Wpisy, których autorem jest Jakub Andrzejewski

Teoria Wszystkiego? Google Wave

Google Wave – oto ma być odpo­wiedź na wszyst­ko w kon­tek­ście komu­ni­ka­cji w Inter­ne­cie – a jeże­li nie, bo za wcze­śnie cokol­wiek osą­dzać, będzie to na pew­no bar­dzo cie­ka­wy pro­dukt z ogrom­nym poten­cja­łem. Nie chcę się roz­pi­sy­wać, co już potra­fi i co jest pla­no­wa­ne – zamiast tego pro­po­nu­ję obej­rze­nie pierw­szej publicz­nej pre­zen­ta­cji. Napi­szę może, że […]

Nie chcę się rejestrować!

“Dzię­ki reje­stra­cji nasz Klient będzie zawsze do nas wra­cał – dzię­ki temu, że ma kon­to nie będzie musiał wpi­sy­wać już danych. Wystar­czy, że się zalo­gu­je!” – mówi dyrek­tor mar­ke­tin­gu e-skle­­pu IksIgrekZet.com. Wie­lu myśli podob­nie i trud­no ich wycią­gnąć z tego mar­ke­tin­go­we­go amo­ku.

Chrome – okiem użytkownika

Minę­ło ponad 2 tygo­dnie od wystar­to­wa­nia prze­glą­dar­ki Chro­me i emo­cje już zdą­ży­ły okrzep­nąć. Wg ser­wi­su Get Clic­ky z prze­glą­dar­ki Google korzy­sta ok. 1,7% inter­nau­tów. W recen­zjach prze­glą­dar­ki sku­pia­no się głów­nie na bez­pie­czeń­stwie i inno­wa­cyj­no­ści, same­mu inter­fej­so­wi użyt­kow­ni­ka nie poświę­co­no jed­nak szcze­gól­nie dużo miej­sca. Być może z bra­ku kar­dy­nal­nych błę­dów.

Ach te instrukcje…

Ostat­nio natra­fi­łam na inte­re­su­ją­cą notat­kę o czy­ta­niu instruk­cji do urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych. Oka­zu­je się, że wie­lu Bry­tyj­czy­ków przy­zna­je, że ma pro­ble­my z obsłu­gą tych urzą­dzeń, ale więk­szość w ogó­le nie czy­ta instruk­cji. Na samym szczy­cie listy sprzę­tów oce­nia­nych jako skom­pli­ko­wa­ne znaj­du­je się apa­rat cyfro­wy (26% respon­den­tów) oraz GPS (21%). Jedy­nie 6% bada­nych przy­zna­ło, że czy­ta instruk­cję […]

Usability naszych GPS’ów

Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś nad inter­fej­sem GPS’a, z któ­rym jeź­dzi­cie? Czy łatwo było wam odna­leźć szu­ka­ne funk­cje? Czy iko­ny były zro­zu­mia­łe, a mapa wystar­cza­ją­co czy­tel­na? Czy dźwię­ki i komu­ni­ka­ty lek­to­ra nie roz­pra­sza­ły pod­czas jaz­dy? Na te i inne pyta­nia pró­bo­wa­li­śmy odpo­wie­dzieć w bada­niu, któ­re reali­zo­wał zespół usa­bi­li­ty Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve.

Czy piękne oznacza użyteczne?

W psy­cho­lo­gii od lat zna­ny jest efekt pod intry­gu­ją­cą nazwą „pięk­ne jest dobre” („what is beau­ti­ful is good”). Opi­sa­nie tego zja­wi­ska zawdzię­cza­my trzem badacz­kom z Uni­wer­sy­te­tu w Min­ne­so­cie Karen Dion, Ellen Ber­sche­id oraz Ela­ine Wal­ster [1]. Z grub­sza rzecz ujmu­jąc cho­dzi o to, że atrak­cyj­nym ludziom auto­ma­tycz­nie przy­pi­su­je­my inne pożą­da­ne cechy, takie jak bycie miłym […]

Nowe wyzwania

Od 2004 roku współ­two­rzy­łem wraz z Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve i moimi czy­tel­ni­ka­mi tego blo­ga. Wspól­nie pro­mo­wa­li­śmy poję­cie uży­tecz­no­ści. Przez ten czas uda­ło nam się zwró­cić uwa­gę na usa­bi­li­ty mena­dże­rom, mediom i webma­ste­rom. Świet­nie było być tutaj z Wami. W tym miej­scu chciał­bym poin­for­mo­wać, że prze­sta­ję zaj­mo­wać się usa­bi­li­ty. Cze­ka­ją na mnie nowe wyzwa­nia, w któ­rych chcę […]