Pisze się o usability

Uży­tecz­ność sta­je się tema­tem o któ­rym piszą dzien­ni­ki i tygo­dni­ki. To dobra rzecz, nale­ży się cie­szyć.

Mnie cie­szy szcze­gól­nie zain­te­re­so­wa­nie usa­bi­li­ty tak­że u twór­ców mniej­szych ser­wi­sów. Dziś tak­że oni chcą ulep­szać swo­je ser­wi­sy. Może na tym sko­rzy­stać każ­dy z nas 🙂

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *