Wpisy, których autorem jest Jakub Andrzejewski

Nowe wyzwania

Od 2004 roku współt­worzyłem wraz z Jan­media Inter­ac­tive i moi­mi czytel­nika­mi tego blo­ga. Wspól­nie pro­mowal­iśmy poję­cie użytecznoś­ci. Przez ten czas udało nam się zwró­cić uwagę na usabil­i­ty menadżerom, mediom i web­mas­terom. Świet­nie było być tutaj z Wami. W tym miejs­cu chci­ałbym poin­for­mować, że przes­ta­ję zaj­mować się usabil­i­ty. Czeka­ją na mnie nowe wyzwa­nia, w których chcę […]

McUsability

Atmos­fera w restau­rac­jach fast-food przy­pom­i­na mi trochę to co dzieje się w Sieci. Wielu klien­tów prag­ną­cych jak najszy­b­ciej zre­al­i­zować swo­je potrze­by. Restau­rac­je te dążąc do opty­mal­iza­cji obsłu­gi przeprowadza­ją wiele badań tego jak zachowu­ją się ich klien­ci.

Kreatywność w usability

Usabil­i­ty a nawet User-Cen­tered Design częs­to kojarzy się głównie z mozol­nym testowaniem i popraw­ian­iem. Niekiedy sami spec­jal­iś­ci usabil­i­ty zapom­i­na­ją, że ich pra­ca zaw­iera w sobie też dużą dozę kreaty­wnoś­ci. W pro­ce­sie User-Cen­tered Design kreac­ja kon­cepcji pro­duk­tu jest sza­le­nie ważnym etapem. Pow­sta­je wiele sza­lonych niekiedy pomysłów, które są następ­nie wery­fikowane. Dziś chci­ałbym napisać więcej o tym […]

Czy design to sztuka?

Sztu­ka jest niezbę™dna. Gdy­bym tylko wiedzi­ała do czego. Andre Maleaux Joshua Porter swego cza­su sporo pisał o tym dlaczego uważa, że pro­jek­towanie to nie sztu­ka. Pro­jek­towanie (design) ma za zadanie przede wszys­tkim zapewnie­nie ł‚atwości uży­cia. Sztu­ka może być‡ odbier­ana biernie, design zawsze dąży do rozwiazy­wa­nia problemó‚w użytkownikó‚w w inter­akcji z nimi. Sztu­ka ma wywoły­wać‡ emoc­je. […]

Przyczyna problemu

Zespół‚ specjalistó‚w usabil­i­ty zosta­je odd­ele­gowany do poprawy efek­ty­wnoś­ci ser­wisu WWW. Może się™ jed­nak okazać‡, że mimo dużej iloś›ci wyko­nanej pra­cy efek­ty­wność‡ ta nie pod­nosi się™ znaczą…co lub w ogó‚le się™ nie zmienia. Czę™sto powo­dem tego może być‡ relaty­wnie mał‚y wpływ użytecznoś­ci na efek­ty­wność‡ cał‚ego ser­wisu.

Nawigacja

Naw­igac­ja to główne bóst­wo pro­jek­tan­tów usabil­i­ty. Wiele cza­su spędza­my nad obmyślaniem co, gdzie i dlaczego powin­no się znaleźć. Cza­sem nieste­ty poza fan­tasty­czną… naw­igacją… nie ma już na stron­ie nic więcej. Dla odwiedza­ją…cych Twój ser­wis najważniejsza jest treść. Nieważne czy będą to newsy, mą…dre artykuły czy pro­duk­ty. Po to właśnie przy­chodzą… do Ciebie i na tym […]

Grywalność

W cza­sach gdy bliska mi była branża tworzenia gier kom­put­erowych jed­no słowo szczegól­nie moc­no wybrzmiewało we wszys­t­kich recen­z­jach – gry­wal­ność. Słowo to opisy­wało stopień satys­fakcji gracza. Gry o dobrej gry­wal­noś­ci nie musi­ały wyko­rzysty­wać najnowszych możli­woś­ci akcel­er­a­torów, ludzie kochali w nie grać. Moją listę najbardziej gry­wanych gier otwier­a­ją Worm­sy, później Need4Speed i Civ­i­liza­tion. Każ­da z tych […]

Łatwiejszy kontakt z usability

Oso­by intere­su­jące się usabil­i­ty zapraszam do dołączenia się do grupy Webusability.pl na LinkedIn. Dzię­ki obec­noś­ci w grupie będziecie mogli bezpośred­nio kon­tak­tować się z inny­mi osoba­mi zain­tere­sowany­mi tą tem­atyką. Zapisz się do grupy Webusability.pl na LinkedIn