Dobra wyszukiwarka

Relaty­wnie czę™sto uda­je mi się™ obser­wować‡ prob­le­my użytkown­ików z wyszuki­warka­mi i wyszuki­waniem. W wielu zas­tosowa­ni­ach (np. w wielu ecom­merce) wyszuki­war­ka jest głównym narzę™dziem naw­igacji, prob­le­my z wyszuki­warką… mogą… oznaczać‡ duże prob­le­my z ser­wisem.

Więcej

Materiały z Grill IT 4

Na zapowiadany tydzień temu Grill IT 4 przy­były tłumy. Poziom dyskusji był jak zwyk­le bard­zo wyso­ki, pojaw­iło się wiele ciekawych tem­atów.

Case: Gazeta.pl

Kole­jny mał‚y case na blogu. Tym razem pokazu­ją…cy ele­men­ty tego jak pra­cow­al­iśmy dla Gazeta.pl.

Więcej

User-Centered Design w praktyce

Pub­liku­ję™ dziś› case study zapro­jek­towa­nia sys­te­mu sprzedaży ubez­pieczeń„ dla T. U. Gen­er­ali zgod­nie z metodyką… User-Cen­tered Design.

Więcej

Agregacja treści, czyli biorą to co chcą — prezentacja

Miałem przy­jem­ność wys­tąpić na Sem­i­nar­i­um “Nowe Media? Nowe media rela­tions?”
Tytuł mojej prezen­tacji, dostęp­nej poniżej, brzmi­ał Agre­gac­ja treś­ci, czyli biorę to co chcę.

Więcej

Jacy są… użytkownicy?

By wiedzieć jak powin­no się budować strony www, trze­ba wiedzieć jacy są ich użytkown­i­cy. Służy do tego wiele narzędzi badaw­czych.

Więcej

O dostępności na różne sposoby

Dostęp­ność ser­wisów WWW rozu­mieć moż­na na wiele sposobów, oczy­wiś­cie im szerzej na nią patrzymy tym lep­iej.

Więcej

Kurs usability

Czy zastanawialiście się co decyduje o powodzeniu serwisów WWW?

Co spraw­ia, że użytkown­i­cy chęt­niej prze­by­wa­ją na niek­tórych stronach? W głównej mierze decy­du­je o tym usabil­i­ty, zwane też użytecznoś­cią. W kur­sie pokazu­ję jak budować intu­icyjne w obsłudze ser­wisy i udowad­ni­am jak wiel­ki wpływ ma użyteczność na final­ny sukces każdego inter­ak­ty­wnego pro­jek­tu.

Więcej

W Internecie trudniej nawigować

W świecie real­nym zazwyczaj naw­igac­ja nie spraw­ia nam prob­le­mu. Codzi­en­nie trafi­asz w wiele miejsc i odna­j­du­jesz wiele rzeczy. Dlaczego w Sieci ludzie mają z tym aż tyle prob­lemów?

  • Brak poję­cia skali, nie wiesz jak duża jest wit­ry­na więc trud­no określić ile cza­su może zająć jej przeszukanie.
  • Niein­tu­icyjne, trudne do wyobraże­nia sobie określanie pozy­cji i kierunku. W świecie real­nym nie ma hiper­połączeń pozwala­ją­cych skakać w dowolne miejs­ca w przestrzeni.
  • Sur­fowanie po Internecie z natu­ry jest stanem pewnego zagu­bi­enia — częs­to trafi­amy na nowe miejs­ca a znane nam miejs­ca są częs­to prze­bu­dowywane.

Oczy­wiś­cie pomysłów na ułatwienia w naw­igacji jest masa. Coraz częś­ciej stosowane są punk­ty star­towe. Punk­ty star­towe są ele­men­ta­mi strony głównej, które prowadzą w głąb struk­tu­ry ser­wisu. Dzię­ki temu użytkown­ikom łatwiej odnaleźć najczęś­ciej poszuki­wane ele­men­ty ser­wisu. Punk­ty star­towe pokazu­ją też co na stron­ie moż­na znaleźć i zro­bić. Dzię­ki temu pozwala­ją na szy­bkie zapoz­nanie się z najważniejszy­mi ele­men­ta­mi całego ser­wisu.

Pamię­taj też o bada­ni­ach Nielse­na mówią­cy, że aż 30% wszys­t­kich kliknięć w Internecie to kliknię­cie przy­cisku Wstecz. To także kole­jny argu­ment by unikać ramek i naw­igacji opartej na Flash – te ele­men­ty mogą utrud­ni­ać naw­igowanie za pomocą przy­cisku Wstecz.

Efekt najazdu jest irytują…cy

Dla zaoszczędzenia miejs­ca sto­su­je się częs­to efek­ty pole­ga­jące na wyświ­et­la­niu opisu dopiero po wskaza­niu ele­men­tu kur­sorem. To jeden z klasy­cznych błędów psu­ją­cych ergonomię ser­wisu (praw­ie zawsze).

Więcej