Czy łatwo znajdziemy wymarzone wakacje?

Po oce­nie uży­tecz­no­ści stron kon­ty­nu­uje­my powa­ka­cyj­ną serię arty­ku­łów poświę­co­nych biu­rom podró­ży. Tym razem prze­ana­li­zu­je­my pro­ces wyszu­ki­wa­nia waka­cji na stro­nach Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Holi­days i Gre­cos. Spraw­dzi­my, czy wyszu­ki­war­ki są intu­icyj­ne i pro­ste w uży­ciu, oraz czy użyt­kow­ni­cy w łatwy spo­sób mogą dotrzeć do inte­re­su­ją­cych ich infor­ma­cji.

To, jak użyt­kow­ni­cy szu­ka­ją infor­ma­cji, ofert i pro­duk­tów wyni­ka z wie­lo­let­nich doświad­czeń korzy­sta­nia z inter­ne­tu. Zanim użyt­kow­nik tra­fi na stro­nę nasze­go biu­ra podró­ży, natknie się na tysią­ce innych por­ta­li, na któ­rych będzie szu­kał wyma­rzo­nej wyciecz­ki. Wyszu­ki­war­ki powin­ny być więc dosto­so­wa­ne do stan­dar­dów, jakie są zna­ne użyt­kow­ni­kom. Pla­no­wa­nie urlo­pu to przede wszyst­kim wyszu­ki­wa­nie ofer­ty speł­nia­ją­cej nasze wyma­ga­nia, a każ­dy z nas kie­ru­je się inny­mi kry­te­ria­mi wybo­ru, jak na przy­kład  finan­sa­mi, dłu­go­ścią poby­tu, ter­mi­nem wyjaz­du, miej­scem, typem waka­cji, czy odle­gło­ścią od pla­ży. Z powo­du tej róż­no­rod­no­ści waż­ne jest skon­stru­owa­nie wyszu­ki­war­ki tak, aby każ­dy użyt­kow­nik szyb­ko i bez­bo­le­śnie dotarł do ofert speł­nia­ją­cych jego potrze­by. Przyj­rzy­my się, jak to obec­nie wyglą­da na stro­nach naj­więk­szych w Pol­sce Touro­pe­ra­to­rów.

Na stro­nie głów­nej każ­de­go biu­ra podró­ży znaj­du­je się pod­sta­wo­wa wyszu­ki­war­ka waka­cji. Wyszu­ki­war­ki te róż­nią się mię­dzy sobą typa­mi pól oraz nada­ny­mi im ety­kie­ta­mi. Uzu­peł­nie­nie pól wyszu­ki­war­ki nie jest koniecz­ne, moż­na po pro­stu klik­nąć przy­cisk “Szu­kaj”, aby zna­leźć się w gąsz­czu ofert waka­cyj­nych. Sprawdź­my, jak zacho­wu­ją się poszcze­gól­ne pola oraz jak róż­nią się wyszu­ki­war­ki poszcze­gól­nych biur podró­ży.

We wszyst­kich por­ta­lach użyt­kow­nik może wybrać ter­min waka­cji. Wybór daty wyjaz­du nie powi­nien spra­wiać pro­ble­mu. Jed­nak jeśli użyt­kow­nik chce okre­ślić datę powro­tu nie zawsze jest to bez­bo­le­sne. Zazwy­czaj w wyszu­ki­war­kach znaj­du­je się pole defi­niu­ją­ce start waka­cji oraz dru­gie, któ­re na nie­któ­rych stro­nach ozna­cza naj­póź­niej­szą dopusz­czal­ną przez nas datę wyjaz­du, a na innych stro­nach datę powro­tu:

 • TUI – “Wylot od” – “Wylot do”; Wezyr Holi­days “Wylot od” – “Wylot do”.

Ety­kie­ty uży­te na stro­nie inter­ne­to­wej TUI i Wezyr Holi­days ozna­cza­ją w jakim ter­mi­nie chce­my wyle­cieć na waka­cje, nato­miast użyt­kow­nik nie wybie­ra do kie­dy chce wró­cić. Takie­go wybo­ru może doko­nać poprzez uzu­peł­nie­nie dodat­ko­we­go pola – “dłu­gość poby­tu”.

 

TUI - etykieta terminu wakacji

http://www.tui.pl/

 

Wezyrholidays - etykieta terminu wakacji

https://www.wezyrholidays.pl/

 

 • Ita­ka – “Wyjazd od” – “Powrót do”, Gre­cos - “Wyjazd” – “Powrót przed”.

Z kolei ety­kie­ty uży­te na stro­nach inter­ne­to­wych Ita­ka i Gre­cos pozwa­la­ją nam okre­ślić do kie­dy chce­my wró­cić.

 

Itaka - etykieta terminu wakacji

http://www.itaka.pl/

 

Grecos - etykieta terminu wakacji

http://www.grecos.pl/

 

 • W ser­wi­sie Rain­bow Tours na stro­nie głów­nej znaj­dzie­my jedy­nie ety­kie­tę “Wyjazd od”. Z pozio­mu stro­ny głów­nej nie może­my okre­ślić naj­dal­szej daty wyjaz­du, ani ter­mi­nu powro­tu. Ponad­to użyt­kow­nik nie może okre­ślić dłu­go­ści zamie­rzo­ne­go poby­tu. Jest to sza­le­nie nie­in­tu­icyj­ne, gdyż zmu­sza użyt­kow­ni­ka do fil­tro­wa­nia listy i poten­cjal­nie bar­dzo cza­so­chłon­ne­go prze­glą­da­nia wyni­ków wyszu­ki­wa­nia.

 

Rainbow - etykieta terminu wakacji

http://www.rainbowtours.pl/

 

Pro­blem wyni­ka­ją­cy z takie­go sto­so­wa­nia pól w wyszu­ki­war­kach może powo­do­wać dez­orien­ta­cję użyt­kow­ni­ków, któ­rzy zazwy­czaj szu­ka­ją waka­cji na kil­ku por­ta­lach. Brak spój­no­ści w spo­so­bie wybo­ru daty powro­tu zmu­sza ich do ucze­nia się sche­ma­tów danych wyszu­ki­wa­rek. Kon­stru­ując wyszu­ki­war­kę war­to zasta­no­wić się nad spo­so­ba­mi wyszu­ki­wa­nia, do jakich przy­wy­kli użyt­kow­ni­cy. Nale­ży prze­pro­wa­dzić dodat­ko­we bada­nia i zacho­wać spój­ność z sys­te­mem men­tal­nym użyt­kow­ni­ków, aby uła­twić im pre­cy­zyj­ne dotar­cie do kon­kret­nych wyni­ków.

Jak już wspo­mi­na­li­śmy, z wybo­rem ter­mi­nu waka­cji czę­sto wią­że się rów­nież okre­śle­nie dłu­go­ści poby­tu. Dwóch touro­pe­ra­to­rów (TUI, Wezyr Holi­days) zamie­ści­ło pole dłu­go­ści poby­tu w wyszu­ki­war­ce na stro­nie głów­nej. Wybór na stro­nie TUI ogra­ni­cza się do zde­fi­nio­wa­nych prze­dzia­łów, tj. 3 – 5 dni, 5 – 11 dni, 12 – 16 dni, 17 +. Użyt­kow­nik może wybrać wszyst­kie lub jeden z prze­dzia­łów, nie może zazna­czyć kil­ku. Nie­ste­ty jest to pole­ga­nie na tym, że użyt­kow­nik wie cze­go szu­ka i dopa­su­je się do naszych struk­tur. Pod­sta­wą dobre­go User Expe­rien­ce jest pozwo­le­nie użyt­kow­ni­ko­wi doko­na­nia wybo­ru, co wzbu­dzi wia­ry­god­ność, że nasz pro­dukt speł­ni jego ocze­ki­wa­nie.

 

TUI - wybór długości pobytu

http://www.tui.pl/

 

Lep­sze roz­wią­za­nie zasto­so­wa­no na stro­nie Wezyr Holi­days. Nie musi­my wie­dzieć jakie są typy ofert, może­my swo­bod­nie wybrać na osi mini­mal­ną i mak­sy­mal­ną ilość noc­le­gów, a wyni­ki wyszu­ki­wa­nia pre­zen­to­wa­ne są od wybra­nej mini­mal­nej ilo­ści noc­le­gów.

 

Wezyrholidays - wybór długości pobytu

https://www.wezyrholidays.pl/

 

Oprócz wybo­ru ter­mi­nu naszych waka­cji rów­nie waż­ne jest miej­sce wypo­czyn­ku. Każ­da z pod­sta­wo­wych wyszu­ki­wa­rek pozwa­la użyt­kow­ni­kom okre­ślić doce­lo­we miej­sce waka­cji. Ety­kie­ta dla tego pola róż­ni się na stro­nach touro­pe­ra­to­rów, jed­nak tyl­ko jed­na wzbu­dza wąt­pli­wość – na stro­nie Rain­bow Tours znaj­dzie­my “Cel podró­ży”. Taka ety­kie­ta może wzbu­dzać zakło­po­ta­nie użyt­kow­ni­ków, ponie­waż w ich rozu­mie­niu celem waka­cji może być zarów­no miej­sce jak i typ waka­cji – wypo­czy­nek, wyciecz­ka, nar­ty, last minu­te.

