10 dobrych wskazówek

Dimi­try Fadey­ev skom­pi­lo­wał listę 10 dobrych prak­tyk pro­jek­to­wa­nia popar­tych wyni­ka­mi róż­nych badań, któ­re zamie­ścił w arty­ku­le opu­bli­ko­wa­nym w smashingmagazine.com. War­to się zapo­znać.

Odświeżone www.webusability.pl

Mam nadzie­ję, że Wam, dro­dzy Czy­tel­ni­cy blo­ga, podo­ba się nowa sza­ta gra­ficz­na.
Jak zwy­kle, komen­ta­rze mile widzia­ne.
Miłe­go week­en­du!

/KUBA:)

Teoria Wszystkiego? Google Wave

Google Wave – oto ma być odpo­wiedź na wszyst­ko w kon­tek­ście komu­ni­ka­cji w Inter­ne­cie – a jeże­li nie, bo za wcze­śnie cokol­wiek osą­dzać, będzie to na pew­no bar­dzo cie­ka­wy pro­dukt z ogrom­nym poten­cja­łem.

Nie chcę się roz­pi­sy­wać, co już potra­fi i co jest pla­no­wa­ne – zamiast tego pro­po­nu­ję obej­rze­nie pierw­szej publicz­nej pre­zen­ta­cji. Napi­szę może, że posłu­gu­je się inną niż dotych­czas meta­fo­rą komu­ni­ko­wa­nia (teraz nie nazy­wa się to wia­do­mość czy doku­ment ale… fala (“wave”)), tak­że na plat­for­mie mobil­nej, daje fan­ta­stycz­ne moż­li­wo­ści kola­bo­ra­cji, rów­no­le­głe­go two­rze­nia i edy­cji doku­men­tów oraz śle­dze­nia zmian… no i moż­na do nie­go two­rzyć wtycz­ki. Jed­ną taką wtycz­ką jest genial­ny… a z resz­tą sami zobacz­cie

Klawiatura to przeżytek – MacBook Wheel

Od 3 tygo­dni krą­ży po sie­ci – myślę, że war­to to umie­ścić w blo­gu o uży­tecz­no­ści. Apple zno­wu udo­wad­nia, że pięk­ne jest też uży­tecz­ne 😉

Wię­cej

Chrome – okiem użytkownika

Minę­ło ponad 2 tygo­dnie od wystar­to­wa­nia prze­glą­dar­ki Chro­me i emo­cje już zdą­ży­ły okrzep­nąć. Wg ser­wi­su Get Clic­ky z prze­glą­dar­ki Google korzy­sta ok. 1,7% inter­nau­tów.
W recen­zjach prze­glą­dar­ki sku­pia­no się głów­nie na bez­pie­czeń­stwie i inno­wa­cyj­no­ści, same­mu inter­fej­so­wi użyt­kow­ni­ka nie poświę­co­no jed­nak szcze­gól­nie dużo miej­sca. Być może z bra­ku kar­dy­nal­nych błę­dów.

Wię­cej

Ach te instrukcje…

Ostat­nio natra­fi­łam na inte­re­su­ją­cą notat­kę o czy­ta­niu instruk­cji do urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych.

Oka­zu­je się, że wie­lu Bry­tyj­czy­ków przy­zna­je, że ma pro­ble­my z obsłu­gą tych urzą­dzeń, ale więk­szość w ogó­le nie czy­ta instruk­cji. Na samym szczy­cie listy sprzę­tów oce­nia­nych jako skom­pli­ko­wa­ne znaj­du­je się apa­rat cyfro­wy (26% respon­den­tów) oraz GPS (21%). Jedy­nie 6% bada­nych przy­zna­ło, że czy­ta instruk­cję do GPS’a, a w przy­pad­ku apa­ra­tu jest to 14%.

  • Kie­dy ludzie nie czy­ta­ją instruk­cji?
  • Kto czy­ta, a kto nie czy­ta?
  • Od cze­go to zale­ży?
  • I czy to rze­czy­wi­ście nie­czy­ta­nie to pro­blem?

Wię­cej

Usability naszych GPS’ów

Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś nad inter­fej­sem GPS’a, z któ­rym jeź­dzi­cie? Czy łatwo było wam odna­leźć szu­ka­ne funk­cje? Czy iko­ny były zro­zu­mia­łe, a mapa wystar­cza­ją­co czy­tel­na? Czy dźwię­ki i komu­ni­ka­ty lek­to­ra nie roz­pra­sza­ły pod­czas jaz­dy? Na te i inne pyta­nia pró­bo­wa­li­śmy odpo­wie­dzieć w bada­niu, któ­re reali­zo­wał zespół usa­bi­li­ty Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve.

Wię­cej

Nowe wyzwania

Od 2004 roku współ­two­rzy­łem wraz z Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve i moimi czy­tel­ni­ka­mi tego blo­ga. Wspól­nie pro­mo­wa­li­śmy poję­cie uży­tecz­no­ści. Przez ten czas uda­ło nam się zwró­cić uwa­gę na usa­bi­li­ty mena­dże­rom, mediom i webma­ste­rom. Świet­nie było być tutaj z Wami.

W tym miej­scu chciał­bym poin­for­mo­wać, że prze­sta­ję zaj­mo­wać się usa­bi­li­ty. Cze­ka­ją na mnie nowe wyzwa­nia, w któ­rych chcę się spraw­dzić.

Wię­cej

McUsability

Atmos­fe­ra w restau­ra­cjach fast-food przy­po­mi­na mi tro­chę to co dzie­je się w Sie­ci. Wie­lu klien­tów pra­gną­cych jak naj­szyb­ciej zre­ali­zo­wać swo­je potrze­by. Restau­ra­cje te dążąc do opty­ma­li­za­cji obsłu­gi prze­pro­wa­dza­ją wie­le badań tego jak zacho­wu­ją się ich klien­ci.

Wię­cej