Szybkie prototypowanie online – pidoco°

Już od tyl­ko 30EUR na mie­siąc 🙂 moż­na two­rzyć szyb­ko pro­to­ty­py www w narzę­dziu nazwa­nym pido­co°.

Na pew­no nie moż­na two­rzyć pro­to­ty­pów tak zaawan­so­wa­nych jak w Axu­re i pew­nie nie takie było zało­że­nie. Dużą zale­tą jest za to nie­za­leż­ność od loka­li­za­cji – jest to apli­ka­cja onli­ne. Dodat­ko­wo dobrze roz­wi­nię­ta jest możw­liość kola­bo­ra­cji,  zdal­ne­go testo­wa­nia pro­to­ty­pów i doda­wa­nia uwag do pro­je­ku przez użyt­kow­ni­ków, eks­per­tów lub człon­ków zespó­łu. Świet­na jest rów­nież opcja gene­ro­wa­nia 2 rodza­jów pro­toy­pu: w for­mie szki­cu (obra­zek poni­żej) i zwy­kłej.

pidoco-prototype-test

Zale­tą tego pierw­sze­go jest, że lepiej prze­ka­zu­je, że jest pro­to­ty­pem, co ma istot­ny wpływ na komu­ni­ka­cję z klien­tem – nie raz i nie dwa zda­rza­ło mi się, że klient pod­świa­do­mie trak­to­wał pro­to­typ jako pra­wie skoń­czo­ny pro­dukt! Ape­tyt rośnie w mia­rę jedze­nia i trud­no póź­niej zmie­nić nasta­wie­nie klien­ta a tłu­ma­cze­nie, że to jest tyl­ko pro­to­typ zaj­mu­je za dużo cza­su. Jeże­li cho­dzi o testy z użyt­kow­ni­ka­mi, to łatwiej użyt­kow­ni­kom jest się sku­pić na dzia­ła­ją­cych funk­cjo­nal­no­ści pro­to­ty­pu i wyba­czyć nie­do­cią­gnię­cia pro­to­ty­pu – nie­dzia­ła­ją­ce ele­men­ty dużo mniej wpły­wa­ją nega­tyw­nie na oce­nę postrze­ga­nej uży­tecz­no­ści. Gdy pro­to­typ sta­je się bar­dziej zaawan­so­wa­ny,  moż­na wyge­ne­ro­wać na bar­dziej ‘final­ną’ for­mę wizu­ali­za­cji pro­to­ty­pu.

Dostęp­ny jest 31-dnio­wy trial, więc moż­na się poba­wić 🙂

/KUBA:)

5 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *