Prezentacja na Internet 2k7

Już po pierw­szym dniu kon­fe­ren­cji Inter­net 2k7 moż­na powie­dzieć, że jest to bar­dzo uda­na impre­za. Kil­ka cie­ka­wych pre­zen­ta­cji i bar­dzo dużo roz­mów – super!

Mia­łem przy­jem­ność popro­wa­dzić pre­zen­ta­cję doty­czą­cą.. oczy­wi­ście usa­bi­li­ty. W pre­zen­ta­cji opo­wia­da­łem o tym, że:

Wię­cej

Dobra wyszukiwarka

Rela­tyw­nie czę™sto uda­je mi się™ obser­wo­wać‡ pro­ble­my użyt­kow­ni­ków z wyszu­ki­war­ka­mi i wyszu­ki­wa­niem. W wie­lu zasto­so­wa­niach (np. w wie­lu ecom­mer­ce) wyszu­ki­war­ka jest głów­nym narzę™dziem nawi­ga­cji, pro­ble­my z wyszu­ki­war­ką… mogą… ozna­czać‡ duże pro­ble­my z ser­wi­sem.

Wię­cej

Materiały z Grill IT 4

Na zapo­wia­da­ny tydzień temu Grill IT 4 przy­by­ły tłu­my. Poziom dys­ku­sji był jak zwy­kle bar­dzo wyso­ki, poja­wi­ło się wie­le cie­ka­wych tema­tów.

Case: Gazeta.pl

Kolej­ny mał‚y case na blo­gu. Tym razem poka­zu­ją…cy ele­men­ty tego jak pra­co­wa­li­śmy dla Gazeta.pl.

Wię­cej

User-Centered Design w praktyce

Publi­ku­ję™ dziś› case stu­dy zapro­jek­to­wa­nia sys­te­mu sprze­da­ży ubez­pie­czeń„ dla T. U. Gene­ra­li zgod­nie z meto­dy­ką… User-Cen­te­red Design.

Wię­cej

Agregacja treści, czyli biorą to co chcą – prezentacja

Mia­łem przy­jem­ność wystą­pić na Semi­na­rium “Nowe Media? Nowe media rela­tions?”
Tytuł mojej pre­zen­ta­cji, dostęp­nej poni­żej, brzmiał Agre­ga­cja tre­ści, czy­li bio­rę to co chcę.

Wię­cej

Jacy są… użytkownicy?

By wie­dzieć jak powin­no się budo­wać stro­ny www, trze­ba wie­dzieć jacy są ich użyt­kow­ni­cy. Słu­ży do tego wie­le narzę­dzi badaw­czych.

Wię­cej

O dostępności na różne sposoby

Dostęp­ność ser­wi­sów WWW rozu­mieć moż­na na wie­le spo­so­bów, oczy­wi­ście im sze­rzej na nią patrzy­my tym lepiej.

Wię­cej

Kurs usability

Czy zastanawialiście się co decyduje o powodzeniu serwisów WWW?

Co spra­wia, że użyt­kow­ni­cy chęt­niej prze­by­wa­ją na nie­któ­rych stro­nach? W głów­nej mie­rze decy­du­je o tym usa­bi­li­ty, zwa­ne też uży­tecz­no­ścią. W kur­sie poka­zu­ję jak budo­wać intu­icyj­ne w obsłu­dze ser­wi­sy i udo­wad­niam jak wiel­ki wpływ ma uży­tecz­ność na final­ny suk­ces każ­de­go inte­rak­tyw­ne­go pro­jek­tu.

Wię­cej

W Internecie trudniej nawigować

W świe­cie real­nym zazwy­czaj nawi­ga­cja nie spra­wia nam pro­ble­mu. Codzien­nie tra­fiasz w wie­le miejsc i odnaj­du­jesz wie­le rze­czy. Dla­cze­go w Sie­ci ludzie mają z tym aż tyle pro­ble­mów?

  • Brak poję­cia ska­li, nie wiesz jak duża jest witry­na więc trud­no okre­ślić ile cza­su może zająć jej prze­szu­ka­nie.
  • Nie­in­tu­icyj­ne, trud­ne do wyobra­że­nia sobie okre­śla­nie pozy­cji i kie­run­ku. W świe­cie real­nym nie ma hiper­po­łą­czeń pozwa­la­ją­cych ska­kać w dowol­ne miej­sca w prze­strze­ni.
  • Sur­fo­wa­nie po Inter­ne­cie z natu­ry jest sta­nem pew­ne­go zagu­bie­nia – czę­sto tra­fia­my na nowe miej­sca a zna­ne nam miej­sca są czę­sto prze­bu­do­wy­wa­ne.

Oczy­wi­ście pomy­słów na uła­twie­nia w nawi­ga­cji jest masa. Coraz czę­ściej sto­so­wa­ne są punk­ty star­to­we. Punk­ty star­to­we są ele­men­ta­mi stro­ny głów­nej, któ­re pro­wa­dzą w głąb struk­tu­ry ser­wi­su. Dzię­ki temu użyt­kow­ni­kom łatwiej odna­leźć naj­czę­ściej poszu­ki­wa­ne ele­men­ty ser­wi­su. Punk­ty star­to­we poka­zu­ją też co na stro­nie moż­na zna­leźć i zro­bić. Dzię­ki temu pozwa­la­ją na szyb­kie zapo­zna­nie się z naj­waż­niej­szy­mi ele­men­ta­mi całe­go ser­wi­su.

Pamię­taj też o bada­niach Nie­lse­na mówią­cy, że aż 30% wszyst­kich klik­nięć w Inter­ne­cie to klik­nię­cie przy­ci­sku Wstecz. To tak­że kolej­ny argu­ment by uni­kać ramek i nawi­ga­cji opar­tej na Flash – te ele­men­ty mogą utrud­niać nawi­go­wa­nie za pomo­cą przy­ci­sku Wstecz.