Wpisy, których autorem jest Jakub Andrzejewski

W Internecie trudniej nawigować

W świe­cie real­nym zazwy­czaj nawi­ga­cja nie spra­wia nam pro­ble­mu. Codzien­nie tra­fiasz w wie­le miejsc i odnaj­du­jesz wie­le rze­czy. Dla­cze­go w Sie­ci ludzie mają z tym aż tyle pro­ble­mów? Brak poję­cia ska­li, nie wiesz jak duża jest witry­na więc trud­no okre­ślić ile cza­su może zająć jej prze­szu­ka­nie. Nie­in­tu­icyj­ne, trud­ne do wyobra­że­nia sobie okre­śla­nie pozy­cji i kie­run­ku. […]

Efekt najazdu jest irytują…cy

Dla zaosz­czę­dze­nia miej­sca sto­su­je się czę­sto efek­ty pole­ga­ją­ce na wyświe­tla­niu opi­su dopie­ro po wska­za­niu ele­men­tu kur­so­rem. To jeden z kla­sycz­nych błę­dów psu­ją­cych ergo­no­mię ser­wi­su (pra­wie zawsze).

Testy użyteczności to nie fokusy, naprawdę!

Bada­nie z użyt­kow­ni­ka­mi jest przez wie­lu uzna­wa­ne za pod­sta­wo­we (naj­efek­tyw­niej­sze) narzę­dzie badań usa­bi­li­ty. Nie­mniej nadal wie­le osób nie dostrze­ga róż­ni­cy pomię­dzy bada­niem z użyt­kow­ni­ka­mi a bada­niem typu testy gru­po­we. Zer­k­nij­cie niżej na pod­su­mo­wa­nie róż­nic:

Jak Twój serwis wygląda w telefonie?

Mobil­ność jest w cenie. Coraz wię­cej por­ta­li i vor­ta­li two­rzy wer­sje mobil­ne lub dopa­so­wu­je swój ser­wis tak aby w urzą­dze­niach mobil­nych popraw­nie się wyświe­tlał. Jeśli jesteś cie­ka­wy jak Twój ser­wis pre­zen­tu­je się w urzą­dze­niach mobil­nych możesz spraw­dzić to korzy­sta­jąc z jed­ne­go z wie­lu symu­la­to­rów.