Jak Twój serwis wygląda w telefonie?

Mobil­ność jest w cenie. Coraz wię­cej por­ta­li i vor­ta­li two­rzy wer­sje mobil­ne lub dopa­so­wu­je swój ser­wis tak aby w urzą­dze­niach mobil­nych popraw­nie się wyświe­tlał.

Jeśli jesteś cie­ka­wy jak Twój ser­wis pre­zen­tu­je się w urzą­dze­niach mobil­nych możesz spraw­dzić to korzy­sta­jąc z jed­ne­go z wie­lu symu­la­to­rów.

    • Symu­la­tor prze­glą­dar­ki WWW tele­fo­nu komór­ko­we­go – Open­wa­ve
    • Symu­la­tor prze­glą­dar­ki Ope­ra Mini, któ­ra jest czę­sto sto­so­wa­na w urzą­dze­niach mobil­nych.
    • Nokia Mobi­le Inter­net Tool­kit 4.1
    • Series 60 Con­tent Autho­ring SDK 2.0 for Sym­bian OS
    • Do testo­wa­nia stron two­rzo­nych na WAP moż­na uży­wać Win­WAP Smart­pho­ne Brow­ser Emu­la­tor

 

Filo­zo­fia two­rze­nia wer­sji mobil­nych ser­wi­sów WWW to temat na książ­kę. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne tym jak naj­le­piej podejść do tema­tu zapra­szam do odwie­dze­nia listy usa­bi­li­ty gdzie znaj­dzie­cie oso­by o dłu­go­let­nim doświad­cze­niu w pro­jek­to­wa­niu dla urzą­dzeń mobil­nych.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *