Rich Internet Application

Flash uł‚atwia budowanie kiep­s­kich serwisó‚w WWW poprzez odd­anie peł‚nej kon­troli pro­jek­tan­towi (oznaczenia linkó‚w, naw­igowanie, przewi­janie treś­ci, ..). Trze­ba sporo doświad­czenia w pro­jek­towa­niu aby uniknąć‡ wszys­t­kich tych pułapek. Jestem jed­nak przeko­nany, że warto próbować‡. Dziś› pro­jek­tan­ci dys­ponu­ją… czymś› wię™cej niż Flash.

Flash otworzył‚ drogę™ do czegoś› co nazy­wamy Rich Inter­net Appli­ca­tion (RIA). RIA to aplikac­ja web posi­ada­ją…ca funkc­je aplikacji desk­topowej i zachowu­ją…ca się™ jak aplikac­ja desk­topowa. W prak­tyce może oznaczać‡ to dostę™p do plikó‚w użytkown­i­ka, ustaw­ień„ jego sys­te­mu, obsł‚ugę schowka, skrótów klaw­iatur­owych a także dzi­ałanie w try­bie off-line (mniejsze ryzyko utraty danych). Wszys­tko to znakomi­cie uł‚atwia korzys­tanie z aplikacji i zwięk­sza jej intu­icyjność‡. Możli­woś­ci jakie dają… RIA uł‚atwiają… budowanie interfejsó‚w lep­iej odd­a­ją­cych zachowanieś›wiata rzeczy­wis­tego.

Przykł‚ad prak­ty­czny. Każdy kto miał‚ niewą…tpli­wą… nieprzy­jem­ność‡ wypeł­ni­ać‡ wniosek o odszkodowanie z tytuł‚u stł‚uczki pamię™ta skom­p­likowany for­mu­la­rz za któ‚ry nie wiado­mo jak się zabrać‡. Niżej przykład­owe uczł‚owieczenie tego prob­le­mu.

Najpierw zastąpimy opis szkody graficzną… prezen­tacją… tego co nam się™ wgniotło, a co odpadło. Dużo ł‚atwiej kliknąć‡ niż opisać‡, zwł‚aszcza gdy nie jesteś› ekspertem moto­ryza­cyjnym.

Graficzna reprezentacja szkody
Ter­az ułatwmy przy­go­towanie opisu zdarzenia. Rysowanie nie jest moc­ną stroną… wię™kszoś›ci z nas ale ułoże­nie dwó‚ch elementó‚w nie sprawi niko­mu prob­le­mu.
Opis zdarzenia

Na koniec daje­my możli­wość wysł‚ania for­mu­la­rza on-line lub wygen­erowa­nia z tych wszys­t­kich graficznych “zabawek” klasy­cznego for­mu­la­rza w PDF. Użytkown­ik może też zapisać‡ for­mu­la­rz lokalnie i wró­cić‡ do jego wypeł‚niania późŸniej.

Wyniki do pobrania jako klasyczny formularz w PDF

Ostate­cznie fir­ma ubez­pieczeniowa otrzy­mu­je wszys­tko co jej potrzeb­ne a użytkown­ikowi oszczęza­my mnóst­wo znaków zapy­ta­nia pod­czas pro­ce­su wypeł­ni­a­nia for­mu­la­rzy.

RIA doskonale nada­je się™ do budowa­nia wszelkiego rodza­ju przeglą…darek (map, zdjęć‡, pro­duk­tów), konfiguratoró‚w produktó‚w, wiz­ual­iza­cji danych. Pow­sta­ją… pier­wsze sys­te­my transak­cyjne oparte na tech­nologii RIA — dzię™ki inter­akcji zbliżonej do aplikacji desk­topowych są w opinii użytkown­ików bez­pieczniejsze i przy­jem­niejsze w uży­ciu.

Ciekawe zas­tosowa­nia RIA:Mapy Yahoo, Dobierz akce­so­ria do swo­jego Harley-David­son, Wybierz kredyt dla siebie.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *