Nowe wyzwania

Od 2004 roku współ­two­rzy­łem wraz z Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve i moimi czy­tel­ni­ka­mi tego blo­ga. Wspól­nie pro­mo­wa­li­śmy poję­cie uży­tecz­no­ści. Przez ten czas uda­ło nam się zwró­cić uwa­gę na usa­bi­li­ty mena­dże­rom, mediom i webma­ste­rom. Świet­nie było być tutaj z Wami.

W tym miej­scu chciał­bym poin­for­mo­wać, że prze­sta­ję zaj­mo­wać się usa­bi­li­ty. Cze­ka­ją na mnie nowe wyzwa­nia, w któ­rych chcę się spraw­dzić.

Prze­ka­zu­ję misję dal­sze­go pro­mo­wa­nia usa­bi­li­ty moim kole­żan­kom i kole­gom z Jan­me­dia. Znaj­dzie­cie tam doświad­czo­nych, peł­nych ener­gii ludzi. Pra­co­wa­li­śmy wspól­nie przy wie­lu pro­jek­tach i jestem w peł­ni prze­ko­na­ny o nie­sa­mo­wi­tej jako­ści pra­cy, zaan­ga­żo­wa­niu i pro­fe­sjo­na­liź­mie tych ludzi.
Mam nadzie­ję, że od cza­su do cza­su znaj­dą chwi­lę by napi­sać tutaj kil­ka słów.

Tym­cza­sem dla tych co nie mie­li oka­zji prze­czy­tać, pod­rzu­cam lin­ki do cie­kaw­szych postów z tego blo­ga.

Ponad­to war­to zaj­rzeć na:

Zapra­szam też na blo­gi moich Jan­me­dio­wych kole­gów:

 • Flex i AIR

Zapra­szam też do zer­k­nię­cia na ostat­nie pro­jek­ty jakie reali­zo­wa­li­śmy w Jan­me­dia:

Spo­tkasz mnie na Grill IT

Dzię­ku­ję za współ­pra­cę. Do usły­sze­nia!

13 odpowiedzi
 1. Michał Hryniszyn
  Michał Hryniszyn says:

  @ Łukasz
  Wystar­czy pogu­glo­wać :). Mógł­bym tu zalin­ko­wać, ale sko­ro sam Tomek tego nie napi­sał… to nie podam tej infor­ma­cji 🙂

  @Bartłomiej Kozieł
  To nie koniec, tyl­ko Tomek zmie­nia pra­cę. Jak już napi­sał, blog będzie kon­ty­nu­owa­ny, ale przez kogoś inne­go.
  Choć może i koniec… bo zarów­no tego blo­ga jak i Jan­me­dia znam/kojarzę dzię­ki Tom­ko­wi…

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *