Wpisy, których autorem jest Karolina Dziwak

10 detali, które wzbogacą User Experience

Dzi­siaj przy­go­to­wa­li­śmy dla Was moc­ną daw­kę deta­li, któ­re mimo swo­jej pro­sto­ty znacz­nie ulep­szą codzien­ny byt użyt­kow­ni­ka.  Mimo, że same w sobie deta­le nie są corem pra­cy UX Desi­gne­ra to moc­no oddzia­łu­ją na ścież­kę i emo­cje użyt­kow­ni­ka. Podzi­wiaj­cie, inspi­ruj­cie się, a  my posta­ra­my się jesz­cze powró­cić z kolej­ną por­cją UXo­wych smacz­ków. W koń­cu Char­les Eames mawiał: […]

Projektowanie na urządzenia mobilne – powiadomienia

Aktyw­ność tele­fo­nów komór­ko­wych jest zaska­ku­ją­co wyso­ka. W cią­gu ostat­nich 10 sekund opu­bli­ko­wa­no oko­ło 48 000 twe­etów, poja­wi­ło się 280 000 like’ów na Face­bo­oku oraz udo­stęp­nio­no 87 000 zdjęć na Snap­cha­cie. Z dru­giej jed­nak stro­ny 80% aktyw­nych użyt­kow­ni­ków zaprze­sta­je korzy­stać z apli­ka­cji już po 3 dniach od zain­sta­lo­wa­nia. Poten­cjał jest olbrzy­mi, jed­nak wyma­ga od pro­jek­tan­ta pod­ję­cia wie­lu […]

UX vs Virtual Reality

Wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość zaist­nia­ła już w latach sie­dem­dzie­sią­tych, tyle że na kart­kach papie­ru spod ręki „wiesz­czy” takich jak James J. Gib­son, John Zeisel czy Gaston Bache­lard. Na chwi­lę obec­ną Ocu­lus, HTC Vive czy Sam­sung Gear jest w peł­ni dostęp­ny dla prze­cięt­ne­go śmier­tel­ni­ka. Jak się może­cie domy­ślić, nie­sie to za sobą pew­ne kon­se­kwen­cje i wyzwa­nia dla pro­jek­tan­tów. […]

Dlaczego mniej może czasem znaczyć więcej

Nie pod­le­ga wąt­pli­wo­ści, że żyje­my w świe­cie zale­wa­ją­cym nas cią­gły­mi moż­li­wo­ścia­mi wybo­ru. Szcze­gól­nie, jeśli spoj­rzy­my na rze­czy z pozo­ru bła­he.  Sto­jąc przed skle­po­wym rega­łem wybie­ra­my jeden z kil­ku­dzie­się­ciu żeli pod prysz­nic, szu­ka­jąc spodni w gale­rii han­dlo­wej praw­do­po­dob­nie natknie­my się na kolej­ne dzie­siąt­ki, jeże­li nie nawet set­ki pro­duk­tów, przez co zna­le­zie­nie odpo­wied­niej pary może stać się […]