Komunikaty dla użytkownika

Komunikaty dla użytkownika

Pow­stało już wiele artykułów mówią­cych o tym jak komu­nikować błędy by były przy­jaźniejsze dla użytkown­i­ka. Więk­szość wyty­cznych do kon­struowa­nia komu­nikatów błędów odnosi się do zasad:

  • opisa­nia błę­du jako wyniku niepraw­idłowoś­ci sys­te­mu, nie użytkown­i­ka,
  • uży­wa­nia nat­u­ral­nego języ­ka,
  • komu­nikowa­nia błędów za pomocą czer­wonego koloru,
  • komu­nikowa­nia błędów w jed­no­li­ty sposób za pomocą jed­nego koloru oraz miejs­ca wyświ­et­la­nia,
  • pod­powiada­nia rozwiąza­nia błę­du, kierowa­nia użytkown­i­ka na akc­je, które może wykon­ać,
  • unika­nia przed­staw­ia­nia błędów na wyskaku­ją­cych pop­u­pach. Więcej
Jak pisać, żeby użytkownik nie zwariował

Jak pisać, żeby użytkownik nie zwariował

Trendy UX mówią o wzroś­cie znaczenia typografii, które jest więk­sze z roku na rok. Krój czcion­ki, jej wielkość to ide­al­ny sposób na wyróżnie­nie naszego pro­duk­tu, jed­nak nie należy zapom­i­nać o użytecznoś­ci. W dzisiejszym artykule przeanal­izu­je­my najczęst­sze błędy typograficzne popeł­ni­ane na stronach inter­ne­towych.

Więcej

Responsive Web Design a coraz większe ekrany

Metody­ka pro­jek­towa­nia zgod­nego z zasada­mi Respon­sive Web Design stała się tak powszech­na, że obec­nie jest wyz­nacznikiem stan­dar­du. Odkąd meto­da ta zaczęła się pojaw­iać wyzwaniem dla pro­jek­tan­tów było: jak prze­nieść kon­tent mieszczą­cy się na mon­i­torach kom­put­erów na małe wyświ­et­lacze smatphone’ów? Jed­nak RWD doty­czy nie tylko zmniejsza­nia kon­tentu, ale również prezen­tacji treś­ci na coraz więk­szych rozdziel­czoś­ci­ach. W tym momen­cie pro­jek­tan­ci sto­ją przed dyle­matem: jak zop­ty­mal­i­zować strony na małe i wielkie rozdziel­czoś­ci. Więcej

Smartwatch – wyzwanie i morze możliwości

Smartwatch – wyzwanie i morze możliwości

Pier­wszy przenośny zegarek (kies­zonkowy) został stwor­zony przez Petera Hen­leina w  XVI wieku. Był to najpop­u­larniejszy typ zegar­ka do I wojny świa­towej. Pewnie niewielu z nas wie, ale na początku XX wieku zegar­ki naręczne były nos­zone wyłącznie przez kobi­ety! Mężczyźni trak­towali je z pog­a­rdą i uważali, że to prze­jś­ciowa moda. Wybuch I wojny świa­towej zmusił ich do zmi­any poglądów. Zegar­ki naręczne były niezbęd­nym wyposaże­niem żołnierzy, ponieważ wer­s­ja kies­zonkowa była nieprak­ty­cz­na w zas­tosowa­niu. Od tego cza­su zegar­ki naręczne są powszech­nie uży­wane, a w dzisiejszych cza­sach znalazły kole­jne zas­tosowanie w postaci smart­watchy. Pier­wsze “inteligentne zegar­ki” pow­stały na początku lat 80.

Więcej

Sektor publiczny woła o pomoc! Potrzeba projektowania User Experience w dziale sektora publicznego

Inspiracją do napisa­nia artykułu było przeprowadze­nie szkole­nia z zakre­su User Expe­ri­ence w Urzędzie Marsza­łkowskim Wojew­ództ­wa Małopol­skiego w Krakowie. Oso­by biorące udzi­ał w szkole­niu spra­wowały nadzór nad 5 różny­mi stron­a­mi. Pod­czas ćwiczeń warsz­ta­towych udało nam się przyjrzeć 3 z nich. Zaob­ser­wowałam niezwykłe zaan­gażowanie uczest­ników w tworze­nie stron inter­ne­towych i chęć poprawy ich użytecznoś­ci. Spowodowało to, że postanow­iłam się bliżej przyjrzeć prob­le­mom związanym z korzys­taniem ze stron urzę­dowych.

Więcej

Szybkie testy w metodyce UCD

Jak wszyscy dobrze wiemy, UCD jest pro­ce­sem iter­a­cyjnym, w którym potrze­by i wyma­gania koń­cowego użytkown­i­ka są szczegółowo anal­i­zowane na każdym etapie pro­ce­su pro­jek­towego.
Przy odkry­wa­niu tych potrzeb, do dys­pozy­cji pro­jek­tan­tów jest wiele różnego rodza­ju metod. Jed­nak chy­ba najczęś­ciej wyko­rzysty­waną metodą są testy z użytkown­ika­mi oraz jakże pop­u­larny już od jakiegoś cza­su eye­track­ing. Metody bard­zo skuteczne, ale i czasochłonne. Zarówno w „zwykłych” bada­ni­ach z użytkown­ika­mi, jak i w eye­trackingu, pro­jek­tan­ci muszą przy­go­tować sce­nar­iusz testów, znaleźć i zrekru­tować odpowied­nich uczest­ników, umówić się z nimi na dany dzień (gdyż nie każdy dzień im pasu­je), a następ­nie przeprowadz­ić właś­ci­we testy ser­wisu. Taki pro­ces trwa. Jeśli nie korzys­tamy z zewnętrznej firmy rekru­tu­jącej uczest­ników, najczęś­ciej wyni­ki testów uzysku­je­my po pon­ad tygod­niu naszej pra­cy (min­i­mum). To częs­to trwa zbyt dłu­go, zwłaszcza gdy pracu­je­my Agile’owo w krót­kich sprint­ach. Dodatkowo meto­da ta kosz­tu­je, gdyż zawsze musimy pamię­tać o tym, iż użytkown­i­cy, którzy poświę­cili nam swój czas powin­ni być właś­ci­wie nagrodzeni.
Co więc zro­bić w takim przy­pad­ku? Gdy nie mamy cza­su, a częs­to i budże­tu na „pełne” testy z użytkown­ika­mi.

Z pomocą przy­chodzą alter­naty­wne metody badań.

Więcej

Zaangażowanie użytkowników — jak to zmierzyć?

Zas­tanaw­ia­jąc się, czy rozwój naszego inter­ne­towego pro­duk­tu zmierza w dobrym kierunku, musimy wiedzieć, w jaki sposób chce­my to zmierzyć oraz co i jak może­my zro­bić, aby maksy­mal­nie zaan­gażować użytkown­ików.
Kluc­zowym pytaniem, od którego powin­niśmy zacząć jest „Co to właś­ci­wie oznacza, że użytkown­i­cy korzys­ta­ją z naszego pro­duk­tu, po co i dlaczego to robią oraz czy są wystar­cza­ją­co moc­no zaan­gażowani?” Więcej

Usłyszeć interfejs

Usłyszeć interfejs – projektowanie serwisów internetowych dla użytkowników niewidomych

Codzi­en­nie każdy z nas wchodzi w inter­akcję z bard­zo dużą liczbą różnych inter­fe­jsów, od automatów sprzeda­ją­cych kawę, bile­ty MPK, PKP, przez inter­fe­jsy urządzeń mobil­nych, a kończąc na lap­topie i sporej licz­bie ser­wisów inter­ne­towych.

Do tych inter­akcji uży­wamy w szczegól­noś­ci jed­nego zmysłu – wzroku.

Jed­nak jak „wyglą­da­ją” inter­fe­jsy, których niek­tórzy nie mogą zobaczyć?

Nie mogą zobaczyć, to fakt. Mogą jed­nak usłyszeć!

Więcej

Koncepcja RWD – jak myśleć responsywnie podczas projektowania

Wiele zostało napisane i powiedziane na tem­at Respon­sive Web Design, czyli o sposo­bie tworzenia stron inter­ne­towych, które są dostęp­ne, dobrze się wyświ­et­la­ją i są poprawnie obsługi­wane na każdym urządze­niu, pod różny­mi rozdziel­czoś­ci­a­mi ekranów. W sieci jest wiele infor­ma­cji na tem­at konkret­nych rozwiązań, przykładów, wskazówek pro­jek­towych, zarówno tych mniej jak i bardziej tech­nicznych.

W tym artykule, na pod­staw­ie obserwacji oraz dostęp­nych infor­ma­cji, chci­ałam przy­bliżyć ideę RWD i skupić się na ciekawym, nietech­nicznym pode­jś­ciu do pro­jek­towa­nia. Nie będę kon­cen­trować się na konkret­nych rozwiąza­ni­ach, ale na nastaw­ie­niu jakie powin­niśmy mieć, kiedy pod­chodz­imy do tem­atu „respon­sive web desing”.

Więcej

Film video jako sposób na większą konwersję landing page

Jed­nym z powodów, dla którego użytkown­i­cy szy­bko opuszcza­ją Two­ją stronę inter­ne­tową wchodząc na land­ing page, jest to, że nie wiedzą nic na tem­at Two­jego pro­duk­tu czy Twoich usług. Możli­we, że nie dostar­cza­sz im odpowied­nich wskazówek lub są one niezrozu­mi­ałe bądź mało intere­su­jące i zachę­ca­jące. Twoim zadaniem jest, w pier­wszej kole­jnoś­ci zapoz­nać ich z tym co ofer­u­jesz oraz (co jest znacznie trud­niejsze) zain­tere­sować i spraw­ić, aby zostali na dłużej.

Ludz­ka zdol­ność kon­cen­tracji jest coraz krót­sza i mamy jedynie 8 sekund (źr: www.statisticbrain.com/), aby przy­ciągnąć uwagę użytkown­i­ka, który dodatkowo rozpraszany jest przez przeglą­danie innych stron, powiadomienia z sieci społecznoś­ciowych oraz przez to wszys­tko, co się dzieje wokół niego.

Musisz znaleźć więc skuteczny sposób, na przeko­nanie użytkown­i­ka właśnie do Two­jego pro­duk­tu. Jed­ną z metod stworzenia skutecznej land­ing page jest film video.
Więcej