Czy design to sztuka?

Sztu­ka jest niezbę™dna. Gdy­bym tyl­ko wie­dzia­ła do cze­go.
Andre Male­aux

Joshua Por­ter swe­go cza­su spo­ro pisał o tym dla­cze­go uwa­ża, że pro­jek­to­wa­nie to nie sztu­ka. Pro­jek­to­wa­nie (design) ma za zada­nie przede wszyst­kim zapew­nie­nie ł‚atwości uży­cia. Sztu­ka może być‡ odbie­ra­na bier­nie, design zawsze dąży do roz­wia­zy­wa­nia problemó‚w użytkownikó‚w w inte­rak­cji z nimi. Sztu­ka ma wywo­ły­wać‡ emo­cje. Dobra sztu­ka może wywoł‚ywać smu­tek, nostal­gię™ – design powi­nien wywoł‚ywać jedy­nie pozy­tyw­ne emo­cje. Sztu­ka zwra­ca uwa­gę™. Dobry design jest nie­wi­docz­ny dla użyt­kow­ni­ka.

Wię­cej

Łatwiejszy kontakt z usability

Oso­by inte­re­su­ją­ce się usa­bi­li­ty zapra­szam do dołą­cze­nia się do gru­py Webusability.pl na Lin­ke­dIn. Dzię­ki obec­no­ści w gru­pie będzie­cie mogli bez­po­śred­nio kon­tak­to­wać się z inny­mi oso­ba­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi tą tema­ty­ką.

Zapisz się do gru­py Webusability.pl na Lin­ke­dIn

Kariera w usability

Ame­ry­kań­ski tygo­dnik U.S.News opu­bli­ko­wał listę naj­bar­dziej per­spek­ty­wicz­nych zawo­dów. Wyso­ko, bo na miej­scu 31 zna­la­zło się sta­no­wi­sko Usa­bi­li­ty Spe­cia­list. Co praw­da spe­cja­li­sta usa­bi­li­ty zara­bia w USA mniej niż den­ty­sta ale i satys­fak­cja z pra­cy podob­no więk­sza 🙂

Wię­cej

Pisze się o usability

Uży­tecz­ność sta­je się tema­tem o któ­rym piszą dzien­ni­ki i tygo­dni­ki. To dobra rzecz, nale­ży się cie­szyć.

Wię­cej