Czy piękne oznacza użyteczne?

W psy­cho­lo­gii od lat zna­ny jest efekt pod intry­gu­ją­cą nazwą „pięk­ne jest dobre” („what is beau­ti­ful is good”). Opi­sa­nie tego zja­wi­ska zawdzię­cza­my trzem badacz­kom z Uni­wer­sy­te­tu w Min­ne­so­cie Karen Dion, Ellen Ber­sche­id oraz Ela­ine Wal­ster [1]. Z grub­sza rzecz ujmu­jąc cho­dzi o to, że atrak­cyj­nym ludziom auto­ma­tycz­nie przy­pi­su­je­my inne pożą­da­ne cechy, takie jak bycie miłym i lubia­nym, cie­pło inter­per­so­nal­ne, kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne, a nawet wyso­ką inte­li­gen­cję. No ale wróć­my do usa­bi­li­ty… Sko­ro pięk­ne jest dobre, to czy ład­ne jest uży­tecz­ne?

Wię­cej

Nowe wyzwania

Od 2004 roku współ­two­rzy­łem wraz z Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve i moimi czy­tel­ni­ka­mi tego blo­ga. Wspól­nie pro­mo­wa­li­śmy poję­cie uży­tecz­no­ści. Przez ten czas uda­ło nam się zwró­cić uwa­gę na usa­bi­li­ty mena­dże­rom, mediom i webma­ste­rom. Świet­nie było być tutaj z Wami.

W tym miej­scu chciał­bym poin­for­mo­wać, że prze­sta­ję zaj­mo­wać się usa­bi­li­ty. Cze­ka­ją na mnie nowe wyzwa­nia, w któ­rych chcę się spraw­dzić.

Wię­cej

McUsability

Atmos­fe­ra w restau­ra­cjach fast-food przy­po­mi­na mi tro­chę to co dzie­je się w Sie­ci. Wie­lu klien­tów pra­gną­cych jak naj­szyb­ciej zre­ali­zo­wać swo­je potrze­by. Restau­ra­cje te dążąc do opty­ma­li­za­cji obsłu­gi prze­pro­wa­dza­ją wie­le badań tego jak zacho­wu­ją się ich klien­ci.

Wię­cej

Skuteczność wyszukiwarki

Jak badać sku­tecz­ność wyszu­ki­war­ki? Pro­po­nu­ję pro­stą meto­dę.

Wię­cej

Kreatywność w usability

Usa­bi­li­ty a nawet User-Cen­te­red Design czę­sto koja­rzy się głów­nie z mozol­nym testo­wa­niem i popra­wia­niem. Nie­kie­dy sami spe­cja­li­ści usa­bi­li­ty zapo­mi­na­ją, że ich pra­ca zawie­ra w sobie też dużą dozę kre­atyw­no­ści. W pro­ce­sie User-Cen­te­red Design kre­acja kon­cep­cji pro­duk­tu jest sza­le­nie waż­nym eta­pem. Powsta­je wie­le sza­lo­nych nie­kie­dy pomy­słów, któ­re są następ­nie wery­fi­ko­wa­ne.

Dziś chciał­bym napi­sać wię­cej o tym jak kre­ować cie­ka­we pomy­sły, a dokład­niej o tym jak pora­dzić sobie z blo­ka­da­mi kre­atyw­no­ści.

Wię­cej

Czy design to sztuka?

Sztu­ka jest niezbę™dna. Gdy­bym tyl­ko wie­dzia­ła do cze­go.
Andre Male­aux

Joshua Por­ter swe­go cza­su spo­ro pisał o tym dla­cze­go uwa­ża, że pro­jek­to­wa­nie to nie sztu­ka. Pro­jek­to­wa­nie (design) ma za zada­nie przede wszyst­kim zapew­nie­nie ł‚atwości uży­cia. Sztu­ka może być‡ odbie­ra­na bier­nie, design zawsze dąży do roz­wia­zy­wa­nia problemó‚w użytkownikó‚w w inte­rak­cji z nimi. Sztu­ka ma wywo­ły­wać‡ emo­cje. Dobra sztu­ka może wywoł‚ywać smu­tek, nostal­gię™ – design powi­nien wywoł‚ywać jedy­nie pozy­tyw­ne emo­cje. Sztu­ka zwra­ca uwa­gę™. Dobry design jest nie­wi­docz­ny dla użyt­kow­ni­ka.

Wię­cej

Przyczyna problemu

Zespół‚ specjalistó‚w usa­bi­li­ty zosta­je odde­le­go­wa­ny do popra­wy efek­tyw­no­ści ser­wi­su WWW. Może się™ jed­nak oka­zać‡, że mimo dużej iloś›ci wyko­na­nej pra­cy efek­tyw­ność‡ ta nie pod­no­si się™ zna­czą…co lub w ogó‚le się™ nie zmie­nia. Czę™sto powo­dem tego może być‡ rela­tyw­nie mał‚y wpływ uży­tecz­no­ści na efek­tyw­ność‡ cał‚ego ser­wi­su.

Wię­cej

Za dużo kontroli to brak kontroli

Jakiś czas temu testo­wa­li­śmy pewien gadżet wyświe­tla­ją­cy bro­szur­kę w for­mie wizu­ali­za­cji prze­rzu­ca­nych stron. Cie­ka­wie wyglą­da­ją­cy gadżet stał się dla nie­któ­rych użyt­kow­ni­ków praw­dzi­wym polem mino­wym.

Wię­cej

Nawigacja

Nawi­ga­cja to głów­ne bóstwo pro­jek­tan­tów usa­bi­li­ty. Wie­le cza­su spę­dza­my nad obmy­śla­niem co, gdzie i dla­cze­go powin­no się zna­leźć. Cza­sem nie­ste­ty poza fan­ta­stycz­ną… nawi­ga­cją… nie ma już na stro­nie nic wię­cej. Dla odwie­dza­ją…cych Twój ser­wis naj­waż­niej­sza jest treść. Nie­waż­ne czy będą to new­sy, mą…dre arty­ku­ły czy pro­duk­ty. Po to wła­śnie przy­cho­dzą… do Cie­bie i na tym chcą… się sku­pić.

Wię­cej

Grywalność

W cza­sach gdy bli­ska mi była bran­ża two­rze­nia gier kom­pu­te­ro­wych jed­no sło­wo szcze­gól­nie moc­no wybrzmie­wa­ło we wszyst­kich recen­zjach – gry­wal­ność. Sło­wo to opi­sy­wa­ło sto­pień satys­fak­cji gra­cza. Gry o dobrej gry­wal­no­ści nie musia­ły wyko­rzy­sty­wać naj­now­szych moż­li­wo­ści akce­le­ra­to­rów, ludzie kocha­li w nie grać. Moją listę naj­bar­dziej gry­wa­nych gier otwie­ra­ją Worm­sy, póź­niej Need4Speed i Civi­li­za­tion. Każ­da z tych gier jest zbu­do­wa­na w innym mode­lu gry ale wszyst­kie są tak samo wcią­ga­ją­ce.

Wię­cej