Jak wyglą­da sam wybór miej­sca wypo­czyn­ku? Na stro­nie Ita­ka, TUI, Rain­bow Tours użyt­kow­nik poprzez zakre­śle­nie check­bo­xów może zazna­czyć kil­ka miejsc.

 

TUI - wybór kierunku wakacji

http://www.tui.pl/

 

Nie­ste­ty na stro­nie Wezyr Holi­days dla pola “Gdzie” nie poja­wia­ją się auto­ma­tycz­ne pod­po­wie­dzi z check­bo­xa­mi. Użyt­kow­nik musi zacząć wpi­sy­wać miej­sce, aby poja­wi­ła się pod­po­wiedź. Takie roz­wią­za­nie jest dobre w wyszu­ki­war­kach, jed­nak w tym przy­pad­ku użyt­kow­nik musi od nowa wpi­sy­wać wszyst­kie inte­re­su­ją­ce go miej­sca, zamiast szyb­ko wybrać z listy. Dodat­ko­wo może oka­zać się, że biu­ro nie ofe­ru­je wypo­czyn­ku w inte­re­su­ją­cym go regio­nie, o czym prze­ko­na się dopie­ro jeśli nie zoba­czy odpo­wied­niej pod­po­wie­dzi. W rezul­ta­cie może zasta­na­wiać się czy dobrze wpi­sał, czy dane Pań­stwo nie wystę­pu­je pod inną nazwą, czy dana desty­na­cja nie jest obsłu­gi­wa­na przez biu­ro. Takie nie­ja­sno­ści z pew­no­ścią powo­du­ją fru­stra­cję użyt­kow­ni­ków. Dla ich wygo­dy w tej kwe­stii war­to sto­so­wać roz­wią­za­nia pro­po­no­wa­ne przez Ita­ka, TUI czy Rain­bow Tours.

 

Wezyrholidays - wybór kierunku wakacji

https://www.wezyrholidays.pl/

 

Z pro­ble­ma­mi mogą spo­tkać się użyt­kow­ni­cy rów­nież na stro­nie Gre­cos, gdzie mogą wybrać tyl­ko jed­ną opcję miej­sca waka­cji. Jeśli chce­my wybrać wię­cej niż jed­ną loka­li­za­cję jeste­śmy zmu­sze­ni przejść do opcji zaawan­so­wa­nych wyszu­ki­war­ki.

 

Grecos - wybór kierunku wakacji

http://www.grecos.pl/

 

Pola okre­śla­ją­ce miej­sce doce­lo­we oraz miej­sce wylo­tu powin­ny być ze sobą sko­re­lo­wa­ne. Jeże­li wybie­rze­my jako desty­na­cję np. Riwie­rę Olim­pij­ską, war­to aby dla pola miej­sce wylo­tu poka­zy­wa­ły się tyl­ko lot­ni­ska, któ­re obsłu­gu­ją lot do tego miej­sca. Taka funk­cjo­nal­ność powin­na dzia­łać w dwie stro­ny, jeśli wybie­rze­my miej­sce wylo­tu np. Byd­goszcz powin­ni­śmy zoba­czyć tyl­ko ofer­ty obsłu­gi­wa­ne z tego miej­sca. O ile Ita­ka i TUI świet­nie obsłu­gu­ją tę funk­cjo­nal­ność to inne stro­ny pozo­sta­ją znacz­nie w tyle. Na stro­nie Rain­bow Tours nie prze­wi­dzia­no w ogó­le takie­go pola w wyszu­ki­war­ce. Musi­my poko­nać dodat­ko­wy krok, aby wybrać inte­re­su­ją­ce nas lot­ni­sko.

Na stro­nie Wezyr Holi­days szcze­gól­nie trud­no jest dosto­so­wać miej­sce doce­lo­we oraz miej­sce wylo­tu. Jeśli zazna­czy­my lot­ni­sko np. Lublin, musi­my zga­dy­wać do jakich desty­na­cji może­my się udać. W dru­gą stro­nę, jeże­li jako miej­sce doce­lo­we okre­śli­my np. Sesze­le to przy wybo­rze lot­ni­ska może­my wybrać dowol­ne lot­ni­sko. Po wybo­rze lot­ni­ska np. Lublin, z któ­re­go nie ma lotów na Sesze­le, wybra­ne wcze­śniej miej­sce doce­lo­we zosta­je usu­nię­te.

Funk­cjo­nal­ność ta nie jest rów­nież obsłu­gi­wa­na na stro­nie Gre­cos.

