Usability naszych GPS’ów

Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś nad inter­fej­sem GPS’a, z któ­rym jeź­dzi­cie? Czy łatwo było wam odna­leźć szu­ka­ne funk­cje? Czy iko­ny były zro­zu­mia­łe, a mapa wystar­cza­ją­co czy­tel­na? Czy dźwię­ki i komu­ni­ka­ty lek­to­ra nie roz­pra­sza­ły pod­czas jaz­dy? Na te i inne pyta­nia pró­bo­wa­li­śmy odpo­wie­dzieć w bada­niu, któ­re reali­zo­wał zespół usa­bi­li­ty Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve.


W bada­niu wzię­ło udział 6 użyt­kow­ni­ków, z któ­ry­mi testo­wa­li­śmy trzy urzą­dze­nia GPS pozna­jąc przy tym malow­ni­cze zakąt­ki Wro­cła­wia 🙂 Urzą­dze­nia udo­stęp­nił nam sklep inter­ne­to­wy ŚwiatGPS, któ­re­mu w tym miej­scu chce­my ser­decz­nie podzię­ko­wać.

Ogól­nie ocze­ki­wa­li­śmy, że GPS’y będą dosyć pro­ste i zro­zu­mia­łe w obsłu­dze. Jed­nak w cza­sie bada­nia poja­wi­ły się sytu­acje, któ­re dla użyt­kow­ni­ków były kło­po­tli­we, nawet jeśli cho­dzi o pod­sta­wo­we zada­nia, jakie wyko­nu­je się z GPS’em (np. usta­la­nie tra­sy prze­jaz­du).

Po szcze­gó­ły odsy­łam do rapor­tu z bada­ni uży­tecz­no­ści urzą­dzeń GPS, tutaj zaś umiesz­czam naj­waż­niej­sze wska­zów­ki, któ­re mogą być pomoc­ne przy pro­jek­to­wa­niu inter­fej­sów GPS’ów samo­cho­do­wych. Więk­szość z nich pokry­wa się z uni­wer­sal­ny­mi zasa­da­mi pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­ne­go na użyt­kow­ni­ka, ale część doty­czy tyl­ko inter­fej­su GPS’a. Oto one:

 

 • Przy­ci­ski i cały wygląd inter­fej­su doty­ko­we­go powin­ny być dosto­so­wa­ne do uży­wa­nia pod­czas jaz­dy. Nale­ży zadbać o odpo­wied­nią wiel­kość przy­ci­sków.
 • Ele­men­ty aktyw­ne (kli­ka­ne) i nie­ak­tyw­ne muszą się odróż­niać wizu­al­nie i dźwię­ko­wo. Dostar­cza­nie odpo­wied­nie­go feed­bac­ku dźwię­ko­we­go jest istot­ne z punk­tu widze­nia ogra­ni­czo­nych zaso­bów uwa­gi użyt­kow­ni­ka pod­czas pro­wa­dze­ni pojaz­du. Naci­śnię­ciu przy­ci­sku powi­nien towa­rzy­szyć dźwię­ko­wy feed­back, tak by użyt­kow­nik nie musiał się upew­niać się patrząc na ekran, że akcja zosta­ła pod­ję­ta.
 • Trze­ba zadbać o czy­tel­ność mapy oraz infor­ma­cji poja­wia­ją­cych się w jej oko­li­cach. Na ekra­nie mapy pod­czas jaz­dy nie nale­ży umiesz­czać zbęd­nych infor­ma­cji.
 • Iko­no­gra­fia musi być jed­no­znacz­na i zro­zu­mia­ła. Pod­czas testów oka­za­ła się być jed­nym z naj­słab­szych punk­tów. Dobrą prak­ty­ką jest korzy­sta­nie z już spraw­dzo­nych stan­dar­dów, np. tele­fo­nów komór­ko­wych oraz pod­pi­sy­wa­nie ikon, jeśli jest to moż­li­we. War­to też wcze­śniej prze­te­sto­wać z użyt­kow­ni­ka­mi ich intu­icyj­ność.
 • Czy­tel­ność czcion­ki powin­na być odpo­wied­nia i uwzględ­niać odle­głość, z jakiej kie­row­ca spo­glą­da na GPS’a pod­czas jaz­dy.
 • Menu urzą­dze­nia powin­no być mak­sy­mal­nie czy­tel­ne i zawie­rać łatwy dostęp do naj­waż­niej­szych funk­cjo­nal­no­ści, np. wpro­wa­dza­nia adre­su. Jeśli jego struk­tu­ra jest głę­bo­ka, trze­ba wyraź­nie ozna­czać aktu­al­ne miej­sce, w jakim znaj­du­je się użyt­kow­nik.
 • Nawi­ga­cja w ramach GPS’a powin­na być pro­sta, a struk­tu­ra infor­ma­cji przej­rzy­sta. War­to wizu­ali­zo­wać tra­sę przed roz­po­czę­ciem nawi­ga­cji. W ten spo­sób użyt­kow­nik może spraw­dzić jak ona prze­bie­ga, a jed­no­cze­śnie upew­nia się, że zosta­ła wyzna­czo­na.
 • Dobrze jest, gdy sys­tem komu­ni­ku­je roz­po­czę­cie podró­ży, dojazd do celu czy ocze­ki­wa­nie na ruch kie­row­cy.
 • Dźwię­ki zatwier­dza­nia akcji powin­ny być sto­no­wa­ne. Ostre suge­ru­ją błąd lub czyn­ność kry­tycz­ną.
 • Komu­ni­ka­ty lek­to­ra są bar­dzo waż­ne pod­czas pro­wa­dze­nia samo­cho­du i to głów­nie na ich pod­sta­wie kie­row­ca wyko­nu­je manew­ry, wspie­ra­jąc się od cza­su do cza­su ekra­nem. Dla­te­go powin­ny one pre­cy­zyj­nie i z odpo­wied­nim wyprze­dze­niem infor­mo­wać: co, gdzie i kie­dy ma zro­bić użyt­kow­nik.
 • Dla istot­nych dzia­łań pod­czas jaz­dy takich jak regu­la­cja gło­śno­ści moż­na zasto­so­wać mecha­ni­zmy zewnętrz­ne, np. dedy­ko­wa­ne przy­ci­ski, któ­rych uży­cie jest łatwiej­sze w cza­sie jaz­dy niż ekran doty­ko­wy.
 • Zasto­so­wać dobre ozna­cze­nie aktu­al­ne­go miej­sca pojaz­du oraz odpo­wied­nie poka­zy­wa­nie pro­ce­su jaz­dy.
 • Ela­stycz­ność i efek­tyw­ność posłu­gi­wa­nia się urzą­dze­niem jest więk­sza, jeśli zasto­su­je się mecha­nizm wspo­ma­ga­nia i auto­su­ge­ro­wa­nia nazw w wyszu­ki­wa­niu adre­sów.
 • Nazew­nic­two zasto­so­wa­ne w komu­ni­ka­tach pisa­nych i gło­so­wych powin­no być zro­zu­mia­łe. War­to uni­kać ter­mi­nów anglo­ję­zycz­nych oraz wpro­wa­dzać pol­skie zna­ki na kla­wia­tu­rze.

/ Jul­ka

2 odpowiedzi
 1. bmx
  bmx says:

  uwa­zam ze wiek­szosc sprze­tów elek­tro­nicz­nych pro­du­ko­wa­nych obec­nie to prze­syt for­my nad tre­scia… usa­bi­li­ty? jakie usa­bi­li­ty – chy­ba tyl­ko w przy­pad­ku pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *