Idea One Web a usability

Na www.webusability.pl piszę™ też cza­sem o stan­dar­dach sie­cio­wych. Zarów­no stan­dar­dy jak i usa­bi­li­ty mają… zbli­żo­ny cel -polep­szać‡ odbiór ser­wi­su, zmniej­szać barie­ry. Cza­sem jed­nak sytu­acja zmu­sza do wybo­ru – usa­bi­li­ty czy zacho­wa­nie standardó‚w? Obec­nie w kontekś›cie Inter­ne­tu mobil­ne­go ma to miej­sce coraz czę­ściej.

Wię­cej

Usability to nie wszystko!

Wie­lu z nas codzien­nie zasta­na­wia się™ jak mak­sy­ma­li­zo­wać efek­tyw­ność biz­ne­su w Sie­ci, jak budo­wać‡ zaufa­nie do serwisó‚w kor­po­ra­cyj­nych i co zro­bić‡ by użyt­kow­ni­cy czu­li się™ u nas dobrze. Mozol­nie zwię™kszamy efek­tyw­ność‡ poszcze­gól­nych kro­ków w koszy­ku, sta­ra­my się™ zba­dać‡ i zaspo­ko­ić‡ potrze­by użytkownikó‚w. Czę™sto jed­nak zapo­mi­na­my o rze­czach tak pod­sta­wo­wych jak sta­bil­ne dział‚anie apli­ka­cji.

Wię­cej

Doskonałe usability Second Life?

Second Life to mię­dzy­na­ro­do­wy wir­tu­al­ny świat. Dziś ma bli­sko 8 milio­nów miesz­kań­ców. Wir­tu­al­ny świat jest opar­ty o trój­wy­mia­ro­wą gra­fi­kę, umoż­li­wia­ją­cą real­ne odtwa­rza­nie rze­czy­wi­sto­ści w wir­tu­al­nym świe­cie. Każ­dy użyt­kow­nik po zalo­go­wa­niu do wir­tu­al­ne­go świa­ta otrzy­mu­je postać awa­ta­ra. Użyt­kow­nik może mody­fi­ko­wać swo­je­go awa­ta­ra. Każ­dy z użyt­kow­ni­ków może tak­że kupo­wać zie­mię oraz mieć wpływ na posta­cie i przed­mio­ty w Second Life. Użyt­kow­ni­cy mogą wytwa­rzać, sprze­da­wać i kupo­wać wir­tu­al­ne przed­mio­ty. Walu­tę Second Life – Lin­de­ny, moż­na wymie­niać na $.

Wię­cej

Jak robić internet na komórki?

Nawią­zu­jąc do moje­go wcze­śniej­sze­go postu o mobil­nym Inter­ne­cie dziś kon­ty­nu­uję temat. Zacznij­my od kon­kre­tów, czy­li spraw­dzo­nych porad doty­czą­cych usa­bi­li­ty dla urzą­dzeń mobil­nych.

Jak polep­szyć usa­bi­li­ty ser­wi­su mobil­ne­go?

Wię­cej

Powerday

Mam wresz­cie tro­chę™ cza­su aby napi­sać‡ o czymś o czym chciał‚em napi­sać od pół‚ roku. Rzecz tyczy się™ Power­day czy­li kon­sul­tin­gu u klien­ta. Wpro­wa­dzi­li­śmy tą ofer­tę do Pol­ski bazu­ją…c na efek­tach jakie daje naszym klien­tom w USA.

Wię­cej

Dlaczego wierzę w Wiki w biznesie?

Przy­znam się Wam – tak, jestem wiel­kim fanem Wiki. Nie tyl­ko pro­jek­tu Wiki­pe­dia ale samej idei Wiki jako miej­sca gdzie każ­dy może uczest­ni­czyć w pro­sty spo­sób we współ­two­rze­niu wie­dzy. Wie­rzę też, że wiki jest dosko­na­łym roz­wią­za­niem dla wie­lu firm.

W Wiki wie­rzą też inni:
Wiki sta­nie się głów­nym narzę­dziem współ­pra­cy i dzie­le­nia wie­dzy w przy­naj­mniej 50% firm przed rokiem 2009. W tych fir­mach z bie­giem cza­su ilość e-maili zwią­za­nych z pro­jek­ta­mi spad­nie o 75% a czas spo­tkań skró­ci się o poło­wę.

- sza­cu­je fir­ma Gart­ner Gro­up w Busi­ness Week.

Wię­cej

Użyteczność w urzą…dzeniach mobilnych

Rynek mobil­ny jest naj­więk­szą plat­for­mą dys­try­bu­cyj­ną na Świe­cie. Mamy dwa miliar­dy użyt­kow­ni­ków tele­fo­nów komór­ko­wych w opo­zy­cji do miliar­da użyt­kow­ni­ków Inter­ne­tu i miliar­da użyt­kow­ni­ków tele­wi­zji
- “Outlo­ok 2007: The Futu­re is Now,” For­tu­ne Maga­zi­ne, 2007

Oko­ło 28% użyt­kow­ni­ków tele­fo­nów komór­ko­wych korzy­sta­ło za ich pomo­cą z Inte­ren­tu przy­naj­mniej raz.
- Ipsos, 2006

Nie jest zatem dziw­ne, że wszyst­kich coraz bar­dziej cią­gnie do mobi­le. War­to zdać sobie spra­wę, że w wypad­ku dostę­pu do WWW przez urzą­dze­nia prze­no­śne wie­le się zmie­nia.

Wię­cej

Dlaczego mój sklep sprzeda więcej?

Dziś chcę się z Wami podzie­lić kolej­ną pre­zen­ta­cją. Tym razem doty­czy one uży­tecz­no­ści w eCom­mer­ce. Kil­ka prak­tycz­nych porad na temat testo­wa­nia eCom­mer­ce.

Marketing wirusowy

Pre­zen­ta­cja o mar­ke­tin­gu wiru­so­wym jaką mia­łem przy­jem­ność dziś wygło­sić na Brand Tea Par­ty jest już do pobra­nia na sli­de­sha­re.

Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. UCD – User-Centered Design)

Pro­jek­to­wa­nie zorien­to­wa­ne na użyt­kow­ni­ka (ang. UCD – User-Cen­te­red Design) pozwa­la na pro­jek­to­wa­nie przy­ja­znych pro­duk­tów dla poprzez ukie­run­ko­wa­nie pro­ce­su pro­jek­to­we­go na potrze­by final­ne­go odbior­cy.

W UCD w kolej­nych testu­je się (w spo­sób opi­sa­ny wcze­śniej jako testy z użyt­kow­ni­ka­mi) pro­duk­ty otrzy­my­wa­ne w pro­ce­sie kre­acji ser­wi­su, usu­wa wykry­te pro­ble­my i ponow­nie pod­da­je testom.

Wię­cej