  • bada­nia kon­tek­sto­we
  • testy z użyt­kow­ni­ka­mi
  • ankie­ty
  • dane ana­li­tycz­ne np. Google Ana­ly­tics

Jak two­rzy­my per­so­ny?

Wyróż­nia­my podob­ne cechy bada­nych użyt­kow­ni­ków, ich śro­do­wi­sko, demo­gra­fie, potrze­by, fru­stra­cje. Dzię­ki mapo­wa­niu uzy­sku­je­my kil­ka grup użyt­kow­ni­ków. Zwy­kle powsta­je od 3 do 8. Przy mniej­szej licz­bie może­my pomi­nąć istot­ne cechy grup doce­lo­wych, przy więk­szej licz­bie nasze pra­ce mogą stać się cha­otycz­ne, trud­no będzie nam zapa­mię­tać cechy każ­dej gru­py.

Zwy­kle okre­śla­my dane demo­gra­ficz­ne oraz opi­su­je­my krót­ką bio­gra­fię posta­ci.

Waż­nym ele­men­tem jest okre­śle­nie tech­no­lo­gii, z któ­rych korzy­sta użyt­kow­nik, czy­li przy­kła­do­wo czy korzy­sta z table­tu, a może wyłącz­nie z lap­to­pa.

Przy two­rze­niu per­so­ny klu­czo­we jest zde­fi­nio­wa­nie jej potrzeb i pro­ble­mów. Te infor­ma­cje pomo­gą nam prze­my­śleć głów­ne funk­cjo­nal­no­ści, któ­re nasz pro­dukt powi­nien speł­niać. W zależ­no­ści od typu pro­jek­tu może­my dodać infor­ma­cje o mar­kach, z jakich korzy­sta użyt­kow­nik. Może to być przy­dat­ne np. przy pro­jek­to­wa­niu skle­pu inter­ne­to­we­go.

Jed­nym z ele­men­tów per­so­ny jest jej wygląd. Dla repre­zen­ta­cji wizu­al­nej naszych per­son wyko­rzy­stu­je­my zdję­cia. Jed­nak nale­ży pamię­tać, aby wyko­rzy­sty­wać zdję­cia poka­zu­ją­ce natu­ral­ne oso­by, z praw­dzi­we­go życia. Nie nale­ży sto­so­wać stoc­ko­wych, odre­al­nio­nych zdjęć.

Dla­cze­go per­so­ny są tak waż­ne?

Per­so­ny są pomoc­ne w trak­cie dys­ku­sji nad potrze­ba­mi użyt­kow­ni­ków, funk­cjo­nal­no­ścia­mi pro­duk­tu. Zapo­bie­ga­ją prze­no­sze­niu przez człon­ków zespo­łu wła­snych potrzeb na abs­trak­cyj­nych użyt­kow­ni­ków. Stwo­rzo­ne pro­fi­le posta­ci poma­ga­ją nam w oce­nie roz­wią­zań. Odwo­łu­je­my się do nich pod­czas pro­ce­su pro­jek­to­we­go, np. zasta­na­wia­my się czy kon­kret­na oso­ba zro­zu­mie for­mu­larz, czy dla tej oso­by pro­ces zaku­po­wy będzie jasny lub czy zorien­tu­je się do cze­go słu­ży dana kon­tro­l­ka.

Co nam dają per­so­ny?

  • przy­po­mi­na­ją dla jakie­go typu użyt­kow­ni­ków two­rzy­my inter­fejs
  • poma­ga­ją w oce­nie, któ­re funk­cjo­nal­no­ści są potrzeb­ne na stronie/ w apli­ka­cji
  • poma­ga­ją okre­ślić jakie infor­ma­cje powin­ny zna­leźć się na stronie/ w apli­ka­cji
  • poma­ga­ją zde­fi­nio­wać, któ­re ele­men­ty powin­ny być naj­bar­dziej widocz­ne
  • poma­ga­ją copyw­ri­te­rom lepiej dosto­so­wać treść do stro­ny

War­to wydru­ko­wać duże pro­fi­le, zawie­sić je na ścia­nach.  Mają nam cały czas przy­po­mi­nać, aby w pro­ce­sie pro­jek­to­wa­nia mieć na uwa­dze naszych doce­lo­wych użyt­kow­ni­ków, bo to od nich zale­ży suk­ces nasze­go pro­duk­tu.
Dzie­li­my się z Wami for­mat­ką per­so­ny, z któ­rej na co dzień korzy­sta­my w Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve. Zachę­ca­my do two­rze­nia wła­snych for­ma­tek, odpo­wia­da­ją­cych cechom pro­jek­tu.

 

 Persona

 

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *