Idea One Web a usability

Na www.webusability.pl piszę™ też cza­sem o stan­dar­dach sie­cio­wych. Zarów­no stan­dar­dy jak i usa­bi­li­ty mają… zbli­żo­ny cel -polep­szać‡ odbiór ser­wi­su, zmniej­szać barie­ry. Cza­sem jed­nak sytu­acja zmu­sza do wybo­ru – usa­bi­li­ty czy zacho­wa­nie standardó‚w? Obec­nie w kontekś›cie Inter­ne­tu mobil­ne­go ma to miej­sce coraz czę­ściej.

Jak postu­lu­je orga­ni­za­cja W3C ser­wi­sy mobil­ne powin­ny być‡ budo­wa­ne w filo­zo­fii One Web. Ozna­cza to tyle, że zależ­nie od prze­glą…dar­ki uży­wa­ny jest tyl­ko inny arkusz sty­lu aby dopa­so­wać‡ treść do for­ma­tu wyś›wietlania. Teo­re­tycz­nie umoż­li­wi to prze­glą­da­nie dowol­ne­go ser­wi­su WWW na dowol­nym urzą­dze­niu. Moim zda­niem tech­nicz­nie moż­na to oczywiś›cie zre­ali­zo­wać‡ ale.. ale tak napraw­dę™ tra­ci­my z pola widze­nia użyt­kow­ni­ka. To wią­że się™ nie tyl­ko z utra­tą… usa­bi­li­ty ale też pogor­sze­niem biz­ne­so­wych współczynnikó‚w.

Ser­wis mobil­ny jest zazwy­czaj uży­wa­ny w zupeł­nie innych sytu­acjach i wią­że™ się™ z reali­za­cją… innych potrzeb. Ser­wo­wa­nie użyt­kow­ni­kom kla­sycz­ne­go Inter­ne­tu oraz mobi­le tego same­go con­ten­tu mija się™ z celem. Do cze­go inne­go słu­ży auto spor­to­we (bro­ad­band, 17 calo­wy moni­tor, dźwię™k prze­strzen­ny i mysz optycz­na) a do cze­go inne­go tere­no­we auto (mał‚y wyświe­tlacz, pro­sta kla­wia­tu­ra). Moż­na stwo­rzyć‡ coś› pomię­dzy ale czy kto­kol­wiek zechce z tego sko­rzy­stać‡? Taki hybry­do­wy ser­wis na każ­dym z rynkó‚w będzie ustę™pować swo­im natyw­nym kon­ku­ren­tom.

Wbrew pozo­rom reali­za­cja idei One Web może zostać‡ moim zda­niem wcie­lo­na wży­cie.. ale na pozio­mie wyż­szym niż kod. Dla użyt­kow­ni­ka naj­wy­god­niej­szą… sytu­acją… jest gdy wcho­dząc do ser­wi­su WWW zosta­nie on prze­łą­czo­ny auto­ma­tycz­nie na wer­sję™ kla­sycz­ną… lub mobil­ną…. One-web czy­li jeden adres i auto­ma­tycz­ne prze­no­sze­nie do odpo­wied­niej wer­sji.

Co zatem z dostę™pnością…, stan­da­ra­mi i wszyst­kim dooko­ła? Jest to sza­le­nie istot­ne. Moim zda­niem każ­dy ser­wis WWW powi­nien być zbu­do­wa­ny w sposó‚b umoż­li­wia­ją…cy jego prze­glą…danie na dowol­nym urzą…dze­niu. Zupeł­nie nie wyklu­cza to zbu­do­wa­nia dedy­ko­wa­nych wer­sji mobil­nych.

Ide­al­na sytu­acja: Mamy jak naj­bar­dziej dostę™pną… wer­sję™ kla­sycz­ne­go ser­wi­su do prze­glą…dania przez oso­by nie­wi­do­me, nie­do­wi­dzą­ce, robo­ty wyszu­ki­wa­rek oraz awa­ryj­nie przez urzą…dze­nia mobil­ne (np. musi­my mieć‡ jakąś› infor­ma­cję™ z kla­sycz­nej wer­sji ser­wi­su). Do tego dokł‚adamy auto­ma­tycz­ne prze­kie­ro­wa­nie do dedy­ko­wa­nej wer­sji mobil­nej (z możliwoś›cią… powro­tu do wer­sji kla­sycz­nej). To roz­wią…zanie wyda­je się™ mak­sy­ma­li­zo­wać‡ zaró‚wno uży­tecz­ność‡ dla użytkownikó‚w jak i speł‚niać‡ wyma­ga­nia zwią…zane z dostę™pnoś›cią… i stan­dar­da­mi.

W ten sposó‚b opra­co­wa­li­śmy ser­wis dla jed­ne­go z klientó‚w, któ­ry już nie­ba­wem zosta­nie uru­cho­mio­ny i posta­ram się™ z Wami podzie­lić‡ case-stu­dy z tego pro­jek­tu.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *