Projektowanie dla osób starszych

Przez pół wieku więk­szość pro­jek­tan­tów nowych tech­nologii sku­pi­ała się na młodych użytkown­ikach, pro­jek­tu­jąc tak, by zaspokoić ich potrze­by, pref­er­enc­je i marzenia. Jed­nak ci pier­wsi kon­sumen­ci wchodzą obec­nie w starszy wiek i nie powin­no się pomi­jać ich potrzeb.

W Internecie zna­j­du­je się bard­zo dużo porad­ników opisu­ją­cych, w jaki sposób pro­jek­tować dla seniorów – jed­nak część zale­ceń to typowe porady, mówiące raczej o ogól­nych rozwiąza­ni­ach pro­jek­towych, przy­dat­nych dla każdego. Braku­je konkret­nych infor­ma­cji, jak powin­no się pro­jek­tować właśnie dla osób starszych.

Więcej

Augmented Reality i projektowanie interakcji

Kolorowa pol­s­ka rzeczy­wis­tość jest posz­erzana. Cyfrowo. O ile na świecie Aug­ment­ed Real­i­ty od dobrych kilku lat jest dobrze znana i częs­to wyko­rzysty­wana, o tyle na naszym rynku jest to w dal­szym ciągu pew­na nowość. Coraz częst­sze wyko­rzys­tanie AR w mar­ketingu i reklamie powodu­je jed­nak, że pop­u­larność tej tech­nologii gwał­town­ie rośnie. Przy­czy­nia się do tego również wzrost sprzedaży w Polsce urządzeń mobil­nych – przede wszys­tkim smart­fonów i tabletów – na które pow­sta­je wiele aplikacji wyko­rzys­tu­ją­cych AR. Więcej

ZUI – Zoomable User Interface, przyszłość interfejsów

Zoomable User Inter­faces (ZUIs) stały się bard­zo pop­u­larne i są świet­ną alter­naty­wą dla trady­cyjnych tech­nik wiz­ual­iza­cji infor­ma­cji. Pozwala­ją na zmi­anę obrazu przez przewi­janie i pow­ięk­szanie, dzię­ki czemu użytkown­ik otrzy­mu­je dużo więcej infor­ma­cji, niż w przy­pad­ku trady­cyjnego graficznego inter­fe­j­su. ZUI wyróż­nia się tym, że pow­ięk­szanie i prze­suwanie odby­wa się w sposób ani­mowany. Więcej

Badania dotyczące projektowania stron

Przeglą­da­jąc archi­wa stron bardziej lub mniej znanych ekspertów zaj­mu­ją­cych się użytecznoś­cią nie moż­na uniknąć try­wial­nego stwierdzenia, że inter­net jest tworem niezwyk­le dynam­icznym. Pewne zalece­nia i wskazów­ki doty­czące pro­jek­towa­nia, które miały swo­je uza­sad­nie­nie kilka­naś­cie lat temu, dzisi­aj mogą być tego uza­sad­nienia pozbaw­ione. Ostat­nia deka­da to czas dynam­icznego roz­wo­ju tech­nologii inter­ne­towych określa­ją­cych m.in. wygląd ser­wisów, dostęp­ne narzędzia i funkcjon­al­noś­ci. Więcej

Gesty i nowe pułapki użyteczności

Gesty są niezwyk­le sil­ną metodą inter­akcji. Ludzie przyzwycza­ja­ją się do nich coraz bardziej. Próbu­ją dotykać ekranu nawet jeżeli nie jest dotykowy albo prze­suwa­ją dłoń pod kranem, gdy uży­wa­ją trady­cyjnych umy­walek bez zain­stalowanych czu­jników. Więcej

World Usability Day 2010

Już 4 listopa­da we Wrocław­iu odbędzie się kon­fer­enc­ja WUD 2010 z okazji World Usabil­i­ty Day. Impreza ta orga­ni­zowana jest w Polsce przez Jan­media Inter­ac­tive od 2007 roku a jej główną ideą jest pro­mowanie pro­jek­towa­nia rozwiązań użytecznych, przy­jaznych i zori­en­towanych na użytkown­i­ka.

Tegorocz­na edy­c­ja World Usabil­i­ty Day odbędzie się w pier­wszym tygod­niu listopa­da we Wrocław­iu (Qual­i­ty Hotel Sys­tem Wrocław, al. M. Kromera 16) Więcej

Konferencja e-nnovation

W następ­nym tygod­niu, w dni­ach 23–24 wrześ­nia w Poz­na­niu odbędzie się kon­fer­enc­ja poświę­cona najnowszym tren­dom w branży e-com­merce. Zaproszeni zostali przed­siębior­cy, przed­staw­iciele ser­wisów inter­ne­towych oraz firm inwes­t­u­ją­cych w nowoczesne tech­nolo­gie.  Wśród prele­gen­tów zna­jdą się m.in.

  • Mike Butch­er redak­tor TechCrunch Eur­pope — jed­nego z najbardziej cenionych blogów doty­czą­cych nowych tech­nologii Więcej

Projektowanie dla osób słabo czytających

Jak wyni­ka z badań OECD, co dru­gi Polak nie rozu­mie prostego tek­stu. Odczy­tanie infor­ma­cji zawartej w ulotce reklam­owej czy notatce pra­sowej prz­eras­ta możli­woś­ci wielu badanych. Pola­cy mają trud­noś­ci ze zrozu­mie­niem sen­su infor­ma­cji podawanych w telewiz­yjnych pro­gra­mach infor­ma­cyjnych, nie potrafią zrozu­mieć instrukcji obsłu­gi nawet prostych urządzeń, choć­by żelaz­ka. Aż czterech Polaków na dziesię­ciu nie umi­ało, po przeczy­ta­niu infor­ma­cji na opakowa­niu aspiryny, odpowiedzieć na pytanie, przez ile dni moż­na stosować lek. Więcej

Mental notes — pamiętaj o psychologii

Stephen P. Ander­son jest pomysło­daw­cą Men­tal notes — talii kart, które mają wspomóc pro­ces pro­jek­towa­nia stron. W jaki sposób? Poprzez  “wniesie­nie odrobiny psy­chologii do tego pro­ce­su”.  Na każdej z kart zna­j­du­je się krótkie omówie­nie pewnej normy lub zasady która deter­min­u­je nasze zachowanie oraz wskazówka co do jej możli­wego wyko­rzys­ta­nia w pro­ce­sie pro­jek­towym.

Wyglą­da intere­su­ją­co — ‘Men­tal notes’ mogą być pomoc­nym narzędziem np. przy brain­stormin­gu, tym bardziej, że zawsze będziemy mogli wyciągnąć jakiegoś asa z rękawa:) Więcej

Więcej technologii = więcej problemów

Przeglą­da­jąc mag­a­zyn Con­sumer Reports (numer z Maja 2010) natknąłem się na krót­ki artykuł “This does not com­pute: More tech­nol­o­gy = more com­plaints”.

Okazu­je się, że kom­put­ery przo­du­ją na liś­cie najbardziej frus­tru­ją­cych urządzeń i wyprzedza­ją tele­fony komórkowe, aparaty cyfrowe, GPS’y (te samo­chodowe) czy telewiz­o­ry LCD. 95% respon­den­tów, którzy kupili kom­put­er w ciągu ostat­nich 5 lat mieli prob­lem z urządze­niem. 80%
z tych osób nie miało jed­nak prob­le­mu w uru­chomie­niu i podłącze­niu kom­put­era do inter­ne­tu (pewnie to był Apple 🙂 Więcej