Zasto­so­wa­na wyszu­ki­war­ka na stro­nie Ita­ka i TUI znacz­nie uła­twia uło­że­nie odpo­wied­niej podró­ży, ponie­waż od razu wie­my gdzie może­my pole­cieć z dane­go lot­ni­ska lub gdzie musi­my się udać, aby móc spę­dzić waka­cje cho­ciaż­by na Kubie.

 

Szu­ka­jąc wyciecz­ki czę­sto waż­nym kry­te­rium może oka­zać się licz­ba uczest­ni­ków. Co cie­ka­we, na każ­dej stro­nie jest okre­ślo­na ogra­ni­czo­na licz­ba uczest­ni­ków, dla  któ­rych może­my wyszu­kać waka­cje:

 

 • Ita­ka - 6-cio­ro doro­słych, 6-cio­ro dzie­ci
 • TUI - 7-mio­ro doro­słych, 6-cio­ro dzie­ci
 • Rain­bow Tours – 6-cio­ro doro­słych, 4-oro dzie­ci
 • Wezyr Holi­days – 3-oje doro­słych, 2-jga dzie­ci
 • Gre­cos – 8-mio­ro doro­słych, 3-oje dzie­ci

 

Zasta­na­wia­ją­ce jest, skąd wzię­ły się takie ogra­ni­cze­nia, oraz co ma zro­bić użyt­kow­nik, któ­ry zna­lazł odpo­wied­nie waka­cje, jed­nak gru­pa, z jaką chce podró­żo­wać, jest więk­sza niż zakła­da­na przez biu­ro? Czy w takim przy­pad­ku musi sko­rzy­stać ze stan­dar­do­we­go spo­so­bu rezer­wa­cji – wizy­ty w biu­rze podró­ży? Jeśli ist­nie­je inny spo­sób, infor­ma­cja o tym powin­na być prze­ka­za­na na stro­nie. Na wyróż­nie­nie (nie­ste­ty nega­tyw­ne) zasłu­gu­je sys­tem sto­so­wa­ny na stro­nie TUI. Tutaj przez wybra­nie ilo­ści osób doro­słych defi­nio­wa­ne są moż­li­wo­ści ilo­ści dzie­ci. Jeśli podró­żu­je­my w dwie oso­by doro­słe, może­my zabrać ze sobą sze­ścio­ro dzie­ci. Jeśli jed­nak podró­żu­je­my w sie­dem osób może­my zabrać jedy­nie jed­no dziec­ko. Jest to wyraź­ny błąd wyszu­ki­war­ki, bo raczej wąt­pi­my by cho­dzi­ło o bar­dzo spe­cy­ficz­ną poli­ty­kę pro­ro­dzin­ną pro­wa­dzo­ną przez biu­ro.

 

Jak widać wszyst­kie sto­so­wa­ne wyszu­ki­war­ki odzna­cza­ją się zarów­no zale­ta­mi jak i pew­ny­mi wada­mi. Odkry­te pro­ble­my naj­praw­do­po­dob­niej wyni­ka­ją z ogra­ni­czeń sys­te­mo­wych ofert waka­cyj­nych. Nale­ży jed­nak tak zapro­jek­to­wać wyszu­ki­war­kę, aby użyt­kow­nik nie był wpro­wa­dza­ny w błąd i by mógł w swo­bod­ny spo­sób wybrać waż­ne dla nie­go para­me­try. Zapro­jek­to­wa­nie w peł­ni uży­tecz­nej wyszu­ki­war­ki ozna­cza bra­nie pod uwa­gę czyn­ni­ka ludz­kie­go i prze­pro­wa­dze­nie badań, jak nasze roz­wią­za­nie wpa­so­wu­je się w sys­tem men­tal­ny i przy­zwy­cza­je­nia użyt­kow­ni­ków. Na całe szczę­ście jeste­śmy świe­żo po sezo­nie waka­cyj­nym, dzię­ki cze­mu spoj­rze­nie na te stro­ny z per­spek­ty­wy let­nie­go urlo­po­wi­cza nie powin­no spra­wiać pro­ble­mu.

1 odpowiedz
 1. Hubert Oleszczuk
  Hubert Oleszczuk says:

  Dla mnie obsłu­ga róż­nych wyszu­ki­wa­rek nie jest trud­na (cho­ciaż zda­rza­ją się wyjąt­ki od regu­ły). Mimo to cie­ka­we porów­na­nie 😉
  Zawsze przy­jem­ne korzy­sta­nie ze stro­ny, to dodat­ko­wy plus i argu­men­ty by wybrać daną ofer­tę.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *