I nieformalne spotkanie Usability we Wrocławiu – wrażenia

Krzysz­tof opi­sał już swo­je wra­że­nia ze spo­tka­nia na swo­im blo­gu – tak­że zapra­szam do prze­czy­ta­nia rela­cji.

Z mojej stro­ny chcia­łem podzię­ko­wać wszyst­kim za przy­by­cie i bar­dzo cie­ka­we dys­ku­sje. Poru­sza­nych było wie­le pro­ble­mów i dobrze było posłu­chać doświad­czeń innych.

Może dodam jesz­cze, że nie roz­ma­wia­li­śmy tyl­ko o Usa­bi­li­ty – ale prze­cież to natu­ral­na część nie­for­mal­nych dys­ku­sji 🙂

Nie mogę się docze­kać kolej­ne­go takie­go spo­tka­nia. W mię­dzy­cza­sie odbę­dzie się kolej­na edy­cja UX Books we Wro­cła­wiu.

Do zoba­cze­nia nie­ba­wem.

/KUBA:)

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *