Wędrówka poznawcza – cognitive walkthrough

Wędrów­ka poznaw­cza (Cogni­ti­ve Walk­th­ro­ugh) jest jed­ną z metod eks­perc­kiej oce­ny uży­tecz­no­ści. Pod­czas bada­nia ana­li­tyk wyko­nu­je zde­fi­nio­wa­ne wcze­śniej zada­nia symu­lu­jąc zacho­wa­nie użyt­kow­ni­ka. W odróż­nie­niu od ana­li­zy heu­ry­stycz­nej głów­ny nacisk poło­żo­ny jest na bada­nie płyn­no­ści pro­ce­su nie zaś poje­dyn­czych stron ser­wi­su.

Pod­czas reali­za­cji zada­nia ana­li­tyk odpo­wia­da na nastę­pu­ją­ce pyta­nia:

* Czy użyt­kow­nik będzie wie­dział w jaki spo­sób osią­gnąć zamie­rzo­ny efekt?
* Czy użyt­kow­nik zauwa­ży ele­men­ty inter­fej­su pomoc­ne w reali­za­cji zada­nia?
* Czy użyt­kow­nik będzie potra­fił powią­zać ele­men­ty inter­fej­su z akcja­mi, któ­re musi wyko­nać?
* Czy użyt­kow­nik będzie infor­mo­wa­ny o sta­nie reali­za­cji zada­nia (czy otrzy­ma odpo­wied­nią infor­ma­cję zwrot­ną od sys­te­mu)?

W trak­cie bada­nia powsta­je zatem sce­na­riusz reali­za­cji zada­nia. Sce­na­riusz może zatrzy­mać się w pew­nym miej­scu bez zakoń­cze­nia reali­za­cji zada­nia. Wte­dy bada­nie moż­na zakoń­czyć na danym kro­ku. W wypad­ku powo­dze­nia, każ­dy krok sce­na­riu­sza jest dalej ana­li­zo­wa­ny. Dal­sza ana­li­za ma na celu okre­śle­nie jako­ści dla każ­de­go z kro­ków sce­na­riu­sza (co było powo­dem tego, że krok zakoń­czył się suk­ce­sem, czy moż­na zwięk­szyć praw­do­po­do­bień­stwo suk­ce­su).

Jak widzi­cie wędrów­ka poznaw­cza jest takim testem z użyt­kow­ni­ka­mi ale bez użyt­kow­ni­ka. Z tego powo­du jest inte­re­su­ją­cym narzę­dziem. Wędrów­ka poznaw­cza jest sto­so­wa­na jako uzu­peł­nie­nie testów heu­ry­stycz­nych oraz może być sto­so­wa­na jako przy­go­to­wa­nie do testów z użyt­kow­ni­ka­mi.

Meto­da ta zosta­ła wyna­le­zio­na we wcze­snych latach ’90 ale spo­pu­la­ry­zo­wał ją dopie­ro Nie­lsen, poświę­ca­jąc jej roz­dział w swo­jej książ­ce Usa­bi­li­ty Inspec­tion Methods. Meto­da ta zyska­ła sobie kil­ka odmian (jej ulep­sze­niem zaj­mo­wał się w 2000 Spen­cer) jed­nak­że jej idea pozo­sta­je nie­zmien­na. Nadal jest też jed­ną z bar­dziej prag­ma­tycz­nych metod eks­perc­kiej oce­ny uży­tecz­no­ści.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *