Klawiatura to przeżytek – MacBook Wheel

Od 3 tygo­dni krą­ży po sie­ci – myślę, że war­to to umie­ścić w blo­gu o uży­tecz­no­ści. Apple zno­wu udo­wad­nia, że pięk­ne jest też uży­tecz­ne 😉


Apple Intro­du­ces Revo­lu­tio­na­ry New Lap­top With No Key­bo­ard

źró­dło: www.theonion.com

8 odpowiedzi
 1. Krzysztof Piwowar
  Krzysztof Piwowar says:

  Theonion.com spe­cja­li­zu­ją się w two­rze­niu tego typu nie­praw­dzi­wych new­sów. Co naj­cie­kaw­sze, są po wzglę­dem pro­duk­cyj­nym o wie­le lep­sze niż codzien­ne wyda­nia naszych tele­wi­zyj­nych dzien­ni­ków! Więc nie ma co się zasta­na­wiać – Apple aż tak na gło­wę nie upa­dło 😉

  Odpowiedz
 2. 3ED
  3ED says:

  Jak na to patrzę to przy­po­mi­na­ją mi się tele­fo­ny krę­co­ne, póź­niej wpro­wa­dzo­no z kla­wia­tu­rą by było wygod­niej pisać. Powrót do prze­szło­ści? Cie­kaw jestem jak autor tego wyna­laz­ku napi­sał­by (a raczej wykrę­cił?) tutaj komen­tarz i ile by mu to zaję­ło.. 😀

  Odpowiedz
 3. Kamil
  Kamil says:

  A je te nowe “roz­wia­za­nie” oce­niam fatal­nie 😉 Podob­nie zresz­ta bylo z funk­cja T9, jakos sie nie przy­je­la w moim tele­fo­nie :/

  Odpowiedz
 4. Ewa
  Ewa says:

  no raczej mało uży­tecz­ne.
  pro­blem pole­ga na tym, że z krę­co­nym uda­ło się “wkrę­cić” do małych urzą­dzeń i to było pomy­sło­we, ale nie wyobra­żam sobie pisać na czymś takim 500 zna­ków na minu­tę 🙂

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *