Wirtualna klawiatura — iPhone vs Android

Przeglą­da­jąc sobie poran­nym zwycza­jem Inter­net, natknąłem się na ciekawy artykuł porównu­ją­cy użyteczność wirtu­al­nych klaw­iatur iPhone’a i HTC Mag­ic z sys­te­mem Android.

Przy­pom­ni­ały mi się cza­sy, gdy pra­cow­ałem w poprzed­niej fir­mie nad doku­mentem opisu­ją­cym dobre prak­ty­ki pro­jek­towa­nia inter­fe­jsów do urządzeń mobil­nych dla oper­a­torów tech­nicznych w rafine­r­i­ach i fab­rykach — była to mała cząst­ka więk­szej inic­jaty­wy kon­sor­cjum ASM, której zwieńcze­niem jest niedawno wydana książ­ka “Effec­tive Oper­a­tor Dis­play Design”. Jed­nym z punk­tów pub­likacji była odpowied­nia wielkość klaw­iatu­ry urządzeń przenośnych dla oper­a­torów (tylko, że oni noszą rękaw­ice) … i także w przy­pad­ku omaw­ianego artykułu, rozmi­ar klaw­iszy wirtu­al­nej klaw­iatu­ry w tele­fonach iPhone i HTC Mag­ic.

Na wstępie może podam, że zale­cana przez ISO/ANSI wielkość klaw­iszy ekranów dotykowych to 2.2cm i 3mm odstęp między klaw­isza­mi.

Poniżej porów­nanie rozmi­aru obu ekranów w pix­elach:

W rzeczy­wis­toś­ci jed­nak ekran iPhone jest więk­szy! Poniżej rzeczy­wiste pro­por­c­je:

i porów­nanie wielkoś­ci klaw­iatur:

Mniejszy rozmi­ar negaty­wnie wpły­wa, jak pisze Lukas, na ‘trafi­al­ność’ w odpowied­nie litery — czyli na ilość błędów pod­czas pisa­nia.

Dodatkowym prob­le­mem Androi­da jest dymek pod­powiada­ją­cy jaka lit­era została wybrana — pojaw­ia się on z lekkim opóźnie­niem. Oprócz tego wyda­je mi się, że iPhone lep­iej graficznie przed­staw­ia wybraną literę, gdyż dymek pojaw­ia się nie­jako spod pal­ca — wyda­je się to bardziej intu­icyjną reprezen­tacją. Poniżej screen­shot:

Cały artykuł jest na blogu “Ignore the Code” Lukasa Math­isa. Zobacz­cie też jego następ­ny wpis o klaw­iaturze wrażli­wej na siłę nacisku na klaw­isze.

/KUBA:)

5 odpowiedzi
 1. Palm Pre
  Palm Pre says:

  Uuuu… Bard­zo złe porów­nanie! Zde­cy­duj się czy porównu­jesz sys­tem (iPhone OS vs. Android) i nie patrzysz na ograniczenia sprzę­towe jak np. wielkość ekranu, rozdziel­czość, szy­bkość pro­ce­so­ra który decy­du­je o tym kiedy wyświ­etlić dymek z literką czy porównu­jesz tele­fony (iPhone vs. HTC Mag­ic) bo to, że ciężko trafić na HTC w odpowied­nią literkę nie jest winą sys­te­mu!

  Odpowiedz
 2. Karol Dulat
  Karol Dulat says:

  Trafilem na artykul Lukasa zaraz po tym jak mialem okaz­je testowac kil­ka takich urzadzen. Prob­lem malej klaw­iatu­ry pojaw­ia sie nie tylko na omowionym Androidzie (z HTC), ale rown­iez w Win­dows Mobile (testowane na Sam­sun­gach i HTC). Dlat­ego pro­du­cen­ci tych urzadzen doda­ja rysi­ki — nimi zde­cy­dowanie latwiej traf­ic.
  Mamy wiec ‘fin­ger based touch screens’ kon­tra ‘sty­lus based touch screens’.

  Wiecej na ten tem­at: Text input for mobile devices by Scott MacKen­zie http://bit.ly/Q5bn1 (PDF, 1MB)

  Odpowiedz
 3. Szymon
  Szymon says:

  Fajne, ale trochę dzi­wne porów­nanie. Gen­er­al­nie iPhone nie ma klaw­iatu­ry, a Android ma. Nato­mi­ast klaw­iatu­ra __ekranowa__ iPhona jest fak­ty­cznie wygod­niejsza niż Androi­da. Choć na Androidzie też moż­na się nauczyć szy­bko pisać na tej ekra­nowej, tylko trze­ba mniej stukać, a bardziej prze­suwać pal­cem po ekranie. I wtedy ów dymek dużo lep­iej się sprawdza.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *