Wpisy, których autorem jest Jakub Andrzejewski

Formularze nie są… proste

For­mu­la­rze są ele­mentem, który w ser­wisach kor­po­ra­cyjnych jest częs­to odpowiedzial­ny za obniże­nie ogól­nej efek­ty­wnoś­ci ser­wisu – wiele razy słysza­łem od klien­ta, że chce aby poprzez jego ser­wis kor­po­ra­cyjny klien­ci mogli naw­iązać kon­takt. To zadanie jest tym trud­niejsze im mniej użyteczny for­mu­la­rz kon­tak­towy.

Ile wydać na usability?

Ile moż­na zyskać? W swoim Alert­box Jakob Nielsen opisu­je bada­nia na 42 przy­pad­kach gdzie łat­wo dało się ustal­ić przełoże­nia ulep­szenia użytecznoś­ci na efek­ty. Dla każdego pro­jek­tu ustalono mierni­ki, które zbadano przed i po wprowadze­niu ulep­szeń w usabil­i­ty.

Użyteczna heyah.pl

Na grupie usabil­i­ty przed­staw­iono ostat­nio nowy pro­jekt heyah.pl do oce­ny. Autorzy strony napisali: > W dniu dzisiejszym uru­chomil­iśmy nową wit­rynę www.heyah.pl. > Dołożyliśmy wszel­kich starań by była jak najbardziej użytecz­na i > funkcjon­al­na, wyko­rzys­tu­jąc przy tym tech­nologię Flasha i Ajaxa. Wybór > takich rozwiązań poz­wolił na znaczne uproszcze­nie strony oraz > kon­sek­wentne zachowanie charak­terysty­cznej dla […]

Liczby w sklepie

Sklep inter­ne­towy jest chy­ba najlep­szym poligonem doś›wiadczalnym dla anal­i­ty­ka usabil­i­ty. Nigdzie indziej wygo­da użytkowa­nia nie przekła­da się tak wprost na licz­by jak w ecom­merce. Niżej trochę™ liczb, któ‚re upewnią Was jak waż­na jest użyteczność‡, dostęp­ność‡ i otwartość‡ na klien­ta.

Najbardziej użyteczny marketing na ziemi

Czy ludzie lubią reklamy? Statysty­ka pokazu­je, że: 69% Amerykanów jest zain­tere­sowanych pro­duk­ta­mi lub usługa­mi, które pomogą im pomi­jać lub blokować mar­ket­ing (Yankelovich 2005, Mar­ket­ing Recep­tiv­i­ty Study) 76% odbior­ców nie wierzy, że reklamy mówią prawdę (Yankelovich 2005, Mar­ket­ing Recep­tiv­i­ty Study) Z drugiej zaś strony: 76% Amerykanów roz­maw­ia przy­na­jm­niej o jed­nej marce dzi­en­nie (śred­nio aż o 10) […]