Wirtualna klawiatura – iPhone vs Android

Prze­glą­da­jąc sobie poran­nym zwy­cza­jem Inter­net, natkną­łem się na cie­ka­wy arty­kuł porów­nu­ją­cy uży­tecz­ność wir­tu­al­nych kla­wia­tur iPhone’a i HTC Magic z sys­te­mem Andro­id.

Przy­po­mnia­ły mi się cza­sy, gdy pra­co­wa­łem w poprzed­niej fir­mie nad doku­men­tem opi­su­ją­cym dobre prak­ty­ki pro­jek­to­wa­nia inter­fej­sów do urzą­dzeń mobil­nych dla ope­ra­to­rów tech­nicz­nych w rafi­ne­riach i fabry­kach – była to mała cząst­ka więk­szej ini­cja­ty­wy kon­sor­cjum ASM, któ­rej zwień­cze­niem jest nie­daw­no wyda­na książ­ka “Effec­ti­ve Ope­ra­tor Display Design”. Jed­nym z punk­tów publi­ka­cji była odpo­wied­nia wiel­kość kla­wia­tu­ry urzą­dzeń prze­no­śnych dla ope­ra­to­rów (tyl­ko, że oni noszą ręka­wi­ce) … i tak­że w przy­pad­ku oma­wia­ne­go arty­ku­łu, roz­miar kla­wi­szy wir­tu­al­nej kla­wia­tu­ry w tele­fo­nach iPho­ne i HTC Magic.

Na wstę­pie może podam, że zale­ca­na przez ISO/ANSI wiel­kość kla­wi­szy ekra­nów doty­ko­wych to 2.2cm i 3mm odstęp mię­dzy kla­wi­sza­mi.

Poni­żej porów­na­nie roz­mia­ru obu ekra­nów w pixe­lach:

W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak ekran iPho­ne jest więk­szy! Poni­żej rze­czy­wi­ste pro­por­cje:

i porów­na­nie wiel­ko­ści kla­wia­tur:

Mniej­szy roz­miar nega­tyw­nie wpły­wa, jak pisze Lukas, na ‘tra­fial­ność’ w odpo­wied­nie lite­ry – czy­li na ilość błę­dów pod­czas pisa­nia.

Dodat­ko­wym pro­ble­mem Andro­ida jest dymek pod­po­wia­da­ją­cy jaka lite­ra zosta­ła wybra­na – poja­wia się on z lek­kim opóź­nie­niem. Oprócz tego wyda­je mi się, że iPho­ne lepiej gra­ficz­nie przed­sta­wia wybra­ną lite­rę, gdyż dymek poja­wia się nie­ja­ko spod pal­ca – wyda­je się to bar­dziej intu­icyj­ną repre­zen­ta­cją. Poni­żej scre­en­shot:

Cały arty­kuł jest na blo­gu “Igno­re the Code” Luka­sa Mathi­sa. Zobacz­cie też jego następ­ny wpis o kla­wia­tu­rze wraż­li­wej na siłę naci­sku na kla­wi­sze.

/KUBA:)

5 odpowiedzi
 1. Palm Pre
  Palm Pre says:

  Uuuu… Bar­dzo złe porów­na­nie! Zde­cy­duj się czy porów­nu­jesz sys­tem (iPho­ne OS vs. Andro­id) i nie patrzysz na ogra­ni­cze­nia sprzę­to­we jak np. wiel­kość ekra­nu, roz­dziel­czość, szyb­kość pro­ce­so­ra któ­ry decy­du­je o tym kie­dy wyświe­tlić dymek z liter­ką czy porów­nu­jesz tele­fo­ny (iPho­ne vs. HTC Magic) bo to, że cięż­ko tra­fić na HTC w odpo­wied­nią liter­kę nie jest winą sys­te­mu!

  Odpowiedz
 2. Karol Dulat
  Karol Dulat says:

  Tra­fi­lem na arty­kul Luka­sa zaraz po tym jak mia­lem oka­zje testo­wac kil­ka takich urza­dzen. Pro­blem malej kla­wia­tu­ry poja­wia sie nie tyl­ko na omo­wio­nym Andro­idzie (z HTC), ale row­niez w Win­dows Mobi­le (testo­wa­ne na Sam­sun­gach i HTC). Dla­te­go pro­du­cen­ci tych urza­dzen doda­ja rysi­ki – nimi zde­cy­do­wa­nie latwiej tra­fic.
  Mamy wiec ‘fin­ger based touch scre­ens’ kon­tra ‘sty­lus based touch scre­ens’.

  Wie­cej na ten temat: Text input for mobi­le devi­ces by Scott Mac­Ken­zie http://bit.ly/Q5bn1 (PDF, 1MB)

  Odpowiedz
 3. Szymon
  Szymon says:

  Faj­ne, ale tro­chę dziw­ne porów­na­nie. Gene­ral­nie iPho­ne nie ma kla­wia­tu­ry, a Andro­id ma. Nato­miast kla­wia­tu­ra __ekranowa__ iPho­na jest fak­tycz­nie wygod­niej­sza niż Andro­ida. Choć na Andro­idzie też moż­na się nauczyć szyb­ko pisać na tej ekra­no­wej, tyl­ko trze­ba mniej stu­kać, a bar­dziej prze­su­wać pal­cem po ekra­nie. I wte­dy ów dymek dużo lepiej się spraw­dza.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *