Facebook nie lubi modeli mentalnych

Sce­na­riusz: zna­la­złem infor­ma­cję, że w mar­cu odby­wa się  pew­na kon­fe­ren­cja HCI. Pomy­śla­łem, że dam znać zna­jo­me­mu – może będzie zain­te­re­so­wa­ny, bo odby­wa się ona w jego kra­ju. Sko­pio­wa­łem więc link do stro­ny tej­że kon­fe­ren­cji i wsze­dłem na Face­bo­ok.

Teraz co robię, gdy chcę wysłać wia­do­mość do jed­ne­go z moich zna­jo­mych na FB? Mój model men­tal­ny “pod­po­wia­da” mi aby klik­nąć “Friends”. No tak – ale w menu “Friends” jest tyl­ko infor­ma­cja, co zro­bić, żeby mieć jesz­cze wię­cej zna­jo­mych!

Facebook Friends page

Jestem zasko­czo­ny. Ska­nu­je stro­nę jesz­cze raz… nie ma. Nie pod­da­je się, kli­kam jesz­cze parę opcji w menu “Friends”, nie­ste­ty bez rezul­ta­tu.

Po pew­nej chwi­li decy­du­je się na uży­cie wyszu­ki­war­ki (widzia­łem ją wcze­śniej) – i co? Mam mie­sza­ne uczu­cia, czy to jest dobry spo­sób . Oka­zu­je się, że dzia­ła – wła­ści­wie to robię to szyb­ciej niż kli­ka­nie po jakimś menu!

Dla­cze­go “zaplą­ta­łem się” reali­zu­jąc mój cel? Bo UI Facebook’a nie bie­rze pod uwa­gę moje­go mode­lu men­tal­ne­go. Dla­cze­go nie uży­łem od razu wyszu­ki­war­ki? Bo nie koja­rzy­łem jej z listą zna­jo­mych. Dla­cze­go nie wsze­dłem w “Pro­fil”, gdzie (jak się póź­niej dowie­dzia­łem) mogę zna­leźć listę zna­jo­mych – bo nie koja­rzy­łem tego z listą zna­jo­mych. To wszyst­ko w kon­tek­ście tej nie­szczę­snej pozy­cji menu głów­ne­go “Friends”. To prze­cież musi być tam!

10 odpowiedzi
 1. Sebastian Krupa
  Sebastian Krupa says:

  Wca­le nie musi 😛 Face­bo­ok opty­ma­li­zu­je usa­bi­li­ty ser­wi­su na potrze­by osób inten­syw­nie z nie­go korzy­sta­ją­cych. Aktyw­ny użyt­kow­nik doce­ni, że dzię­ki wyszu­ki­war­ce znaj­dzie zna­jo­me­go szyb­ciej niż kli­ka­jąc w kolej­ne opcje menu i sknu­jąc listę zna­jo­mych. Nie ma też tego głu­pie­go ran­kin­gu (czy­li licz­by zna­jo­mych przy pro­fi­lo­wym zdję­ciu). Dzię­ki temu wła­śnie fb odniósł suk­ces. Nie sku­pia się na gro­ma­dze­niu i prze­ści­ga­niu się w licz­bie zna­jo­mych( a raczej “zna­jo­mych” 😉 ) – fb sku­pia się na komu­ni­ka­cji i świet­nie mu to wycho­dzi.

  Odpowiedz
 2. d'night
  d'night says:

  Mia­łem dokład­nie ten sam pro­blem! Do dziś nie­chęt­nie korzy­stam z wyszu­ki­war­ki, żeby dotrzeć do mojej listy zna­jo­mych…

  Odpowiedz
 3. jarko
  jarko says:

  W takim razie ja tak­że nale­żę do tego mode­lu men­tal­ne­go… po pro­stu nie jestem tar­ge­tem FB jako czło­wiek trzy­dzie­sto­pa­ro­let­ni. Mimo, że biz­nes inter­ne­to­wy pro­wa­dzę od 2001 roku, uży­wam inter­ne­tu przez 12 godzin dzien­nie to za dia­bła nie mogę poła­pać się w FB, a pró­bo­wa­łem kil­ka razy.
  Mam tam pro­fil tam bo tak ‘wypa­da’ i ‘może się przy­da’, ale nie wcho­dzę w ogó­le.

  Odpowiedz
 4. Piotrek Reinmar Koszuliński
  Piotrek Reinmar Koszuliński says:

  O. A ja się dopie­ro z tego wpi­su dowie­dzia­łem jak dotrzeć do zna­jo­mych 🙂 Wcze­śniej mia­łem iden­tycz­ny pro­blem.

  Odpowiedz
 5. Kasia Rogowska
  Kasia Rogowska says:

  @Sebastian: Korzy­sta­nie z wyszu­ki­war­ki, aby zna­leźć zna­jo­me­go z listy kon­tak­tów wca­le nie jest intu­icyj­ne. Jeśli ktoś się natnie na to kil­ka razy, to jasne – będzie na przy­szłość wie­dział, ale idę o zakład, że każ­da począt­ku­ją­ca oso­ba ma z tym pro­blem. Mnie są dopro­wa­dza to do szew­skiej pasji, bo jestem przy­zwy­cza­jo­na, że w KAŻDYM ser­wi­sie “Znajomi/Friends/Contacts” ozna­cza listę zna­jo­mych, a nie wyszu­ki­war­kę nowych (chy­ba że jest menu roz­wi­ja­ne, ale i tak jest to zazwy­czaj jasno pod­pi­sa­ne).

  Odpowiedz
 6. Marek
  Marek says:

  Dzi­siaj doklad­nie mia­łem to samo. Cho­ciaz wyszu­ki­war­ka fak­tycz­nie może trosz­ke koja­żyć się z wyszu­ki­wa­niem osób w kon­tak­tach

  Odpowiedz
 7. oleck85
  oleck85 says:

  za pierw­szym razem też musia­łem pokli­kać żeby dojść do jakiejś listy zna­jo­mych ale teraz już wiem, że wystar­czy wpi­sać w polu wyszu­ki­war­ki i goto­we. Jest to o wie­le wygod­niej­sze niż prze­glą­da­nie jakiejś listy i nie prze­sa­dzaj­my, że takie to dziw­ne, że aż nie moż­na zapa­mię­tać i ileś tam razy się szu­ka listy zna­jo­mych? To, że “w KAŻDYM ser­wi­sie “Znajomi/Friends/Contacts” ozna­cza listę zna­jo­mych” nie zna­czy, że jest to dobre roz­wią­za­nie, jeśli już poświę­cam czas na sie­dze­nie na takim ser­wi­sie to zale­ży mi na jak naj­szyb­szej obsłu­dze a wyszu­ki­war­ka face­bo­oka speł­nia to wyma­ga­nie.

  Odpowiedz
 8. Paweł Lenart
  Paweł Lenart says:

  Bar­dzo podob­ne roz­wią­za­nie zosta­ło zasto­so­wa­ne w tele­fo­nach komór­ko­wych (może tro­chę na wyrost, bo nie spraw­dza­łem wszyst­kich, jest tak w posia­da­nym prze­ze mnie Sony Erics­so­nie C702). Wci­ska­jąc kla­wi­sze nume­rycz­ne na ekra­nie głów­nym dobie­ra­ne są kon­tak­ty na zasa­dzie dzia­ła­nia słow­ni­ka T9. Gene­ral­nie, wystar­czy kil­ka pro­stych czyn­no­ści, żeby odna­leźć wła­ści­wy kon­takt.

  Jeże­li chce­my zoba­czyć tabli­cę zna­jo­me­go lub spraw­dzić jakieś infor­ma­cje z jego pro­fi­lu, to Face­bo­ok zakła­da, że wie­my, jak się nazy­wa i o wie­le szyb­szym spo­so­bem jest wpi­sa­nie kil­ku pierw­szych liter jego imienia/nazwiska w wyszu­ki­war­kę niż prze­dzie­ra­nie się przez listę zna­jo­mych.

  Moim zda­niem koniecz­ność prze­glą­da­nia listy wszyst­kich zna­jo­mych jest skraj­nie spo­ra­dycz­na, a takie roz­wią­za­nie bar­dzo przy­spie­sza odna­le­zie­nie pro­fi­lu poszu­ki­wa­nej oso­by.

  Odpowiedz

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Poza tym, Google+ cenio­ny jest za pro­sto­tę – wszyst­kie dane są poukła­da­ne i jasne. Inter­fejs jest przej­rzy­sty, atrak­cyj­ny wizu­al­nie. W przy­pad­ku krę­gów mamy dostęp do cie­ka­wych ani­ma­cji, poma­ga­ją­cych zro­zu­mieć ich rolę i mecha­nizm funk­cjo­no­wa­nia. Nie ma pro­ble­mu, tak jak w ser­wi­sie Face­bo­ok, z mode­la­mi men­tal­ny­mi opi­sy­wa­ny­mi przez nas wcze­śniej. […]

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *