W Internecie trudniej nawigować

W świe­cie real­nym zazwy­czaj nawi­ga­cja nie spra­wia nam pro­ble­mu. Codzien­nie tra­fiasz w wie­le miejsc i odnaj­du­jesz wie­le rze­czy. Dla­cze­go w Sie­ci ludzie mają z tym aż tyle pro­ble­mów?

  • Brak poję­cia ska­li, nie wiesz jak duża jest witry­na więc trud­no okre­ślić ile cza­su może zająć jej prze­szu­ka­nie.
  • Nie­in­tu­icyj­ne, trud­ne do wyobra­że­nia sobie okre­śla­nie pozy­cji i kie­run­ku. W świe­cie real­nym nie ma hiper­po­łą­czeń pozwa­la­ją­cych ska­kać w dowol­ne miej­sca w prze­strze­ni.
  • Sur­fo­wa­nie po Inter­ne­cie z natu­ry jest sta­nem pew­ne­go zagu­bie­nia – czę­sto tra­fia­my na nowe miej­sca a zna­ne nam miej­sca są czę­sto prze­bu­do­wy­wa­ne.

Oczy­wi­ście pomy­słów na uła­twie­nia w nawi­ga­cji jest masa. Coraz czę­ściej sto­so­wa­ne są punk­ty star­to­we. Punk­ty star­to­we są ele­men­ta­mi stro­ny głów­nej, któ­re pro­wa­dzą w głąb struk­tu­ry ser­wi­su. Dzię­ki temu użyt­kow­ni­kom łatwiej odna­leźć naj­czę­ściej poszu­ki­wa­ne ele­men­ty ser­wi­su. Punk­ty star­to­we poka­zu­ją też co na stro­nie moż­na zna­leźć i zro­bić. Dzię­ki temu pozwa­la­ją na szyb­kie zapo­zna­nie się z naj­waż­niej­szy­mi ele­men­ta­mi całe­go ser­wi­su.

Pamię­taj też o bada­niach Nie­lse­na mówią­cy, że aż 30% wszyst­kich klik­nięć w Inter­ne­cie to klik­nię­cie przy­ci­sku Wstecz. To tak­że kolej­ny argu­ment by uni­kać ramek i nawi­ga­cji opar­tej na Flash – te ele­men­ty mogą utrud­niać nawi­go­wa­nie za pomo­cą przy­ci­sku Wstecz.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *