Łatwiejszy kontakt z usability

Oso­by inte­re­su­ją­ce się usa­bi­li­ty zapra­szam do dołą­cze­nia się do gru­py Webusability.pl na Lin­ke­dIn. Dzię­ki obec­no­ści w gru­pie będzie­cie mogli bez­po­śred­nio kon­tak­to­wać się z inny­mi oso­ba­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi tą tema­ty­ką.

Zapisz się do gru­py Webusability.pl na Lin­ke­dIn

Kariera w usability

Ame­ry­kań­ski tygo­dnik U.S.News opu­bli­ko­wał listę naj­bar­dziej per­spek­ty­wicz­nych zawo­dów. Wyso­ko, bo na miej­scu 31 zna­la­zło się sta­no­wi­sko Usa­bi­li­ty Spe­cia­list. Co praw­da spe­cja­li­sta usa­bi­li­ty zara­bia w USA mniej niż den­ty­sta ale i satys­fak­cja z pra­cy podob­no więk­sza 🙂

Wię­cej

Wędrówka poznawcza – cognitive walkthrough

Wędrów­ka poznaw­cza (Cogni­ti­ve Walk­th­ro­ugh) jest jed­ną z metod eks­perc­kiej oce­ny uży­tecz­no­ści. Pod­czas bada­nia ana­li­tyk wyko­nu­je zde­fi­nio­wa­ne wcze­śniej zada­nia symu­lu­jąc zacho­wa­nie użyt­kow­ni­ka. W odróż­nie­niu od ana­li­zy heu­ry­stycz­nej głów­ny nacisk poło­żo­ny jest na bada­nie płyn­no­ści pro­ce­su nie zaś poje­dyn­czych stron ser­wi­su.

Wię­cej

Rich Internet Application

Flash uł‚atwia budo­wa­nie kiep­skich serwisó‚w WWW poprzez odda­nie peł‚nej kon­tro­li pro­jek­tan­to­wi (ozna­cze­nia linkó‚w, nawi­go­wa­nie, prze­wi­ja­nie tre­ści, ..). Trze­ba spo­ro doświad­cze­nia w pro­jek­to­wa­niu aby unik­nąć‡ wszyst­kich tych puła­pek. Jestem jed­nak prze­ko­na­ny, że war­to pró­bo­wać‡. Dziś› pro­jek­tan­ci dys­po­nu­ją… czymś› wię™cej niż Flash.

Wię­cej

Pisze się o usability

Uży­tecz­ność sta­je się tema­tem o któ­rym piszą dzien­ni­ki i tygo­dni­ki. To dobra rzecz, nale­ży się cie­szyć.

Wię­cej

Dostępność stron partii politycznych

W Jan­me­dia prze­pro­wa­dzi­li­śmy bada­nie dostęp­no­ści stron WWW par­tii poli­tycz­nych. W bada­niu prze­te­sto­wa­no ser­wi­sy inter­ne­to­we Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej, Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, Lewi­cy i Demo­kra­tów, Ligi Pol­skich Rodzin, Pol­skie­go Stron­nic­twa Ludo­we­go oraz Samo­obro­ny RP.

Wię­cej

Usability – Less is more?

Z przyjemnoś›cią… wystą…pił‚em na kolej­nym już OKEBI. Moja pre­zen­ta­cja dotyczył‚a pro­ble­mów na jakie napo­ty­ka się™ spe­cja­li­sta usa­bi­li­ty pod­czas pra­cy. Rok temu na OKEBI mó‚wił‚em o pod­sta­wach usa­bi­li­ty, tym razem zagłębiliś›my się w™ aspek­ty prak­tycz­ne.

Wię­cej

Internet mobilny – co z tym zrobić?

Ban­kier opu­bli­ko­wał mój arty­kuł na temat tego jak moż­na wyko­rzy­stać Inter­net mobil­ny dla roz­wo­ju swo­je­go biz­ne­su. W tek­ście opi­sa­łem kil­ka uda­nych wdro­żeń mobil­nych. Mam nadzie­ję, że inspi­ru­ją­cych.

Świetne produkty

Guy Kawa­sa­ki w swo­jej książ­ce „Rewo­lu­cyj­ne pomy­sły” poświę­ca roz­dział „Świet­nym pro­duk­tom”. Pro­duk­ty takie mają dużą szan­sę odnieść suk­ces. Według Kawa­sa­ki na świet­ny pro­dukt skła­da się pięć war­to­ści. Świet­ne pro­duk­ty są: Głę­bo­kie, Zachwy­ca­ją­ce, Peł­ne, Ele­ganc­kie, Emo­cjo­nal­ne.

Wię­cej

Idea One Web a usability

Na www.webusability.pl piszę™ też cza­sem o stan­dar­dach sie­cio­wych. Zarów­no stan­dar­dy jak i usa­bi­li­ty mają… zbli­żo­ny cel -polep­szać‡ odbiór ser­wi­su, zmniej­szać barie­ry. Cza­sem jed­nak sytu­acja zmu­sza do wybo­ru – usa­bi­li­ty czy zacho­wa­nie standardó‚w? Obec­nie w kontekś›cie Inter­ne­tu mobil­ne­go ma to miej­sce coraz czę­ściej.

Wię­cej