Usability to nie wszystko!

Wie­lu z nas codzien­nie zasta­na­wia się™ jak mak­sy­ma­li­zo­wać efek­tyw­ność biz­ne­su w Sie­ci, jak budo­wać‡ zaufa­nie do serwisó‚w kor­po­ra­cyj­nych i co zro­bić‡ by użyt­kow­ni­cy czu­li się™ u nas dobrze. Mozol­nie zwię™kszamy efek­tyw­ność‡ poszcze­gól­nych kro­ków w koszy­ku, sta­ra­my się™ zba­dać‡ i zaspo­ko­ić‡ potrze­by użytkownikó‚w. Czę™sto jed­nak zapo­mi­na­my o rze­czach tak pod­sta­wo­wych jak sta­bil­ne dział‚anie apli­ka­cji.

Urzą…dze­nie dział‚a lepiej gdy wtycz­ka jest włą…czo­na do prą…du. Tak samo usa­bi­li­ty dział‚a lepiej gdy ser­wis WWW się™ wyś›wietla. Czę™sto kwe­stie tech­nicz­ne zosta­wia­my admi­ni­stra­to­rom czy pro­gra­mi­stom. W efek­cie może oka­zać‡ się™ tak, że wię­cej biz­ne­su tra­ci­my z powo­du nie dział‚ania stro­ny niż z powo­du nie opty­mal­nej kon­struk­cji ser­wi­su.

GCR Custom Rese­arch wyka­zu­je, że ponad 80% osób decy­zyj­nych w kwe­stiach IT uwa­ża dostęp­ność‡ biz­ne­su jako naj­waż­niej­szy wskaź­nik do pod­nie­sie­nia w roku 2007. Zda­nie to podzie­la John Ben­nett, dyrek­tor Busi­ness Con­ti­nu­ity and Ava­ila­bi­li­ty Solu­tions w HP “Bada­nia wyka­za­ły, że decy­den­ci IT widzą… zna­czą­cy wpływ budo­wa­nia dostę™pności usług na suk­ces biz­ne­su”.

Tym­cza­sem licz­by są… bez­li­to­sne. Nawet jeś›li ser­wis WWW ma dostęp­ność‡ na pozio­mie 99% ozna­cza to, że 7 godzin w mie­sią­cu nie dział‚a. W ś›redniej wielkoś›ci skle­pie inter­ne­to­wym to utra­ta kil­ku­na­stu zamó‚wień (zakł‚adam opty­mi­stycz­nie, że ser­wis jest nieodstę™pny w cza­sie mał‚ej oglą­dal­no­ści).

Trze­ba pamię™tać‡, że nie tyl­ko niedostę™pność‡ ser­wi­su może być‡ poważ­nym pro­ble­mem. Zbyt dł‚ugi czas odpo­wie­dzi lub łado­wa­nia się™ może sta­no­wić‡ jed­ną… z naj­waż­niej­szych przesł‚anek do zre­zy­gno­wa­nia z odwie­dze­nia ser­wi­su WWW. Nie­kie­dy zda­rza się, że z róż­nych miejsc dostę™p do ser­wi­su dia­me­tral­nie się™ róż­ni. Testu­ją…c czas łado­wa­nia się™ ser­wi­su z jed­ne­go miej­sca nie masz pewnoś›ci jak zacho­wu­je się™ on dla innych two­ich użytkownikó‚w.

Z pewnoś›cią… wyma­ga­nia użytkownikó‚w co do szyb­ko­ści łado­wa­nia się™ stron i ich dostę™pnoś›ci rosną… wraz z popu­la­ry­za­cją… szyb­kich łą…cz i pro­fe­sjo­na­li­za­cją… Inter­ne­tu. Coraz trud­niej budo­wać‡ pozy­tyw­ny wize­ru­nek stra­szą…c jednocześ›nie błę™dami 404, 403 i wol­nym łado­wa­niem ser­wi­su.

Oso­by odpo­wie­dzial­ne za efektywno‡ść biz­ne­su na pozio­mie mena­dżer­skim powin­ny mieć‡ wglą…d w infor­ma­cje o dostępnoś›ci ser­wi­su tak samo jak w infor­ma­cje doty­czą…ce sta­ty­styk ruchu w ser­wi­sie i kon­wer­sji. Uł‚atwi to defi­nio­wa­nie wąskich garde‚ł efektywnoś›ci biz­ne­so­wej, polep­szy egze­kwo­wa­nie odpowiedzialnoś›ci za pro­ble­my tech­nicz­ne a co za tym idzie zwię™kszy dostę™pność‡ ser­wi­su.

Co moż­na zro­bić‡ by zwię™kszyć‡ swo­je szan­se? Przede wszyst­kim uzbro­ić‡ się™ w dobre narzę™dzia i meto­dy testu­ją…ce. Im szyb­ciej wychwy­cisz pro­blem tym szyb­ciej go roz­wią­żesz.

Jed­no z narzę™dzi testu­ją…cych jakie mogę pole­cić‡ to star­tu­ją…cy ser­wis CzyToDziała.pl. Dla jasno­ści dodam, że znam i lubię™ auto­ra. CzyToDziała.pl uży­wam testo­wo od kil­ku tygo­dni.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *