Usability to nie wszystko!

Wielu z nas codzi­en­nie zas­tanaw­ia się™ jak maksy­mal­i­zować efek­ty­wność biz­ne­su w Sieci, jak budować‡ zau­fanie do serwisó‚w kor­po­ra­cyjnych i co zro­bić‡ by użytkown­i­cy czuli się™ u nas dobrze. Mozol­nie zwię™kszamy efek­ty­wność‡ poszczegól­nych kroków w koszyku, staramy się™ zbadać‡ i zaspokoić‡ potrze­by użytkownikó‚w. Czę™sto jed­nak zapom­i­namy o rzeczach tak pod­sta­wowych jak sta­bilne dział‚anie aplikacji.

Więcej

Doskonałe usability Second Life?

Sec­ond Life to między­nar­o­dowy wirtu­al­ny świat. Dziś ma blisko 8 mil­ionów mieszkańców. Wirtu­al­ny świat jest opar­ty o trójwymi­arową grafikę, umożli­wia­jącą realne odt­warzanie rzeczy­wis­toś­ci w wirtu­al­nym świecie. Każdy użytkown­ik po zal­o­gowa­niu do wirtu­al­nego świa­ta otrzy­mu­je postać awatara. Użytkown­ik może mody­fikować swo­jego awatara. Każdy z użytkown­ików może także kupować ziemię oraz mieć wpływ na posta­cie i przed­mio­ty w Sec­ond Life. Użytkown­i­cy mogą wyt­warzać, sprzedawać i kupować wirtu­alne przed­mio­ty. Walutę Sec­ond Life – Lin­de­ny, moż­na wymieni­ać na $.

Więcej

Jak robić internet na komórki?

Naw­iązu­jąc do mojego wcześniejszego pos­tu o mobil­nym Internecie dziś kon­tynu­u­ję tem­at. Zaczni­jmy od konkretów, czyli sprawd­zonych porad doty­czą­cych usabil­i­ty dla urządzeń mobil­nych.

Jak polep­szyć usabil­i­ty ser­wisu mobil­nego?

Więcej

Powerday

Mam wresz­cie trochę™ cza­su aby napisać‡ o czymś o czym chciał‚em napisać od pół‚ roku. Rzecz tyczy się™ Pow­er­day czyli kon­sultin­gu u klien­ta. Wprowadzil­iśmy tą ofer­tę do Pol­s­ki bazu­ją…c na efek­tach jakie daje naszym klien­tom w USA.

Więcej

Dlaczego wierzę w Wiki w biznesie?

Przyz­nam się Wam – tak, jestem wielkim fanem Wiki. Nie tylko pro­jek­tu Wikipedia ale samej idei Wiki jako miejs­ca gdzie każdy może uczest­niczyć w prosty sposób we współt­worze­niu wiedzy. Wierzę też, że wiki jest doskon­ałym rozwiązaniem dla wielu firm.

W Wiki wierzą też inni:
Wiki stanie się głównym narzędziem współpra­cy i dzie­le­nia wiedzy w przy­na­jm­niej 50% firm przed rok­iem 2009. W tych fir­ma­ch z biegiem cza­su ilość e-maili związanych z pro­jek­ta­mi spad­nie o 75% a czas spotkań skró­ci się o połowę.

- sza­cu­je fir­ma Gart­ner Group w Busi­ness Week.

Więcej

Użyteczność w urzą…dzeniach mobilnych

Rynek mobil­ny jest najwięk­szą plat­for­mą dys­try­bucyjną na Świecie. Mamy dwa mil­iardy użytkown­ików tele­fonów komórkowych w opozy­cji do mil­iar­da użytkown­ików Inter­ne­tu i mil­iar­da użytkown­ików telewiz­ji
- “Out­look 2007: The Future is Now,” For­tune Mag­a­zine, 2007

Około 28% użytkown­ików tele­fonów komórkowych korzys­tało za ich pomocą z Inter­en­tu przy­na­jm­niej raz.
- Ipsos, 2006

Nie jest zatem dzi­wne, że wszys­t­kich coraz bardziej ciąg­nie do mobile. Warto zdać sobie sprawę, że w wypad­ku dostępu do WWW przez urządzenia przenośne wiele się zmienia.

Więcej

Dlaczego mój sklep sprzeda więcej?

Dziś chcę się z Wami podzielić kole­jną prezen­tacją. Tym razem doty­czy one użytecznoś­ci w eCom­merce. Kil­ka prak­ty­cznych porad na tem­at testowa­nia eCom­merce.

Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. UCD – User-Centered Design)

Pro­jek­towanie zori­en­towane na użytkown­i­ka (ang. UCD – User-Cen­tered Design) pozwala na pro­jek­towanie przy­jaznych pro­duk­tów dla poprzez ukierunk­owanie pro­ce­su pro­jek­towego na potrze­by final­nego odbior­cy.

W UCD w kole­jnych tes­tu­je się (w sposób opisany wcześniej jako testy z użytkown­ika­mi) pro­duk­ty otrzymy­wane w pro­ce­sie kreacji ser­wisu, usuwa wykryte prob­le­my i ponown­ie pod­da­je testom.

Więcej

Prezentacja na Internet 2k7

Już po pier­wszym dniu kon­fer­encji Inter­net 2k7 moż­na powiedzieć, że jest to bard­zo udana impreza. Kil­ka ciekawych prezen­tacji i bard­zo dużo rozmów — super!

Miałem przy­jem­ność poprowadz­ić prezen­tację doty­czącą.. oczy­wiś­cie usabil­i­ty. W prezen­tacji opowiadałem o tym, że:

Więcej