Czy taki diabeł straszny jak go malują?

Czy taki diabeł straszny jak go malują? Czyli o projektowaniu formularzy

For­mu­la­rze, bo o nich będzie mowa w arty­ku­le słu­żą do komu­ni­ka­cji fir­my z użyt­kow­ni­ka­mi. Nie od dzi­siaj wia­do­mo, że użyt­kow­ni­cy nie lubią wypeł­niać for­mu­la­rzy i trak­tu­ją je jako zło koniecz­ne. War­to zadbać o to, żeby nie były dla nich udrę­ką.

Wię­cej

Komunikaty dla użytkownika

Komunikaty dla użytkownika

Powsta­ło już wie­le arty­ku­łów mówią­cych o tym jak komu­ni­ko­wać błę­dy by były przy­jaź­niej­sze dla użyt­kow­ni­ka. Więk­szość wytycz­nych do kon­stru­owa­nia komu­ni­ka­tów błę­dów odno­si się do zasad:

  • opi­sa­nia błę­du jako wyni­ku nie­pra­wi­dło­wo­ści sys­te­mu, nie użyt­kow­ni­ka,
  • uży­wa­nia natu­ral­ne­go języ­ka,
  • komu­ni­ko­wa­nia błę­dów za pomo­cą czer­wo­ne­go kolo­ru,
  • komu­ni­ko­wa­nia błę­dów w jed­no­li­ty spo­sób za pomo­cą jed­ne­go kolo­ru oraz miej­sca wyświe­tla­nia,
  • pod­po­wia­da­nia roz­wią­za­nia błę­du, kie­ro­wa­nia użyt­kow­ni­ka na akcje, któ­re może wyko­nać,
  • uni­ka­nia przed­sta­wia­nia błę­dów na wyska­ku­ją­cych popu­pach. Wię­cej
Jak pisać, żeby użytkownik nie zwariował

Jak pisać, żeby użytkownik nie zwariował

Tren­dy UX mówią o wzro­ście zna­cze­nia typo­gra­fii, któ­re jest więk­sze z roku na rok. Krój czcion­ki, jej wiel­kość to ide­al­ny spo­sób na wyróż­nie­nie nasze­go pro­duk­tu, jed­nak nie nale­ży zapo­mi­nać o uży­tecz­no­ści. W dzi­siej­szym arty­ku­le prze­ana­li­zu­je­my naj­częst­sze błę­dy typo­gra­ficz­ne popeł­nia­ne na stro­nach inter­ne­to­wych.

Wię­cej

Responsive Web Design a coraz większe ekrany

Meto­dy­ka pro­jek­to­wa­nia zgod­ne­go z zasa­da­mi Respon­si­ve Web Design sta­ła się tak powszech­na, że obec­nie jest wyznacz­ni­kiem stan­dar­du. Odkąd meto­da ta zaczę­ła się poja­wiać wyzwa­niem dla pro­jek­tan­tów było: jak prze­nieść kon­tent miesz­czą­cy się na moni­to­rach kom­pu­te­rów na małe wyświe­tla­cze smatphone’ów? Jed­nak RWD doty­czy nie tyl­ko zmniej­sza­nia kon­ten­tu, ale rów­nież pre­zen­ta­cji tre­ści na coraz więk­szych roz­dziel­czo­ściach. W tym momen­cie pro­jek­tan­ci sto­ją przed dyle­ma­tem: jak zop­ty­ma­li­zo­wać stro­ny na małe i wiel­kie roz­dziel­czo­ści. Wię­cej

Smartwatch – wyzwanie i morze możliwości

Smartwatch – wyzwanie i morze możliwości

Pierw­szy prze­no­śny zega­rek (kie­szon­ko­wy) został stwo­rzo­ny przez Pete­ra Hen­le­ina w  XVI wie­ku. Był to naj­po­pu­lar­niej­szy typ zegar­ka do I woj­ny świa­to­wej. Pew­nie nie­wie­lu z nas wie, ale na począt­ku XX wie­ku zegar­ki naręcz­ne były noszo­ne wyłącz­nie przez kobie­ty! Męż­czyź­ni trak­to­wa­li je z pogar­dą i uwa­ża­li, że to przej­ścio­wa moda. Wybuch I woj­ny świa­to­wej zmu­sił ich do zmia­ny poglą­dów. Zegar­ki naręcz­ne były nie­zbęd­nym wypo­sa­że­niem żoł­nie­rzy, ponie­waż wer­sja kie­szon­ko­wa była nie­prak­tycz­na w zasto­so­wa­niu. Od tego cza­su zegar­ki naręcz­ne są powszech­nie uży­wa­ne, a w dzi­siej­szych cza­sach zna­la­zły kolej­ne zasto­so­wa­nie w posta­ci smar­twat­chy. Pierw­sze “inte­li­gent­ne zegar­ki” powsta­ły na począt­ku lat 80.

Wię­cej

Sektor publiczny woła o pomoc! Potrzeba projektowania User Experience w dziale sektora publicznego

Inspi­ra­cją do napi­sa­nia arty­ku­łu było prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia z zakre­su User Expe­rien­ce w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go w Kra­ko­wie. Oso­by bio­rą­ce udział w szko­le­niu spra­wo­wa­ły nad­zór nad 5 róż­ny­mi stro­na­mi. Pod­czas ćwi­czeń warsz­ta­to­wych uda­ło nam się przyj­rzeć 3 z nich. Zaob­ser­wo­wa­łam nie­zwy­kłe zaan­ga­żo­wa­nie uczest­ni­ków w two­rze­nie stron inter­ne­to­wych i chęć popra­wy ich uży­tecz­no­ści. Spo­wo­do­wa­ło to, że posta­no­wi­łam się bli­żej przyj­rzeć pro­ble­mom zwią­za­nym z korzy­sta­niem ze stron urzę­do­wych.

