Komunikaty dla użytkownika

Komunikaty dla użytkownika

Pow­stało już wiele artykułów mówią­cych o tym jak komu­nikować błędy by były przy­jaźniejsze dla użytkown­i­ka. Więk­szość wyty­cznych do kon­struowa­nia komu­nikatów błędów odnosi się do zasad:

  • opisa­nia błę­du jako wyniku niepraw­idłowoś­ci sys­te­mu, nie użytkown­i­ka,
  • uży­wa­nia nat­u­ral­nego języ­ka,
  • komu­nikowa­nia błędów za pomocą czer­wonego koloru,
  • komu­nikowa­nia błędów w jed­no­li­ty sposób za pomocą jed­nego koloru oraz miejs­ca wyświ­et­la­nia,
  • pod­powiada­nia rozwiąza­nia błę­du, kierowa­nia użytkown­i­ka na akc­je, które może wykon­ać,
  • unika­nia przed­staw­ia­nia błędów na wyskaku­ją­cych pop­u­pach. Więcej

Responsive Web Design a coraz większe ekrany

Metody­ka pro­jek­towa­nia zgod­nego z zasada­mi Respon­sive Web Design stała się tak powszech­na, że obec­nie jest wyz­nacznikiem stan­dar­du. Odkąd meto­da ta zaczęła się pojaw­iać wyzwaniem dla pro­jek­tan­tów było: jak prze­nieść kon­tent mieszczą­cy się na mon­i­torach kom­put­erów na małe wyświ­et­lacze smatphone’ów? Jed­nak RWD doty­czy nie tylko zmniejsza­nia kon­tentu, ale również prezen­tacji treś­ci na coraz więk­szych rozdziel­czoś­ci­ach. W tym momen­cie pro­jek­tan­ci sto­ją przed dyle­matem: jak zop­ty­mal­i­zować strony na małe i wielkie rozdziel­czoś­ci. Więcej

Sektor publiczny woła o pomoc! Potrzeba projektowania User Experience w dziale sektora publicznego

Inspiracją do napisa­nia artykułu było przeprowadze­nie szkole­nia z zakre­su User Expe­ri­ence w Urzędzie Marsza­łkowskim Wojew­ództ­wa Małopol­skiego w Krakowie. Oso­by biorące udzi­ał w szkole­niu spra­wowały nadzór nad 5 różny­mi stron­a­mi. Pod­czas ćwiczeń warsz­ta­towych udało nam się przyjrzeć 3 z nich. Zaob­ser­wowałam niezwykłe zaan­gażowanie uczest­ników w tworze­nie stron inter­ne­towych i chęć poprawy ich użytecznoś­ci. Spowodowało to, że postanow­iłam się bliżej przyjrzeć prob­le­mom związanym z korzys­taniem ze stron urzę­dowych.

Więcej

Zaangażowanie użytkowników — jak to zmierzyć?

Zas­tanaw­ia­jąc się, czy rozwój naszego inter­ne­towego pro­duk­tu zmierza w dobrym kierunku, musimy wiedzieć, w jaki sposób chce­my to zmierzyć oraz co i jak może­my zro­bić, aby maksy­mal­nie zaan­gażować użytkown­ików.
Kluc­zowym pytaniem, od którego powin­niśmy zacząć jest „Co to właś­ci­wie oznacza, że użytkown­i­cy korzys­ta­ją z naszego pro­duk­tu, po co i dlaczego to robią oraz czy są wystar­cza­ją­co moc­no zaan­gażowani?” Więcej

Film video jako sposób na większą konwersję landing page

Jed­nym z powodów, dla którego użytkown­i­cy szy­bko opuszcza­ją Two­ją stronę inter­ne­tową wchodząc na land­ing page, jest to, że nie wiedzą nic na tem­at Two­jego pro­duk­tu czy Twoich usług. Możli­we, że nie dostar­cza­sz im odpowied­nich wskazówek lub są one niezrozu­mi­ałe bądź mało intere­su­jące i zachę­ca­jące. Twoim zadaniem jest, w pier­wszej kole­jnoś­ci zapoz­nać ich z tym co ofer­u­jesz oraz (co jest znacznie trud­niejsze) zain­tere­sować i spraw­ić, aby zostali na dłużej.

Ludz­ka zdol­ność kon­cen­tracji jest coraz krót­sza i mamy jedynie 8 sekund (źr: www.statisticbrain.com/), aby przy­ciągnąć uwagę użytkown­i­ka, który dodatkowo rozpraszany jest przez przeglą­danie innych stron, powiadomienia z sieci społecznoś­ciowych oraz przez to wszys­tko, co się dzieje wokół niego.

Musisz znaleźć więc skuteczny sposób, na przeko­nanie użytkown­i­ka właśnie do Two­jego pro­duk­tu. Jed­ną z metod stworzenia skutecznej land­ing page jest film video.
Więcej

Projektowanie wiadomości e-mail dla użytkowników mobilnych

Codzi­enne uży­cie urządzeń mobil­nych wzras­ta nieprz­er­wanie. Oznacza to, że musimy dos­tosować nasze pro­duk­ty w taki sposób, aby nie stanow­iły bari­ery dla korzys­ta­nia z nich przez naszych użytkown­ików.

Dla wielu z nas codzi­en­ną poran­ną rutyną stało się sprawdzanie pocz­ty e-mail zan­im jeszcze usiądziemy do kom­put­era w pra­cy lub w domu. Sprawdza­my e-maile jedząc śni­adanie, sto­jąc w ulicznym korku, a nawet jeszcze leżąc w łóżku. Nieste­ty jeszcze dość częs­to zdarza nam się trafić na e-maile, których w żaden sposób (a już na pewno nie w sposób prosty) nie moż­na odczy­tać i wykon­ać na nich pożą­danych akcji.

Jeśli więc chce­my z odpowied­nim skutkiem dotrzeć do naszych mobil­nych klien­tów, sub­skry­ben­tów oraz użytkown­ików, powin­niśmy zad­bać o to, aby nasze wiado­moś­ci wyświ­et­lały się praw­idłowo.
Więcej

Głosowe interfejsy użytkownika

Zmiana paradygmatu

Dla wszys­t­kich fanów sci­ence-fic­tion kon­cept głosowego inter­fe­j­su użytkown­i­ka (VUI- voice user inter­face) jest znany od dziesię­ci­ole­ci. Każdy, kto wiele lat temu oglą­dał Star Trek lub 2001: Odyse­ja Kos­micz­na spodziewał się pewnie, że około roku 2000 wszyscy będziemy kon­trolować kom­put­ery za pomocą gło­su. Zresztą nie tylko autorzy sci-fi dostrze­gali potenc­jał tego typu inter­fe­jsów. W 1986 roku Nielsen zapy­tał 57 spec­jal­istów z branży IT jaka ich zdaniem będzie najwięk­sza zmi­ana w inter­fe­jsach użytkown­i­ka do roku 2000. Więcej

Biblioteka ikon do Axure

Jeżeli korzysta­cie z Axure to mamy dla Was niespodziankę — bib­liotekę 40 stan­dar­d­owych ikon zapro­jek­towanych przez grafików Jan­media Inter­ac­tive. Mamy nadzieję, że się Wam przy­dadzą przy tworze­niu kole­jnych pro­to­typów! 🙂

Link do pobra­nia bib­liote­ki: ikony-webus­abil­i­ty

Prosta krzywa uczenia się

Ucz się ucz…

Pod­czas pro­jek­towa­nia sys­temów i aplikacji należy pamię­tać o czyn­nikach, które wpły­wa­ją na pro­ces ich nau­ki – szy­bkość i efek­ty­wność nau­ki sys­te­mu przez użytkown­ików koń­cowych jest kluc­zowa z punk­tu widzenia biz­ne­sowego. Celem jest przyspiesze­nie tego pro­ce­su i dojś­cie do eta­pu, w którym sys­tem lub aplikac­ja są obsługi­wane niemal automaty­cznie. Taka automatyza­c­ja w kon­tekś­cie pro­cesów myślowych oznacza między inny­mi zmin­i­mal­i­zowanie iloś­ci pamię­ci krótkotr­wałej wyko­rzysty­wanej pod­czas korzys­ta­nia z sys­te­mu oraz umożli­wie­nie tzw.  mul­ti­task­ingu (oznacza­jącego, że równole­gle do obsłu­gi sys­te­mu mogą być wykony­wane przez użytkown­i­ka inne czyn­noś­ci). Wielozadan­iowość jest szczegól­nie istot­na właśnie w aplikac­jach biz­ne­sowych, gdzie użytkown­i­cy muszą wykony­wać w tym samym cza­sie szereg nieza­leżnych zadań np. pra­cown­i­cy call cen­ter poszuku­ją infor­ma­cji w swoim sys­temie jed­nocześnie roz­maw­ia­jąc z klien­tem przez tele­fon. Zadaniem pro­jek­tan­ta jest stworze­nie takiego sys­te­mu, którego nau­ka obsłu­gi została­by skró­cona do niezbęd­nego min­i­mum, co przekła­da się wymiernie na kosz­ty (pomył­ki, czas treningu, itp.). Więcej

Android — wzorce projektowe a user experience

Android jest już od dłuższego cza­su dojrza­łą plat­for­mą a udzi­ał w rynku urządzeń z tym sys­te­mem wynosi obec­nie w USA 38%, w Polsce około 17% . Wer­s­ja Androi­da 1.0 pojaw­iła się w 2008 (pier­wszym urządze­niem wyposażonym w ten sys­tem oper­a­cyjny był HTC Dream sprzedawany w więk­szoś­ci kra­jów Europy od początku 2009) i od tamtego cza­su była sukcesy­wnie rozwi­jana. Mimo tego, brakowało przez dłuższy czas ofic­jal­nych wyty­cznych doty­czą­cych pro­jek­towa­nia inter­fe­jsów na tą plat­for­mę, podob­nych do tych jakie zapew­nia Apple w swoich iOS Human Inter­face Guide­lines. Więcej