Odświeżone www.webusability.pl

Mam nadzie­ję, że Wam, dro­dzy Czy­tel­ni­cy blo­ga, podo­ba się nowa sza­ta gra­ficz­na.
Jak zwy­kle, komen­ta­rze mile widzia­ne.
Miłe­go week­en­du!

/KUBA:)

5 odpowiedzi
 1. Łukasz Gręźlikowski
  Łukasz Gręźlikowski says:

  Bar­dzo ład­ny, “czy­sty” design. Przy­jem­nie się go oglą­da i czy­ta tekst, choć głów­na kolum­na dla mnie jest tro­chę za wąska. Wolał­bym poje­dyn­czy side­bar i szer­szą kolum­nę głów­ną. (uży­wam roz­dziel­czo­ści 1024x1280)

  Odpowiedz
 2. Reinmar
  Reinmar says:

  Lay­out rze­czy­wi­ście schlud­ny i ład­ny 🙂 Ani czcion­ka, ani sze­ro­kość kolum­ny z tek­stem mi nie prze­szka­dza (wręcz jest ide­al­na).

  Tro­chę tyl­ko pro­ble­mu spra­wi­ło mi za pierw­szym razem poła­pa­nie się w kolum­nach. Cały układ jest jakoś pokrę­co­ny.
  – Treść zaczy­na się nad side­ba­rem (dziw­nie wyglą­da)
  – Przez to że szu­kaj­ka nie jest na 100% pra­wej kolum­ny oraz przez brak widocz­nej pra­wej kra­wę­dzi pra­wej kolum­ny roz­my­wa się pro­sto­kąt­ny kształt side­ba­ra w jakieś takie nie wia­do­mo co po czym się tro­chę cięż­ko ska­cze wzro­kiem (z począt­ku, po chwi­li jest lepiej)
  – Top ma jakieś takie nie­rów­no­mier­ne nagro­ma­dze­nie ele­men­tów i wyda­je się jak­by nie był wyśrod­ko­wa­ny (ma na to wpływ też nie­roz­cią­gnię­ta szu­kaj­ka) 😛

  To pona­rze­ka­łem 😛 Jesz­cze ten boks nako­men­tarz ma za małą wyso­kość.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *