Usability to nie wszystko!

Wielu z nas codzi­en­nie zas­tanaw­ia się™ jak maksy­mal­i­zować efek­ty­wność biz­ne­su w Sieci, jak budować‡ zau­fanie do serwisó‚w kor­po­ra­cyjnych i co zro­bić‡ by użytkown­i­cy czuli się™ u nas dobrze. Mozol­nie zwię™kszamy efek­ty­wność‡ poszczegól­nych kroków w koszyku, staramy się™ zbadać‡ i zaspokoić‡ potrze­by użytkownikó‚w. Czę™sto jed­nak zapom­i­namy o rzeczach tak pod­sta­wowych jak sta­bilne dział‚anie aplikacji.

Urzą…dze­nie dział‚a lep­iej gdy wty­cz­ka jest włą…czona do prą…du. Tak samo usabil­i­ty dział‚a lep­iej gdy ser­wis WWW się™ wyś›wietla. Czę™sto kwest­ie tech­niczne zostaw­iamy admin­is­tra­torom czy pro­gramis­tom. W efek­cie może okazać‡ się™ tak, że więcej biz­ne­su tracimy z powodu nie dział‚ania strony niż z powodu nie opty­mal­nej kon­strukcji ser­wisu.

GCR Cus­tom Research wykazu­je, że pon­ad 80% osób decyzyjnych w kwes­t­i­ach IT uważa dostęp­ność‡ biz­ne­su jako najważniejszy wskaźnik do pod­niesienia w roku 2007. Zdanie to podziela John Ben­nett, dyrek­tor Busi­ness Con­ti­nu­ity and Avail­abil­i­ty Solu­tions w HP “Bada­nia wykaza­ły, że decy­den­ci IT widzą… znaczą­cy wpływ budowa­nia dostę™pności usług na sukces biz­ne­su”.

Tym­cza­sem licz­by są… bezl­i­tosne. Nawet jeś›li ser­wis WWW ma dostęp­ność‡ na poziomie 99% oznacza to, że 7 godzin w miesiącu nie dział‚a. W ś›redniej wielkoś›ci sklepie inter­ne­towym to utra­ta kilku­nas­tu zamó‚wień (zakł‚adam optymisty­cznie, że ser­wis jest nieodstę™pny w cza­sie mał‚ej oglą­dal­noś­ci).

Trze­ba pamię™tać‡, że nie tylko niedostę™pność‡ ser­wisu może być‡ poważnym prob­le­mem. Zbyt dł‚ugi czas odpowiedzi lub ład­owa­nia się™ może stanow­ić‡ jed­ną… z najważniejszych przesł‚anek do zrezyg­nowa­nia z odwiedzenia ser­wisu WWW. Niekiedy zdarza się, że z różnych miejsc dostę™p do ser­wisu diame­tral­nie się™ różni. Tes­tu­ją…c czas ład­owa­nia się™ ser­wisu z jed­nego miejs­ca nie masz pewnoś›ci jak zachowu­je się™ on dla innych twoich użytkownikó‚w.

Z pewnoś›cią… wyma­gania użytkownikó‚w co do szy­bkoś­ci ład­owa­nia się™ stron i ich dostę™pnoś›ci ros­ną… wraz z pop­u­laryza­cją… szy­b­kich łą…cz i pro­fesjon­al­iza­cją… Inter­ne­tu. Coraz trud­niej budować‡ pozy­ty­wny wiz­erunek straszą…c jednocześ›nie błę™dami 404, 403 i wol­nym ład­owaniem ser­wisu.

Oso­by odpowiedzialne za efektywno‡ść biz­ne­su na poziomie menadżer­skim powin­ny mieć‡ wglą…d w infor­ma­c­je o dostępnoś›ci ser­wisu tak samo jak w infor­ma­c­je doty­czą…ce statystyk ruchu w ser­wisie i kon­wer­sji. Uł‚atwi to defin­iowanie wąs­kich garde‚ł efektywnoś›ci biz­ne­sowej, polep­szy egzek­wowanie odpowiedzialnoś›ci za prob­le­my tech­niczne a co za tym idzie zwię™kszy dostę™pność‡ ser­wisu.

Co moż­na zro­bić‡ by zwię™kszyć‡ swo­je szanse? Przede wszys­tkim uzbroić‡ się™ w dobre narzę™dzia i metody tes­tu­ją…ce. Im szy­b­ciej wych­wycisz prob­lem tym szy­b­ciej go rozwiążesz.

Jed­no z narzę™dzi tes­tu­ją…cych jakie mogę pole­cić‡ to star­tu­ją…cy ser­wis CzyToDziała.pl. Dla jas­noś­ci dodam, że znam i lubię™ auto­ra. CzyToDziała.pl uży­wam testowo od kilku tygod­ni.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *