Czy taki diabeł straszny jak go malują?

Czy taki diabeł straszny jak go malują? Czyli o projektowaniu formularzy

For­mu­la­rze, bo o nich będzie mowa w arty­ku­le słu­żą do komu­ni­ka­cji fir­my z użyt­kow­ni­ka­mi. Nie od dzi­siaj wia­do­mo, że użyt­kow­ni­cy nie lubią wypeł­niać for­mu­la­rzy i trak­tu­ją je jako zło koniecz­ne. War­to zadbać o to, żeby nie były dla nich udrę­ką.

W poprzed­nim arty­ku­le zwra­ca­li­śmy uwa­gę na to jak waż­na jest komu­ni­ka­cja w zespo­le pomię­dzy pro­jek­tan­ta­mi, a pro­gra­mi­sta­mi. Teraz sku­pi­my się na błę­dach w for­mu­la­rzach, któ­re mogą być wyni­kiem złej komu­ni­ka­cji.

Cie­ka­wym przy­pad­kiem jest for­mu­larz na stro­nie www.dekoracje.brw.com.pl. W maju bie­żą­ce­go roku pró­bu­jąc doko­nać zaku­pu i zazna­cza­jąc, że jest się nowym klien­tem, for­mu­larz auto­ma­tycz­nie się uzu­peł­niał. Być może zamysł był taki, aby for­mu­larz poka­zy­wał przy­kła­do­we dane, jed­nak­że te zapre­zen­to­wa­ne nie były typo­wy­mi przy­kła­da­mi, tj. Jan Kowal­ski. Nie­wąt­pli­wie mogło to powo­do­wać, że użyt­kow­ni­cy czu­li się zdez­o­rien­to­wa­ni.

 

Dekoracje.brw.com.pl - automatycznie uzupełnione dane nowego klienta2

Auto­ma­tycz­nie uzu­peł­nia­ją­cy się for­mu­larz na stro­nie www.dekoracje.brw.com.pl

 

Obec­nie na stro­nie znaj­dzie­my nega­tyw­nie zaska­ku­ją­ce roz­wią­za­nie. Mówi się o tym, że użyt­kow­ni­cy nie lubią dłu­gich for­mu­la­rzy, ale czy może­my sto­so­wać takie podej­ście, że na począt­ku widzi­my krót­ki for­mu­larz, a po klik­nię­ciu w pierw­sze pole nagle poja­wia nam się resz­ta for­mu­la­rza. Użyt­kow­ni­cy czu­jąc się oszu­ka­ni, mogą stra­cić zaufa­nie do naszej witry­ny. Nie­mi­łą kon­se­kwen­cją źle zapro­jek­to­wa­ne­go for­mu­la­rza dla fir­my będzie utra­ta klien­ta.

 

Beznazwy-2

Zaska­ku­ją­ce roz­wi­nię­cie for­mu­la­rza na stro­nie www.dekoracje.brw.com.pl

 

Teraz przyj­rzy­my się moż­li­wo­ści doko­na­nia zaku­pu bez zakła­da­nia kon­ta. Na stro­nie skle­pu inter­ne­to­we­go www.active.sklep.pl skła­da­nie zamó­wie­nia jako gość może być dla użyt­kow­ni­ków mylą­ce. Jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni do tego, że sfor­mu­ło­wa­nie “jako gość” ozna­cza, że chce­my zro­bić zaku­py bez zakła­da­nia kon­ta. W tym przy­pad­ku może­my zro­bić zaku­py “jako gość”, ale jed­no­cze­śnie zakła­da­jąc kon­to. Jest to nie­ty­po­we roz­wią­za­nie, któ­re nie­po­trzeb­nie wydłu­ża pro­ces decy­zyj­ny.

 

Sklep active

Spo­so­by skła­da­nia zamó­wie­nia na stro­nie www.active.sklep.pl

 

Dobrym przy­kła­dem jak przy­jaź­nie dla użyt­kow­ni­ka może wyglą­dać wybór spo­so­bu zło­że­nia zamó­wie­nia jest stro­na www.butsklep.pl. Jest wyraź­ny podział na nowych klien­tów i oso­by, któ­re już posia­da­ją kon­to. Gdy nie mamy kon­ta wie­my, że musi­my wybrać jed­ną z dostęp­nych opcji, czy­li “Zaku­py bez reje­stra­cji” lub “Załóż dar­mo­we kon­to”. Dodat­ko­wo mamy infor­ma­cję o tym, co zyska­my reje­stru­jąc się w skle­pie.

 

ButSklep - kupowanie bez rejestracji

Intu­icyj­ne spo­so­by skła­da­nia zamó­wie­nia na stro­nie www.butsklep.pl

 

Kil­ka mie­się­cy temu pró­bu­jąc zało­żyć kon­to na www.tumblr.com spo­tka­ła mnie nie­mi­ła nie­spo­dzian­ka i potwier­dze­nie regu­ły, że ety­kie­ty powin­ny poja­wiać się nad lub z boku pola do wpi­sy­wa­nia, a nie wewnątrz. Wpi­sa­łam adres e-mail następ­nie hasło oraz z przy­zwy­cza­je­nia szyb­ko prze­nio­słam się do następ­ne­go pola, aby hasło potwier­dzić. Oka­za­ło się, że jest to pole na nazwę użyt­kow­ni­ka! Zare­je­stro­wa­łam się, a nazwa moje­go logi­nu brzmia­ła dokład­nie jak moje hasło. Pierw­sze cze­go szu­ka­łam to moż­li­wo­ści usu­nię­cia kon­ta…

 

Tumblr - nazwa użytkownika

For­mu­larz reje­stra­cji na stro­nie www.tumblr.com

 

W cią­gu kil­ku mie­się­cy zauwa­ży­łam, że nastą­pi­ła pew­na zmia­na. Wpi­su­jąc adres e-mail, hasło, a następ­nie kli­ka­jąc w pole “Nazwa użyt­kow­ni­ka” poja­wia nam się od razu pro­po­zy­cja logi­nu. Nie jestem prze­ko­na­na do auto­uzu­peł­nia­nia logi­nu. Wystar­czy­ła­by ram­ka obok pola z pro­po­zy­cja­mi. Czy myśli­cie, że dobrym pomy­słem jest pro­po­no­wa­nie użyt­kow­ni­ko­wi logi­nu: Ful­l­Ba­na­na­Kit­ty?

 

Tumblr-Hello Kitty

Auto­ma­tycz­nie pro­po­no­wa­na nazwa użyt­kow­ni­ka w for­mu­la­rzu reje­stra­cji na stro­nie www.tumblr.com

 

Pod­su­mo­wu­jąc nale­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę pod­czas kon­stru­owa­nia for­mu­la­rzy. Jak widać naj­now­sze tren­dy nie zawsze idą w parze z uży­tecz­no­ścią. Jeśli w trak­cie pro­jek­to­wa­nia skon­cen­tru­je­my się na użyt­kow­ni­kach, wypeł­nia­nie for­mu­la­rzy będzie bar­dzo pro­ste.

5 odpowiedzi
 1. Zgred
  Zgred says:

  Dzię­ki 🙂 Ja teraz testu­je for­mu­larz fir­my gdzie pra­cu­ję. Oprócz danych nie­zbęd­nych moim zda­niem są jesz­cze pola na ema­il, i recapt­cha z wybie­ra­niem obraz­kó (sic!) i sta­ram się to zwal­czyć 🙂

  Odpowiedz
 2. Leszek
  Leszek says:

  Faj­nie dobra­ne przy­kła­dy, nie­ste­ty więk­szość skle­pów kom­plet­nie jesz­cze nie zwra­ca na to uwa­gi i uży­wa dość topor­nych roz­wią­zań, na szczę­ście rynek to wery­fi­ku­je.

  Odpowiedz
  • Adrianna Żochowska
   Adrianna Żochowska says:

   Mam nadzie­ję, że z cza­sem wzro­śnie świa­do­mość jak dobrze zapro­jek­to­wa­ny for­mu­larz jest waż­ny dla użyt­kow­ni­ków i ile może na tym zyskać fir­ma.

   Odpowiedz
 3. Karina
  Karina says:

  Bar­dzo cie­ka­wy case. Jak widać for­mu­la­rze to bar­dzo istot­na rzecz. Źle zapro­jek­to­wa­ny może przy­czy­nić się do mniej­szej licz­by poten­cjal­nych zapy­tań.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *