Innowacyjna metoda interakcji

Zobacz­cie to wideo – co myśli­cie?

10/GUI Pomysł:C. Mil­ler. Film z:Vimeo.

7 odpowiedzi
 1. Kapsel
  Kapsel says:

  Napraw­dę cie­ka­we 🙂 na począt­ku idea wyda­wa­ła mi się moc­no nacią­ga­na, ale jak poka­za­li dzia­ła­nie w prak­ty­ce to się wszyst­ko robi prost­sze. Tak­że pro­blem pt. “co z kla­wia­tu­rą” jak widać zna­lazł swo­je roz­wią­za­nie…

  Moim zda­niem mogło­by się to spraw­dzić, sam np. mam spo­ry lap­top, w któ­rym touch­pad zaj­mu­je mały obszar, a dooko­ła w zasa­dzie pusto. Powięk­sze­nie go i roz­sze­rze­nie funk­cjo­nal­no­ści do tego co poka­za­no w pre­zen­ta­cji było­by napraw­dę faj­ne 🙂

  Odpowiedz
 2. Rudolf
  Rudolf says:

  Pro­blem pole­ga na tym touch­pad czę­sto prze­szka­dza. Pisząc na kla­wia­tu­rze czę­sto zda­rza sie jakiś przy­pad­ko­wy ruch któ­ry powo­du­je zmia­nę focu­su itd. Dla­te­go moim zda­niem roz­wią­za­nie poka­za­ne na koń­cu by zna­czy touch­pad na dole a na górze kla­wia­tu­ra by sie nie spraw­dził. A jeśli cho­dzi o umoż­li­wie­nie jakichś ope­ra­cji 3d to wyda­je mi się że świat jesz­cze nie do koń­ca doce­nił pomysł Hap­tic -a

  Odpowiedz
 3. Adder
  Adder says:

  Witam,

  Cie­ka­we roz­wią­za­nie, tyl­ko czę­sto ludzie zaczy­na­ja myśleć aby ste­ro­wać pal­ca­mi lepiej niż mysz­ką – trze­ba pomy­śleć aby dro­ga ruchu ręki się nie wydłu­ży­ła a skró­ci­ła. Bo ryso­wa­nie po moni­to­rze pal­cem w table­tach uwa­żam że jest powol­ne..

  Dru­ga spra­wa to kie­dy takie roz­wią­za­nia wej­dą moc­no na rynek Pol­ski ? 5 lat?

  Pozdra­wiam
  Enterso.pl

  Odpowiedz
 4. Maciej Adamów
  Maciej Adamów says:

  Wyglą­da faj­nie, ale czy rów­nie faj­nie było­by tego real­nie uży­wać? Oglą­da­jąc film cały czas myśla­łem o tym, żeby zostać pia­ni­stą 😉

  Odpowiedz
 5. Sh4dow
  Sh4dow says:

  A ja pod­cho­dzę moc­no pesy­mi­stycz­nie. Jak widzę że ktoś pod­czas kli­ka­nia lewym kla­wi­szem myszy musi popa­trzeć na mysz, to jak ma sobie pora­dzić z tym że trze­ma pal­ca­mi robi­my zoom okna a czte­re­ma całe­go desk­to­pa. Ja wiem że to wyglą­da futu­ry­stycz­nie, ale mając mysz w 80% uży­wa­my 2 kla­wi­szy, trze­ci kla­wisz z rol­ką już rzad­ko. jak by nie patrzeć nale­ża­ło by na tym padzie pod­nieść nad­gar­stek, bo będzie on leżał i prze­szka­dzał w giba­niu palu­cha­mi. Więc tro­chę nie wygod­nie. Do tego urzą­dze­nie ma wykry­wać poło­że­nie pal­ców beż dodat­ko­wych czuj­ni­ków, naparst­ków, ręka­wi­czek czy co tam może jesz­cze być. Więc auto­ma­tycz­nie kom­pli­ka­cja i deli­kat­ność maszyn­ki robi się pro­ble­mem.
  Umiej­sco­wie­nie pada nie może być z boku, bo prze­kła­da­jąc obie ręce będzie­my się prze­krę­cać co nie jest zdro­we na dłuż­szą metę. A z mysz­ki i tak nie będzie dało pozbyć.
  A co do tego kie­dy by mia­ło się to poja­wić to mnie się wyda­je ze za 5 lat to powsta­nie pro­to­typ a za 10 może będzie popu­lar­ne.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *