Dostępność stron partii politycznych

W Jan­me­dia prze­pro­wa­dzi­li­śmy bada­nie dostęp­no­ści stron WWW par­tii poli­tycz­nych. W bada­niu prze­te­sto­wa­no ser­wi­sy inter­ne­to­we Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej, Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, Lewi­cy i Demo­kra­tów, Ligi Pol­skich Rodzin, Pol­skie­go Stron­nic­twa Ludo­we­go oraz Samo­obro­ny RP.

Ana­li­za ser­wi­sów pod wzglę­dem speł­nia­nia wymo­gów dostęp­no­ści skła­da­ła się z dwóch czę­ści: ana­li­zy eks­perc­kiej oraz bada­nia z 3 użyt­kow­ni­ka­mi (2 nie­wi­do­mych i 1 nie­do­wi­dzą­cy). Wypo­wiedź moje­go kole­gi Domi­ni­ka War­tec­kie­go: Chcie­li­śmy spraw­dzić, jak bio­rą­ce udział w wybo­rach par­tie pod­cho­dzą spra­wy peł­nej dostęp­no­ści do infor­ma­cji dla wszyst­kich poten­cjal­nych wybor­ców. W koń­cu wybor­ca­mi są wszy­scy, tak­że oso­by nie­wi­do­me i nie­do­wi­dzą­ce. Bada­nie wyka­za­ło, że żaden z ser­wi­sów nie został dosto­so­wa­na w 100% do potrzeb osób z ogra­ni­cze­nia­mi zwią­za­ny­mi z wada­mi wzro­ku. Naj­wię­cej pro­ble­mów pod­czas testów użyt­kow­ni­kom spra­wia­ły nie­opi­sa­ne ele­men­ty gra­ficz­ne (ani­ma­cje Flash, zdję­cia, itp.) oraz sła­bo ozna­ko­wa­ne lub zupeł­nie nie­opi­sa­ne ele­men­ty aktyw­ne w posta­ci lin­ków. Zobacz:

 • Infor­ma­cje pra­so­wą na Janmedia.pl
 • Wyni­ki badań w for­ma­cie PDF
 • Fil­mo­wy zapis frag­men­tów bada­nia na video.google.com
1 odpowiedz
 1. Gilberto
  Gilberto says:

  Wow, this artic­le is ple­asant, my youn­ger sister is ana­ly­zing the­se kinds of things,
  so I am going to tell her.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *