10 detali, które wzbogacą User Experience

Dzi­siaj przy­go­to­wa­li­śmy dla Was moc­ną daw­kę deta­li, któ­re mimo swo­jej pro­sto­ty znacz­nie ulep­szą codzien­ny byt użyt­kow­ni­ka.  Mimo, że same w sobie deta­le nie są corem pra­cy UX Desi­gne­ra to moc­no oddzia­łu­ją na ścież­kę i emo­cje użyt­kow­ni­ka. Podzi­wiaj­cie, inspi­ruj­cie się, a  my posta­ra­my się jesz­cze powró­cić z kolej­ną por­cją UXo­wych smacz­ków. W koń­cu Char­les Eames mawiał: “The deta­ils are not the deta­ils. They make the design.”

1. Samsung Edge

Gdy dosta­je­my SMSa/ nie odbie­rze­my połą­cza­nia od oso­by, któ­rą doda­li­śmy do ulu­bio­nych (Edge people), powia­do­mie­nie poka­zu­je się na ekra­nie kra­wę­dzi. W żaden spo­sób nie utrud­nia to wyko­ny­wa­nej czyn­no­ści, daje moż­li­wość pod­glą­du nadaw­cy oraz tre­ści wia­do­mo­ści, wyróż­nia się kolo­rem od paska „apps Edge”. Bra­wo Sam­sung!

Screenshot_20160822-101905

 

 

2. Trello

Kie­dy zapo­mnisz hasła w Trel­lo, apli­ka­cja przy­po­mi­na Ci wyma­ga­nia doty­czą­ce hasła, bo cóż stoi na prze­szko­dzie? Zasta­na­wia­jąc się pomię­dzy kil­ko­ma moż­li­wy­mi kom­bi­na­cja­mi, taka mała pod­po­wiedź może nakie­ro­wać nasz hipo­kamp na wła­ści­we tory.

tumblr_o64io3qEYW1qea4hso1_1280

 

3. Airbnb

Znacz­ni­ki na mapie Airbnb zmie­nia­ją swój kolor z czer­wo­no-różo­we­go na sza­ry, po napi­sa­niu wia­do­mo­ści do wła­ści­cie­la obiek­tu. Zmniej­sza to praw­do­po­do­bień­stwo, że przy­pad­ko­wo napi­sze­my do tego same­go gospo­da­rza dwa razy.

tumblr_nwsofonuDK1qea4hso1_1280

 

4. Airbnb

Ponow­nie Airbnb na podium, tym razem nasze ser­ca pod­bi­ja pro­ces rezer­wa­cji. Gdy wcze­śniej kon­tak­to­wa­li­śmy się z kil­ko­ma gospo­da­rza­mi i wybie­rze­my tego, u któ­re­go posta­no­wi­li­śmy się zatrzy­mać Airbnb daje nam opcje powia­do­mie­nia innych gospo­da­rzy, z któ­ry­mi kore­spon­do­wa­li­śmy. Infor­ma­cja, że zabo­oko­wa­li­śmy noc­leg poka­zu­je się w ojczy­stym języ­ku odbior­cy.

tumblr_nu3xetY5WM1qea4hso1_1280

 

5. Dropbox Paper

Po uży­ciu skró­tu kla­wi­szo­we­go ctrl+s (zapisz) w Drop­box Paper, stro­na przy­po­mi­na nam, że auto-zapi­sy­wa­nie dzia­ła i trosz­czy się o efek­ty naszej pra­cy.

tumblr_nxx1yalQZk1qea4hso1_400

 

6. Google Hangouts

Wyobraź sobie, że umó­wi­łeś się ze zna­jo­my­mi w nie­zna­nym Ci mie­ście. Oczy­wi­ście zabłą­dzi­łeś. Zamiast dzwo­nić i prze­ka­zy­wać miej­sco­wym opis oto­cze­nia, możesz po pro­stu prze­słać loka­li­za­cję poprzez Google Han­go­uts lub Mes­sen­ge­ra.

tumblr_nwx0qmUqR41qea4hso1_1280

 

7. Google Maps

Wyszu­ku­jąc w Google Maps dojazd do kon­kret­ne­go obiek­tu, Google pod­po­wia­da nam w jakich godzi­nach obiekt jest czyn­ny. Infor­ma­cja o tym, że doje­dzie­my do olbrzy­miej Ikei bli­sko 45 min przed jej zamknię­ciem może oszczę­dzić nam wiel­kiej fru­stra­cji.

tumblr_ns5lz8JT301qea4hso1_1280

 

8. Asos

Po wpro­wa­dze­niu daty uro­dze­nia pod­czas reje­stra­cji w skle­pie Asos, stro­na poda­je nam licz­bę dni pozo­sta­łych do naszych uro­dzin. Mimo, że jest to ele­ment nie nio­są­cy ze sobą wiel­kiej war­to­ści to musi­cie przy­znać, że jest to co naj­mniej uro­cze.

tumblr_nj8xss4t5J1qea4hso1_1280

 

9. Siri

Tym razem przy­kład iOSa. Gdy po pół­no­cy doda­je­my przy­po­mnie­nie za pomo­cą Siri, zosta­je­my popro­sze­ni o potwier­dze­nie, co rozu­miesz poprzez jutro – obec­ny dzień czy też kolej­ny, nad­cho­dzą­cy dzień

tumblr_nw6ygwi3wi1qea4hso1_1280

 

10. Slack

Po ścią­gnię­ciu apli­ka­cji mobil­nej, powia­do­mie­nia auto­ma­tycz­nie prze­łą­cza­ją się z tych wysy­ła­nych na adres ema­il, na apli­ka­cje mobil­ną. Uni­ka­my morza dublu­ją­cych się powia­do­mień i śpi­my spo­koj­niej.

tumblr_nlonw1oVAW1qea4hso1_1280

 

Jak mówi sama defi­ni­cja User Expe­rien­ce, okre­śla ono cało­kształt doświad­czeń użyt­kow­ni­ka z pro­duk­tem lub usłu­gą. Dosko­na­łe User Expe­rien­ce daje  z kolei użyt­kow­ni­kom coś wię­cej niż to, o czym mówią, co dekla­ru­ją. Oczy­wi­ście nasz pro­dukt może być w peł­ni war­to­ścio­wy i funk­cjo­nal­ny bez tego typu „ulep­sza­czy”, jed­nak mogą one zade­cy­do­wać o tym czy użyt­kow­nik powró­ci do nasze­go pro­duk­tu.  Tego typu war­to­ści doda­ne mogą wyróż­nić nasz pro­dukt na tle kon­ku­ren­cji oraz zbli­żyć go do mitycz­ne­go „dosko­na­łe­go User Expe­rien­ce”.

 

Źró­dło:

http://littlebigdetails.com

 

2 odpowiedzi
  1. budujemy-lublin.pl
    budujemy-lublin.pl says:

    6 opcja jest jak naj­bar­dziej cie­ka­wa i dla mnie chy­ba dobra, bo mam tra­gicz­ny zmysł orien­ta­cji i czę­sto się gubię :).

    Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *