Rich Internet Application

Flash uł‚atwia budo­wa­nie kiep­skich serwisó‚w WWW poprzez odda­nie peł‚nej kon­tro­li pro­jek­tan­to­wi (ozna­cze­nia linkó‚w, nawi­go­wa­nie, prze­wi­ja­nie tre­ści, ..). Trze­ba spo­ro doświad­cze­nia w pro­jek­to­wa­niu aby unik­nąć‡ wszyst­kich tych puła­pek. Jestem jed­nak prze­ko­na­ny, że war­to pró­bo­wać‡. Dziś› pro­jek­tan­ci dys­po­nu­ją… czymś› wię™cej niż Flash.

Flash otwo­rzył‚ dro­gę™ do cze­goś› co nazy­wa­my Rich Inter­net Appli­ca­tion (RIA). RIA to apli­ka­cja web posia­da­ją…ca funk­cje apli­ka­cji desk­to­po­wej i zacho­wu­ją…ca się™ jak apli­ka­cja desk­to­po­wa. W prak­ty­ce może ozna­czać‡ to dostę™p do plikó‚w użyt­kow­ni­ka, usta­wień„ jego sys­te­mu, obsł‚ugę schow­ka, skró­tów kla­wia­tu­ro­wych a tak­że dzia­ła­nie w try­bie off-line (mniej­sze ryzy­ko utra­ty danych). Wszyst­ko to zna­ko­mi­cie uł‚atwia korzy­sta­nie z apli­ka­cji i zwięk­sza jej intu­icyj­ność‡. Moż­li­wo­ści jakie dają… RIA uł‚atwiają… budo­wa­nie interfejsó‚w lepiej odda­ją­cych zachowanieś›wiata rze­czy­wi­ste­go.

Przykł‚ad prak­tycz­ny. Każ­dy kto miał‚ nie­wą…tpli­wą… nie­przy­jem­ność‡ wypeł­niać‡ wnio­sek o odszko­do­wa­nie z tytuł‚u stł‚uczki pamię™ta skom­pli­ko­wa­ny for­mu­larz za któ‚ry nie wia­do­mo jak się zabrać‡. Niżej przy­kła­do­we uczł‚owieczenie tego pro­ble­mu.

Naj­pierw zastą­pi­my opis szko­dy gra­ficz­ną… pre­zen­ta­cją… tego co nam się™ wgnio­tło, a co odpa­dło. Dużo ł‚atwiej klik­nąć‡ niż opi­sać‡, zwł‚aszcza gdy nie jesteś› eks­per­tem moto­ry­za­cyj­nym.

Graficzna reprezentacja szkody
Teraz uła­tw­my przy­go­to­wa­nie opi­su zda­rze­nia. Ryso­wa­nie nie jest moc­ną stro­ną… wię™kszoś›ci z nas ale uło­że­nie dwó‚ch elementó‚w nie spra­wi niko­mu pro­ble­mu.
Opis zdarzenia

Na koniec daje­my moż­li­wość wysł‚ania for­mu­la­rza on-line lub wyge­ne­ro­wa­nia z tych wszyst­kich gra­ficz­nych “zaba­wek” kla­sycz­ne­go for­mu­la­rza w PDF. Użyt­kow­nik może też zapi­sać‡ for­mu­larz lokal­nie i wró­cić‡ do jego wypeł‚niania późŸniej.

Wyniki do pobrania jako klasyczny formularz w PDF

Osta­tecz­nie fir­ma ubez­pie­cze­nio­wa otrzy­mu­je wszyst­ko co jej potrzeb­ne a użyt­kow­ni­ko­wi oszczę­za­my mnó­stwo zna­ków zapy­ta­nia pod­czas pro­ce­su wypeł­nia­nia for­mu­la­rzy.

RIA dosko­na­le nada­je się™ do budo­wa­nia wszel­kie­go rodza­ju prze­glą…darek (map, zdjęć‡, pro­duk­tów), konfiguratoró‚w produktó‚w, wizu­ali­za­cji danych. Powsta­ją… pierw­sze sys­te­my trans­ak­cyj­ne opar­te na tech­no­lo­gii RIA – dzię™ki inte­rak­cji zbli­żo­nej do apli­ka­cji desk­to­po­wych są w opi­nii użyt­kow­ni­ków bez­piecz­niej­sze i przy­jem­niej­sze w uży­ciu.

Cie­ka­we zasto­so­wa­nia RIA:Mapy Yahoo, Dobierz akce­so­ria do swo­je­go Har­ley-David­son, Wybierz kre­dyt dla sie­bie.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *