UX vs Virtual Reality

Wirtu­al­na rzeczy­wis­tość zaist­ni­ała już w lat­ach siedemdziesią­tych, tyle że na kartkach papieru spod ręki „wieszczy” takich jak James J. Gib­son, John Zeisel czy Gas­ton Bachelard. Na chwilę obec­ną Ocu­lus, HTC Vive czy Sam­sung Gear jest w pełni dostęp­ny dla prze­cięt­nego śmiertel­ni­ka. Jak się może­cie domyślić, niesie to za sobą pewne kon­sek­wenc­je i wyzwa­nia dla pro­jek­tan­tów. Może­my powiedzieć, że nasz użytkown­ik wchodzi w pełni w świat wirtu­al­nej rzeczy­wis­toś­ci, albo raczej wpa­da w niego aż po sam czubek głowy. Dlat­ego też musimy bard­zo dobrze zrozu­mieć ścież­ki użytkown­i­ka, w świecie VR pożą­dane są jeszcze więk­sze niż doty­chczas nakłady design­er­skiej empatii.

Więcej

Dlaczego mniej może czasem znaczyć więcej

Nie podle­ga wąt­pli­woś­ci, że żyje­my w świecie zale­wa­ją­cym nas ciągły­mi możli­woś­ci­a­mi wyboru. Szczegól­nie, jeśli spo­jrzymy na rzeczy z pozoru bła­he.  Sto­jąc przed skle­powym regałem wybier­amy jeden z kilkudziesię­ciu żeli pod prysznic, szuka­jąc spod­ni w galerii hand­lowej praw­dopodob­nie natkniemy się na kole­jne dziesiąt­ki, jeżeli nie nawet set­ki pro­duk­tów, przez co znalezie­nie odpowied­niej pary może stać się prawdzi­wą udręką. Pomyśl­cie o wiz­y­cie w restau­racji, w której może­cie spróbować kuch­ni z każdego zakąt­ka świa­ta. Musi­cie zde­cy­dować czy chce­cie spróbować potrawy gruz­ińskiej, indyjskiej czy hawa­jskiej. Rekin czy kan­gur? Ryż czy makaron? Wchodząc na YouTube czy Spo­ti­fy mamy dostęp do wszys­t­kich utworów, jakie kiedykol­wiek nagra­no, bądź przy­na­jm­niej do więk­szoś­ci. Tylko co wybrać, który wykon­aw­ca najlepiej pasu­je do mojego humoru, który pod­kreśli nas­trój?

Więcej

Wiarygodność marki

Kwes­t­ia wiary­god­noś­ci jest waż­na, ponieważ częs­to boimy się zau­fać niez­nanym produktom/firmom. Nie chce­my zostać oszukani, nie chce­my ryzykować swoich pieniędzy oraz ujawnienia danych osobowych. W artykule przyjrzymy się czym jest wiary­god­ność mar­ki, jak ją budować w internecie oraz dlaczego jest taka waż­na na dzisiejszym rynku. Peter Morville wyróżnił 7 cech/elementów składa­ją­cych się na poję­cie user expe­ri­ence. Jed­nym z nich jest wiary­god­ność.

 

Więcej

Co to jest persona, a raczej kim jest?

Celem biz­ne­sowym wielu firm jest pozyskanie i utrzy­manie klien­tów, skierowanie ich na zakup pro­duk­tów. Jed­nak częs­to zdarza się, że ofer­ta jest źle komu­nikowana do grupy docelowej, co wyni­ka z braku wiedzy o potenc­jal­nych kon­sumen­tach. Rolą badaczy user expe­ri­ence jest poz­nanie użytkown­ików. Aby lep­iej ich zrozu­mieć prze­chodz­imy przez cały pro­ces badań UX — roz­maw­iamy z użytkown­ika­mi, badamy ich środowisko, sprawdza­my jak radzą sobie z pro­duk­tem, dogłęb­nie śledz­imy anal­i­tykę webową. Dane, które uzysku­je­my w takich bada­ni­ach dają nam obraz naszych użytkown­ików. Jed­nak jak przed­staw­ić te dane w czytel­nej i przys­tęp­nej postaci? Na pomoc przy­chodzą “Per­sony”. Więcej

Jak zwiększyć konwersję? Tym razem o modelu AIDA

Zaczy­na się okres świątecznych zakupów. Z tej okazji wiele sklepów zaplanowało dzień dar­mowej dostawy. Wśród naras­ta­jącej konkurencji warto zad­bać o to, aby nasz sklep był intu­icyjny i przy­jazny dla użytkown­ików. W moim artykule zajmę się znanym i sprawd­zonym sposobem na zwięk­sze­nie kon­wer­sji.

Więcej

Jak usprawnić wyszukiwanie ofert last minute? Ciąg dalszy o użyteczności stron biur podróży

W ostat­nich lat­ach ofer­ty “last minute” cieszą się pop­u­larnoś­cią. W artykule przeanal­izu­je­my czy w łatwy i szy­b­ki sposób użytkown­i­cy mogą znaleźć ofer­ty na stronach biur podróży. Jest to szczegól­nie ważne, ponieważ ofer­ty Last Minute zmusza­ją nas do szy­b­kich decyzji. Jak w poprzed­nich artykułach przyjrzymy się biurom podróży: Ita­ka, Rain­bow Tours, Tui oraz Wezyr Hol­i­days. W anal­izie pominię­to biuro podróży Gre­cos, ponieważ nie ofer­u­je wyjazdów “last minute”.

Więcej

Czy łatwo znajdziemy wymarzone wakacje?

Po oce­nie użytecznoś­ci stron kon­tynu­u­je­my powaka­cyjną ser­ię artykułów poświę­conych biurom podróży. Tym razem przeanal­izu­je­my pro­ces wyszuki­wa­nia wakacji na stronach Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Hol­i­days i Gre­cos. Sprawdz­imy, czy wyszuki­war­ki są intu­icyjne i proste w uży­ciu, oraz czy użytkown­i­cy w łatwy sposób mogą dotrzeć do intere­su­ją­cych ich infor­ma­cji. Więcej

Użyteczność stron biur podróży

Cały czas trwa okres waka­cyjno-wyjaz­dowy, praw­dopodob­nie każdy z nas w mniejszym lub więk­szym stop­niu miał sty­czność ze stron­a­mi inter­ne­towy­mi biur podróży. Na naszym blogu wprowadza­my ser­ię artykułów o ich użytecznoś­ci. Sprawdz­imy, czy strony wzbudza­ją zau­fanie, na ile intu­icyjne i szy­bkie jest odnalezie­nie wakacji oraz jak prze­b­ie­ga pro­ces złoże­nia zamówienia. Przyjrzymy się stronom najwięk­szych biur podróży w Polsce. Do anal­izy wybral­iśmy 5 najwięk­szych tour­op­er­a­torów wg rankingu www.rp.pl/temat/984572:
Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Hol­i­days i Gre­cos. Więcej

Tłumaczenie strony nie wystarczy

Tłumaczenie strony nie wystarczy, czyli o internacjonalizacji stron internetowych

Inter­nacjon­al­iza­c­ja pro­duk­tów inter­ne­towych sta­je się zjawiskiem powszech­nym na świecie. Coraz częś­ciej pro­jek­tu­jąc strony musimy myśleć o jej inter­nacjon­al­iza­cji. Warto zadać sobie pytanie jak to wpły­wa na pro­jek­towanie user expe­ri­ence. Ważne, aby od początku wiedzieć, czy strona będzie umiędzy­nar­o­daw­iana, ponieważ ma to wpływ również na jej tech­niczną imple­men­tację. W tym artykule skupię się głównie na prob­lemach z tłu­maczeni­a­mi.

Więcej

Czy taki diabeł straszny jak go malują?

Czy taki diabeł straszny jak go malują? Czyli o projektowaniu formularzy

For­mu­la­rze, bo o nich będzie mowa w artykule służą do komu­nikacji firmy z użytkown­ika­mi. Nie od dzisi­aj wiado­mo, że użytkown­i­cy nie lubią wypeł­ni­ać for­mu­la­rzy i trak­tu­ją je jako zło konieczne. Warto zad­bać o to, żeby nie były dla nich udręką.

Więcej