Internet mobilny – co z tym zrobić?

Ban­kier opu­bli­ko­wał mój arty­kuł na temat tego jak moż­na wyko­rzy­stać Inter­net mobil­ny dla roz­wo­ju swo­je­go biz­ne­su. W tek­ście opi­sa­łem kil­ka uda­nych wdro­żeń mobil­nych. Mam nadzie­ję, że inspi­ru­ją­cych.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *