Wpisy, których autorem jest Jakub Andrzejewski

Formularze nie są… proste

For­mu­la­rze są ele­men­tem, któ­ry w ser­wi­sach kor­po­ra­cyj­nych jest czę­sto odpo­wie­dzial­ny za obni­że­nie ogól­nej efek­tyw­no­ści ser­wi­su – wie­le razy sły­sza­łem od klien­ta, że chce aby poprzez jego ser­wis kor­po­ra­cyj­ny klien­ci mogli nawią­zać kon­takt. To zada­nie jest tym trud­niej­sze im mniej uży­tecz­ny for­mu­larz kon­tak­to­wy.

Ile wydać na usability?

Ile moż­na zyskać? W swo­im Alert­box Jakob Nie­lsen opi­su­je bada­nia na 42 przy­pad­kach gdzie łatwo dało się usta­lić prze­ło­że­nia ulep­sze­nia uży­tecz­no­ści na efek­ty. Dla każ­de­go pro­jek­tu usta­lo­no mier­ni­ki, któ­re zba­da­no przed i po wpro­wa­dze­niu ulep­szeń w usa­bi­li­ty.

Użyteczna heyah.pl

Na gru­pie usa­bi­li­ty przed­sta­wio­no ostat­nio nowy pro­jekt heyah.pl do oce­ny. Auto­rzy stro­ny napi­sa­li: > W dniu dzi­siej­szym uru­cho­mi­li­śmy nową witry­nę www.heyah.pl. > Doło­ży­li­śmy wszel­kich sta­rań by była jak naj­bar­dziej uży­tecz­na i > funk­cjo­nal­na, wyko­rzy­stu­jąc przy tym tech­no­lo­gię Fla­sha i Aja­xa. Wybór > takich roz­wią­zań pozwo­lił na znacz­ne uprosz­cze­nie stro­ny oraz > kon­se­kwent­ne zacho­wa­nie cha­rak­te­ry­stycz­nej dla […]

Liczby w sklepie

Sklep inter­ne­to­wy jest chy­ba naj­lep­szym poli­go­nem doś›wiadczalnym dla ana­li­ty­ka usa­bi­li­ty. Nigdzie indziej wygo­da użyt­ko­wa­nia nie prze­kła­da się tak wprost na licz­by jak w ecom­mer­ce. Niżej tro­chę™ liczb, któ‚re upew­nią Was jak waż­na jest uży­tecz­ność‡, dostęp­ność‡ i otwar­tość‡ na klien­ta.

Najbardziej użyteczny marketing na ziemi

Czy ludzie lubią rekla­my? Sta­ty­sty­ka poka­zu­je, że: 69% Ame­ry­ka­nów jest zain­te­re­so­wa­nych pro­duk­ta­mi lub usłu­ga­mi, któ­re pomo­gą im pomi­jać lub blo­ko­wać mar­ke­ting (Yan­ke­lo­vich 2005, Mar­ke­ting Recep­ti­vi­ty Stu­dy) 76% odbior­ców nie wie­rzy, że rekla­my mówią praw­dę (Yan­ke­lo­vich 2005, Mar­ke­ting Recep­ti­vi­ty Stu­dy) Z dru­giej zaś stro­ny: 76% Ame­ry­ka­nów roz­ma­wia przy­naj­mniej o jed­nej mar­ce dzien­nie (śred­nio aż o 10) […]