Wię­cej

Szybkie testy w metodyce UCD

Jak wszy­scy dobrze wie­my, UCD jest pro­ce­sem ite­ra­cyj­nym, w któ­rym potrze­by i wyma­ga­nia koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka są szcze­gó­ło­wo ana­li­zo­wa­ne na każ­dym eta­pie pro­ce­su pro­jek­to­we­go.
Przy odkry­wa­niu tych potrzeb, do dys­po­zy­cji pro­jek­tan­tów jest wie­le róż­ne­go rodza­ju metod. Jed­nak chy­ba naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ną meto­dą są testy z użyt­kow­ni­ka­mi oraz jak­że popu­lar­ny już od jakie­goś cza­su eyetrac­king. Meto­dy bar­dzo sku­tecz­ne, ale i cza­so­chłon­ne. Zarów­no w „zwy­kłych” bada­niach z użyt­kow­ni­ka­mi, jak i w eyetrac­kin­gu, pro­jek­tan­ci muszą przy­go­to­wać sce­na­riusz testów, zna­leźć i zre­kru­to­wać odpo­wied­nich uczest­ni­ków, umó­wić się z nimi na dany dzień (gdyż nie każ­dy dzień im pasu­je), a następ­nie prze­pro­wa­dzić wła­ści­we testy ser­wi­su. Taki pro­ces trwa. Jeśli nie korzy­sta­my z zewnętrz­nej fir­my rekru­tu­ją­cej uczest­ni­ków, naj­czę­ściej wyni­ki testów uzy­sku­je­my po ponad tygo­dniu naszej pra­cy (mini­mum). To czę­sto trwa zbyt dłu­go, zwłasz­cza gdy pra­cu­je­my Agile’owo w krót­kich sprin­tach. Dodat­ko­wo meto­da ta kosz­tu­je, gdyż zawsze musi­my pamię­tać o tym, iż użyt­kow­ni­cy, któ­rzy poświę­ci­li nam swój czas powin­ni być wła­ści­wie nagro­dze­ni.
Co więc zro­bić w takim przy­pad­ku? Gdy nie mamy cza­su, a czę­sto i budże­tu na „peł­ne” testy z użyt­kow­ni­ka­mi.

Z pomo­cą przy­cho­dzą alter­na­tyw­ne meto­dy badań.

Wię­cej

Zaangażowanie użytkowników – jak to zmierzyć?

Zasta­na­wia­jąc się, czy roz­wój nasze­go inter­ne­to­we­go pro­duk­tu zmie­rza w dobrym kie­run­ku, musi­my wie­dzieć, w jaki spo­sób chce­my to zmie­rzyć oraz co i jak może­my zro­bić. Wszyst­ko po to, aby mak­sy­mal­nie zaan­ga­żo­wać użyt­kow­ni­ków.
Klu­czo­wym pyta­niem, od któ­re­go powin­ni­śmy zacząć jest „Co to wła­ści­wie ozna­cza, że użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z nasze­go pro­duk­tu, po co i dla­cze­go to robią oraz czy są wystar­cza­ją­co moc­no zaan­ga­żo­wa­ni?” Wię­cej

Usłyszeć interfejs

Usłyszeć interfejs – projektowanie serwisów internetowych dla użytkowników niewidomych

Codzien­nie każ­dy z nas wcho­dzi w inte­rak­cję z bar­dzo dużą licz­bą róż­nych inter­fej­sów, od auto­ma­tów sprze­da­ją­cych kawę, bile­ty MPK, PKP, przez inter­fej­sy urzą­dzeń mobil­nych, a koń­cząc na lap­to­pie i spo­rej licz­bie ser­wi­sów inter­ne­to­wych.

Do tych inte­rak­cji uży­wa­my w szcze­gól­no­ści jed­ne­go zmy­słu – wzro­ku.

Jed­nak jak „wyglą­da­ją” inter­fej­sy, któ­rych nie­któ­rzy nie mogą zoba­czyć?

Nie mogą zoba­czyć, to fakt. Mogą jed­nak usły­szeć!

Wię­cej

Koncepcja RWD – jak myśleć responsywnie podczas projektowania

Wie­le zosta­ło napi­sa­ne i powie­dzia­ne na temat Respon­si­ve Web Design, czy­li o spo­so­bie two­rze­nia stron inter­ne­to­wych, któ­re są dostęp­ne, dobrze się wyświe­tla­ją i są popraw­nie obsłu­gi­wa­ne na każ­dym urzą­dze­niu, pod róż­ny­mi roz­dziel­czo­ścia­mi ekra­nów. W sie­ci jest wie­le infor­ma­cji na temat kon­kret­nych roz­wią­zań, przy­kła­dów, wska­zó­wek pro­jek­to­wych, zarów­no tych mniej jak i bar­dziej tech­nicz­nych.

W tym arty­ku­le, na pod­sta­wie obser­wa­cji oraz dostęp­nych infor­ma­cji, chcia­łam przy­bli­żyć ideę RWD i sku­pić się na cie­ka­wym, nie­tech­nicz­nym podej­ściu do pro­jek­to­wa­nia. Nie będę kon­cen­tro­wać się na kon­kret­nych roz­wią­za­niach, ale na nasta­wie­niu jakie powin­ni­śmy mieć, kie­dy pod­cho­dzi­my do tema­tu „respon­si­ve web desing”.

Wię­cej