Wpisy, których autorem jest Jakub Andrzejewski

McUsability

Atmos­fe­ra w restau­ra­cjach fast-food przy­po­mi­na mi tro­chę to co dzie­je się w Sie­ci. Wie­lu klien­tów pra­gną­cych jak naj­szyb­ciej zre­ali­zo­wać swo­je potrze­by. Restau­ra­cje te dążąc do opty­ma­li­za­cji obsłu­gi prze­pro­wa­dza­ją wie­le badań tego jak zacho­wu­ją się ich klien­ci.

Kreatywność w usability

Usa­bi­li­ty a nawet User-Cen­te­­red Design czę­sto koja­rzy się głów­nie z mozol­nym testo­wa­niem i popra­wia­niem. Nie­kie­dy sami spe­cja­li­ści usa­bi­li­ty zapo­mi­na­ją, że ich pra­ca zawie­ra w sobie też dużą dozę kre­atyw­no­ści. W pro­ce­sie User-Cen­te­­red Design kre­acja kon­cep­cji pro­duk­tu jest sza­le­nie waż­nym eta­pem. Powsta­je wie­le sza­lo­nych nie­kie­dy pomy­słów, któ­re są następ­nie wery­fi­ko­wa­ne. Dziś chciał­bym napi­sać wię­cej o tym […]

Czy design to sztuka?

Sztu­ka jest niezbę™dna. Gdy­bym tyl­ko wie­dzia­ła do cze­go. Andre Male­aux Joshua Por­ter swe­go cza­su spo­ro pisał o tym dla­cze­go uwa­ża, że pro­jek­to­wa­nie to nie sztu­ka. Pro­jek­to­wa­nie (design) ma za zada­nie przede wszyst­kim zapew­nie­nie ł‚atwości uży­cia. Sztu­ka może być‡ odbie­ra­na bier­nie, design zawsze dąży do roz­wia­zy­wa­nia problemó‚w użytkownikó‚w w inte­rak­cji z nimi. Sztu­ka ma wywo­ły­wać‡ emo­cje. […]

Przyczyna problemu

Zespół‚ specjalistó‚w usa­bi­li­ty zosta­je odde­le­go­wa­ny do popra­wy efek­tyw­no­ści ser­wi­su WWW. Może się™ jed­nak oka­zać‡, że mimo dużej iloś›ci wyko­na­nej pra­cy efek­tyw­ność‡ ta nie pod­no­si się™ zna­czą…co lub w ogó‚le się™ nie zmie­nia. Czę™sto powo­dem tego może być‡ rela­tyw­nie mał‚y wpływ uży­tecz­no­ści na efek­tyw­ność‡ cał‚ego ser­wi­su.

Nawigacja

Nawi­ga­cja to głów­ne bóstwo pro­jek­tan­tów usa­bi­li­ty. Wie­le cza­su spę­dza­my nad obmy­śla­niem co, gdzie i dla­cze­go powin­no się zna­leźć. Cza­sem nie­ste­ty poza fan­ta­stycz­ną… nawi­ga­cją… nie ma już na stro­nie nic wię­cej. Dla odwie­dza­ją…cych Twój ser­wis naj­waż­niej­sza jest treść. Nie­waż­ne czy będą to new­sy, mą…dre arty­ku­ły czy pro­duk­ty. Po to wła­śnie przy­cho­dzą… do Cie­bie i na tym […]

Grywalność

W cza­sach gdy bli­ska mi była bran­ża two­rze­nia gier kom­pu­te­ro­wych jed­no sło­wo szcze­gól­nie moc­no wybrzmie­wa­ło we wszyst­kich recen­zjach – gry­wal­ność. Sło­wo to opi­sy­wa­ło sto­pień satys­fak­cji gra­cza. Gry o dobrej gry­wal­no­ści nie musia­ły wyko­rzy­sty­wać naj­now­szych moż­li­wo­ści akce­le­ra­to­rów, ludzie kocha­li w nie grać. Moją listę naj­bar­dziej gry­wa­nych gier otwie­ra­ją Worm­sy, póź­niej Need4Speed i Civi­li­za­tion. Każ­da z tych […]

Łatwiejszy kontakt z usability

Oso­by inte­re­su­ją­ce się usa­bi­li­ty zapra­szam do dołą­cze­nia się do gru­py Webusability.pl na Lin­ke­dIn. Dzię­ki obec­no­ści w gru­pie będzie­cie mogli bez­po­śred­nio kon­tak­to­wać się z inny­mi oso­ba­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi tą tema­ty­ką. Zapisz się do gru­py Webusability.pl na Lin­ke­dIn

Kariera w usability

Ame­ry­kań­ski tygo­dnik U.S.News opu­bli­ko­wał listę naj­bar­dziej per­spek­ty­wicz­nych zawo­dów. Wyso­ko, bo na miej­scu 31 zna­la­zło się sta­no­wi­sko Usa­bi­li­ty Spe­cia­list. Co praw­da spe­cja­li­sta usa­bi­li­ty zara­bia w USA mniej niż den­ty­sta ale i satys­fak­cja z pra­cy podob­no więk­sza 🙂