Idea One Web a usability

Na www.webusability.pl piszę™ też cza­sem o stan­dar­d­ach sieciowych. Zarówno stan­dardy jak i usabil­i­ty mają… zbliżony cel -polep­szać‡ odbiór ser­wisu, zmniejszać bari­ery. Cza­sem jed­nak sytu­ac­ja zmusza do wyboru — usabil­i­ty czy zachowanie standardó‚w? Obec­nie w kontekś›cie Inter­ne­tu mobil­nego ma to miejsce coraz częś­ciej.

Jak pos­tu­lu­je orga­ni­za­c­ja W3C ser­wisy mobilne powin­ny być‡ budowane w filo­zofii One Web. Oznacza to tyle, że zależnie od przeglą…dar­ki uży­wany jest tylko inny arkusz sty­lu aby dopa­sować‡ treść do for­matu wyś›wietlania. Teo­re­ty­cznie umożli­wi to przeglą­danie dowol­nego ser­wisu WWW na dowol­nym urządze­niu. Moim zdaniem tech­nicznie moż­na to oczywiś›cie zre­al­i­zować‡ ale.. ale tak naprawdę™ tracimy z pola widzenia użytkown­i­ka. To wiąże się™ nie tylko z utratą… usabil­i­ty ale też pogorsze­niem biz­ne­sowych współczynnikó‚w.

Ser­wis mobil­ny jest zazwyczaj uży­wany w zupełnie innych sytu­ac­jach i wiąże™ się™ z real­iza­cją… innych potrzeb. Ser­wowanie użytkown­ikom klasy­cznego Inter­ne­tu oraz mobile tego samego con­tentu mija się™ z celem. Do czego innego służy auto sportowe (broad­band, 17 calowy mon­i­tor, dźwię™k przestrzen­ny i mysz opty­cz­na) a do czego innego terenowe auto (mał‚y wyświ­et­lacz, pros­ta klaw­iatu­ra). Moż­na stworzyć‡ coś› pomiędzy ale czy ktokol­wiek zechce z tego sko­rzys­tać‡? Taki hybry­dowy ser­wis na każdym z rynkó‚w będzie ustę™pować swoim naty­wnym konkuren­tom.

Wbrew pozorom real­iza­c­ja idei One Web może zostać‡ moim zdaniem wcielona wży­cie.. ale na poziomie wyższym niż kod. Dla użytkown­i­ka najwygod­niejszą… sytu­acją… jest gdy wchodząc do ser­wisu WWW zostanie on przełąc­zony automaty­cznie na wer­sję™ klasy­czną… lub mobil­ną…. One-web czyli jeden adres i automaty­czne przenosze­nie do odpowied­niej wer­sji.

Co zatem z dostę™pnością…, stan­dara­mi i wszys­tkim dookoła? Jest to sza­le­nie istotne. Moim zdaniem każdy ser­wis WWW powinien być zbu­dowany w sposó‚b umożli­wia­ją…cy jego przeglą…danie na dowol­nym urzą…dze­niu. Zupełnie nie wyk­lucza to zbu­dowa­nia dedykowanych wer­sji mobil­nych.

Ide­al­na sytu­ac­ja: Mamy jak najbardziej dostę™pną… wer­sję™ klasy­cznego ser­wisu do przeglą…dania przez oso­by niewidome, niedowidzące, robo­ty wyszuki­warek oraz awaryjnie przez urzą…dzenia mobilne (np. musimy mieć‡ jakąś› infor­ma­cję™ z klasy­cznej wer­sji ser­wisu). Do tego dokł‚adamy automaty­czne przekierowanie do dedykowanej wer­sji mobil­nej (z możliwoś›cią… powro­tu do wer­sji klasy­cznej). To rozwią…zanie wyda­je się™ maksy­mal­i­zować‡ zaró‚wno użyteczność‡ dla użytkownikó‚w jak i speł‚niać‡ wyma­gania zwią…zane z dostę™pnoś›cią… i stan­dar­d­a­mi.

W ten sposó‚b opra­cow­al­iśmy ser­wis dla jed­nego z klientó‚w, który już niebawem zostanie uru­chomiony i postaram się™ z Wami podzielić‡ case-study z tego pro­jek­tu.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *